ВІД УПОРЯДНИКIВ

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
60

ВІД УПОРЯДНИКIВ

Суб’єкти малого пiдприємництва мають суттєву перевагу над платниками податкiв у великому бiзнесi: вони можуть самостiйно обрати спосiб оподаткування, облiку та звiтностi з-помiж кiлькох варiантiв — загальної системи та кiлькох спрощених.

У вузькому розумiннi термiн “спрощена система оподатку­вання, облiку та звiтностi” вживають щодо системи зi сплатою єдиного податку. У ширшому розумiннi це поняття охоплює та­кож способи оподаткування за фiксованим податком та спецiальним торговельним патентом. Бо спрощенi системи оподат­кування, облiку та звiтностi всiх видiв, спрямованi на захист за­конних iнтересiв суб’єктiв малого пiдприємництва, дiють за по-дiбними принципами.

У цьому посiбнику описано особливостi провадження пiдприємницької дiяльностi за трьома спрощеними системами оподаткування, облiку та звiтностi:

за фiксованим податком;

за спецiальним торговельним патентом;

за єдиним податком.

До спрощених систем оподаткування, облiку та звiтностi iнодi також вiдносять систему iз сплатою фiксованого сiльсько-господарського податку. Проте автори посiбника цього способу не розглядають, оскiльки вiн принципово вiдрiзняється вiд спроще­ної системи оподаткування, облiку та звiтностi.

Спрощенi системи оподаткування, облiку та звiтностi було запроваджено в такiй хронологiчнiй послiдовностi. У лютому 1998 року пiдприємцям дозволили застосовувати два способи спрощеного оподаткування — за спецiальним торговельним па­тентом та фiксованим податком (див., вiдповiдно, Закон України “Про внесення змiн до Закону України “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 10.02.1998 № 102/98-ВР та Закон України “Про внесення змiн до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутковий податок з громадян” вiд 13

.02.1998 № 129/98-ВР). У липнi 1998 року запровадили спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком, яка, од­нак, не повнiстю враховувала iнтереси пiдприємцiв. У червнi 1999 року до системи оподаткування за єдиним податком внесли змiни. Вiдтак кожного року невпинно зростає кiлькiсть пiд-приємцiв, якi працюють за цiєю системою оподаткування.

Практика застосування спрощених систем оподаткування, облiку та звiтностi продемонструвала, що платники фiксованого та єдиного податку, власники спецiального торговельного патен­ту часто стикаються з проблемами, що виникають через недостат­ню врегульованiсть тих чи тих питань. У цьому виданнi описано найголовнiшi проблеми й одночасно вмiщено рекомендацiї, що допоможуть подолати цi труднощi.

Сподiваємося, що завдяки цьому посiбнику Ви ознайомите­ся з усiма важливими тонкощами провадження пiдприємницької дiяльностi за спрощеними системами оподаткування, облiку та звiтностi й зможете уникнути помилок.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в посiбнику вжито термiни “провадження пiдприємницької дiяльностi”, “контрольнi органи” й “торговельний патент”, натомiсть законодавство подає усталенi в юридичнiй практицi формулювання “здiйснення пiдприємниць-кої дiяльностi”, “контролюючi органи” та “торговий патент”.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук