Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ РОЗДІЛ 1 ЩО ТАКЕ СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI

РОЗДІЛ 1 ЩО ТАКЕ СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
46

РОЗДІЛ 1

ЩО ТАКЕ СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI

Усi види спрощеного оподаткування, попри їхнi вiдмiнностi, об’єднує спiльне функцiональне призначення: такi системи дають змогу запровадити простi й прозорi правила нарахування й сплати податкiв, а також iстотно спро­стити облiк та оформлення податкової звiтностi.

Основу кожної спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi становить сплата певної суми, яка замiнює надходження до бюджетiв i держав­них цiльових фондiв низки основних податкiв та зборiв (обов’язкових пла-тежiв). Спрощенi системи (крiм єдиного податку для юридичних осiб) є вида­ми наперед визначеного оподаткування: розмiр фiксованого податку, єдиного податку чи вартiсть спецiального торговельного патенту не залежить вiд вели­чини доходiв, одержаних у процесi провадження пiдприємницької дiяльностi.

Водночас, спрощенi системи оподаткування, облiку та звiтностi не мож­на розцiнювати як пiльговi режими оподаткування. Сума податкових зо­бов’язань пiдприємця, який застосовує спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, зазвичай є не меншою, а часто навiть бiльшою, нiж та сума, яку вiн сплачував би, працюючи за загальною системою.

А проте кожна спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi має низку суттєвих переваг, оскiльки дає змогу пiдприємцевi вести набагато мен­ший за обсягом облiк доходiв i витрат та розрахункових операцiй, а також ско­ротити процедуру податкової звiтностi. За таких умов оформляти всю потрібну документацiю може навiть та особа, яка не має спецiальної освiти бухгалтера. Отже, пiдприємець — фiзична особа не мусить користуватися послугами фахiвця в цiй дiлянцi. Завдяки максимальному спрощенню процедур облiку та звiтностi бiзнесмен робить набагато менше помилок, нiж за загальної системи о

податкування, тому контрольнi органи мають набагато менше пiдстав накла­дати на нього штрафнi санкцiї. Загалом, спрощена система оподаткування дає змогу iстотно звузити сферу контролю за пiдприємницькою дiяльнiстю.

Саме цi переваги й зумовлюють велику популярнiсть спрощених систем оподаткування, облiку та звiтностi серед пiдприємцiв.

Здебiльшого такi особи мають право самi робити вибiр не лише мiж за­гальною i спрощеними системами оподаткування, облiку та звiтностi, а й мiж окремими спрощеними системами. Майже кожний пiдприємець може перей­ти на ту систему, яка дає йому змогу провадити свiй бiзнес iз найбiльшою ефе-ктивнiстю та найменшими витратами.

Законодавство встановлює особливi вимоги до суб’єктiв пiдприємниць-кої дiяльностi, якi бажають працювати за тiєю чи тiєю спрощеною системою оподаткування. Можливiсть вибору такої системи залежить насамперед вiд ви­ду дiяльностi. Наприклад, перехiд на єдиний податок передбачено майже для всiх видiв дiяльностi. Натомiсть обрати спосiб оподаткування доходiв за фiксо-ваним податком мають право тiльки тi пiдприємцi, якi продають товари на ринку й надають супутнi цьому продажу послуги.

Крім того, сплачувати фіксований або єдиний податок пiдприємцевi дозволять лише в тому разi, якщо у своїй дiяльностi вiн не порушує визначе­них кiлькiсних критерiїв: кiлькiсть найманих працiвникiв та обсяг валового доходу вiд пiдприємницької дiяльностi чи виручки вiд реалiзацiї продукцiї не має перевищувати встановлених меж. При цьому система оподаткування за єдиним податком дає змогу одержувати бiльшi доходи й використовувати бiльшу кiлькiсть найманих працiвникiв, нiж система оподаткування за фiксованим податком.

Щоб провадити дiяльнiсть на пiдставi спецiального торговельного патен­ту, треба дотримувати однiєї умови — встановленої кiлькостi найманих працiвникiв. Можливiсть працювати на таких засадах мають пiдприємцi не у всiх регiонах України: систему оподаткування за спецпатентом запроваджено тiльки в одному районi, тринадцяти мiстах та двох селищах мiського типу.

Законодавство встановлює й iншi обмеження, на якi треба зважати, оби­раючи спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi. Детальнiшу iнформацiю на цю тему мiстять роздiли 2.1, 3.1, 4.1 та 5.1, а також таблиця “Об­меження, якi встановлено для суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi щодо за­стосування спрощених систем оподаткування, облiку та звiтностi” (див. с. 76).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук