Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ РОЗДІЛ 3 ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА УМОВАХ ПРИДБАННЯ СПЕЦIАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПАТЕНТУ // 3.1. Хто може придбати спецiальний торговельний патент

РОЗДІЛ 3 ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА УМОВАХ ПРИДБАННЯ СПЕЦIАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПАТЕНТУ // 3.1. Хто може придбати спецiальний торговельний патент

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
46

РОЗДІЛ 3

ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА УМОВАХ ПРИДБАННЯ СПЕЦIАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПАТЕНТУ

3.1. Хто може придбати спецiальний торговельний патент

Обрати спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за умови при­дбання спецiального торговельного патенту мають право не тiльки пiдприємцi — фiзичнi особи, а й суб’єкти пiдприємницької дiяльностi — юридичнi особи.

Згаданий патент можуть купити тi особи, якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть таких видiв:

торговельна дiяльнiсть, яку провадять суб’єкти пiдприємницької дiяль-ностi або їхнi структурнi (вiдокремленi) пiдроздiли в пунктах продажу товарiв. Торговельною дiяльнiстю вважають роздрiбну та оптову торгiвлю, дiяльнiсть у торговельно-виробничiй (громадське харчування) сферi за готiвковi кошти, за iншi готiвковi платiжнi засоби та за допо­могою кредитних карток;

дiяльнiсть з надання побутових послу, гяку провадять суб’єкти пiдпри-ємницької дiяльностi або їхнi структурнi (вiдокремленi) пiдроздiли в окремих примiщеннях, будiвлях, їхнiх частинах та поза їх межами. Побутовими послугами вважають дiяльнiсть, пов’язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готiвковi кошти, а також за допомогою iнших форм розрахункiв, зо­крема кредитних карток.

Тут належить зробити двi суттєвi зауваги щодо згаданих видiв пiд-приємницької дiяльностi.

По-перше, придбати спецiальний торговельний патент можна за умови, що торговельну дiяльнiсть Ви провадите в пунктах продажу товарiв. Вiдповiдно до Закону України “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяль-ностi” пунктами продажу товарiв вважають такi точки:

•магазини та iншi торговельнi точки, якi мiстяться в окремих примiщеннях, будi

влях або їхнiх частинах i мають торговельний зал для покупцiв або використовують для торгiвлi його частину;

•кiоски, намети та iншi малi архiтектурнi форми, що займають окремi примiщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупцiв;

•автомагазини та iншi види пересувної торговельної мережi;

•ятки, прилавки та iншi види торговельних точок (за винятком яток i прилавкiв, наданих в оренду суб’єктам пiдприємницької дiяльностi — фiзичним особам i розмiщених у межах спецiалiзованих торговельних пiдприємств — ринкiв усiх форм власностi) у мiсцях, вiдведених для тор­говельної дiяльностi;

•стацiонарнi, малогабаритнi та пересувнi автозаправнi станцiї, заправнi пункти, якi торгують нафтопродуктами та стиснутим газом;

•фабрики-кухнi, заготiвельнi фабрики, їдальнi, ресторани, кафе, ба­ри, буфети, вiдкритi лiтнi майданчики, кiоски та iншi пункти гро­мадського харчування;

•оптовi бази, склади-магазини або iншi примiщення, що їх використову­ють для оптової торгiвлi за готiвковi кошти, за iншi готiвковi платiжнi засоби та за допомогою кредитних карток.

По-друге, спецiальний торговельний патент дає змогу надавати лише певнi види послуг, якi Кабiнет Мiнiстрiв України зарахував до категорiї побуто­вих послуг. Сьогоднi до перелiку побутових послуг, для надання яких можна придбати спецiальний торговельний патент, входять такi:

•пошиття тентiв, чохлiв, штор, драпiрувань;

•ремонт радiотелевiзiйної, аудiо- та вiдеоапаратури (тут виняток станов­лять структурнi пiдроздiли, що працюють у сiльськiй мiсцевостi);

•замiна елементiв живлення;

•ремонт та виготовлення ювелiрних виробiв;

•ремонт та виготовлення виробiв з металу;

•ремонт та технiчне обслуговування транспортних засобiв, що нале­жать громадянам;

•ремонт та будiвництво iндивiдуального житла (квартир), садових бу-диночкiв, гаражiв;

•перукарськi послуги (тiльки на територiї мiст Києва й Севастополя, а та­кож обласних центрiв);

•прокат аудiо-, вiдеокасет, компакт-дискiв;

•прокат автотранспортних засобiв;

•прокат весiльного вбрання та одягу для урочистих подiй;

•послуги ломбардiв;

•фотопослуги й послуги фото- та кiнолабораторiй;

•послуги аудiо- та вiдеозапису.

Нинi працювати за спецiальним торговельним патентом дозволено тiльки в тринадцяти мiстах, двох селищах мiського типу та одному районi України:

•в Автономнiй Республiцi Крим — у мiстах Великiй Ялтi, Алуштi, Судаку, Євпаторiї, Феодосiї та Саках;

•у Донецькiй областi — у мiстi Краматорську;

•у Закарпатськiй областi — у Хустському районi;

•у Київськiй областi — у мiстечку Миронiвцi;

•у Луганськiй областi — у Луганську;

•в Одеськiй областi — у мiстах Іллiчiвську та Бiлгород-Днiстровському, у селищах мiського типу Затоцi й Сергiївцi;

•у Черкаськiй областi — у мiстечку Шполi;

•у Херсонськiй областi — у мiстi Новiй Каховцi.

Втiм, це обмеження не означає, що скористатися перевагами спецпатен­ту можуть лише тi пiдприємцi, якi зареєструвалися в перелiчених населених пунктах. Якщо Ви зареєстрували свою пiдприємницьку дiяльнiсть в iнших на­селених пунктах i маєте бажання працювати за спецiальним торговельним па­тентом, радимо Вам послiдовно зробити такi кроки:

на територiях, де дозволено застосовувати спецiальний торговельний патент, створити пункт продажу товарiв або пункт з надання побутових послуг. Цей пункт також може працювати як фiлiя (вiддiл), представ­ництво або iнший вiдокремлений пiдроздiл Вашого пiдприємства;

зареєструвати такий пункт за його мiсцезнаходженням;

придбати спецiальний торговельний патент в органi державної подат­кової служби за мiсцезнаходженням пункту продажу товарiв або пунк­ту з надання побутових послуг.

Перелiк територiй, на яких можна застосовувати спецiальний торговель­ний патент, визначає Кабiнет Мiнiстрiв України за погодженням з вiдповiдни-ми органами мiсцевого самоврядування. Отже, в майбутньому до цього пе-релiку може потрапити й Ваше мiсто чи район.

Не мають права придбати спецiальний торговельний патент:

пiдприємства Укоопспiлки, пiдприємства вiйськової торгiвлi, аптеки, якi перебувають у державнiй власностi;

торговельно-виробничi державнi пiдприємства робiтничого поста­чання, що працюють у селах, селищах та мiстах районного пiдпо-рядкування;

фiзичнi особи, якi:

•торгують з яток, прилавкiв на ринках усiх форм власностi i сплачують ринковий збiр;

•сплачують податок на промисел;

•продають вирощену в особистому пiдсобному господарствi, на приса-дибнiй, дачнiй, садовiй i городнiй дiлянках продукцiю рослинництва, худобу, кролiв, нутрiй, птицю (живу та у виглядi сирої продукцiї забою чи продукцiї первинної переробки), продукцiю власного бджiльництва;

•сплачують державне мито за нотарiальне засвiдчення договорiв про вiд-чуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорiї вiдчу-жують не частiше нiж раз на календарний рiк;

•сплачують фiксований податок;

4) суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, створенi заходами громадських органiзацiй iнвалiдiв, якi мають податковi пiльги згiдно iз законодавст­вом i торгують тiльки продовольчими товарами нацiонального вироб­ництва та продукцiєю, виготовленою на пiдприємствах Українського товариства слiпих та Українського товариства глухих.

Крiм того, iснує ще одна перешкода на шляху до придбання спецiального торговельного патенту. Припустимо, кiлька суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi мають спiльнi торговельнi зали для покупцiв або надають побутовi послуги в од­ному окремому примiщеннi, будiвлi чи їхнiх частинах. У такому разi спецiальний торговельний патент одному пiдприємцевi видають за умови, що й усi iншi зга-данi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi придбають спецiальнi торговельнi па­тенти. Це правило не поширюється на ринки всiх форм власностi.

Нарештi, згадаємо про найголовнiшу перешкоду: спецiальний торговель­ний патент Ви зможете придбати тiльки в тому разi, якщо Ваш обсяг реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за рiк не перевищує 1 млн. гривень.

Джерела юридичної iнформацiї:статтi 1, 3, 3-1 та 3-2 Закону України “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.03.1996 № 98/96-ВР; Перелiк територiй, на яких у порядку експерименту застосо­вується спецiальний торговий патент, затверджений у Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.06.1998 № 826; Перелiк послуг, що належать до по­бутових i пiдлягають патентуванню, затверджений у Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.04.1998 № 576.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук