2.7. Облiк доходiв i витрат та звiтнiсть

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
97

2.7. Облiк доходiв i витрат та звiтнiсть

Платників фіксованого податку звiльнено вiд обов’язкового ведення облiку доходiв i витрат, який мусять вести субєкти пiдприємницької дiяльностi — фiзичнi особи, що працюють за загальною системою оподаткуван­ня, облiку та звiтностi.

Звичайно, якщо хочете, Ви можете вести облiк доходiв i витрат за допо­могою книги облiку доходiв i витрат за формою № 10. (У такому разi зiткнете­ся з усiма труднощами, пов язаними з веденням цiєї книги. Цей документ потрiбно зареєструвати в державнiй податковiй iнспекцiї, заповнювати вiдпо­вiдно до встановлених правил, показувати представникам контрольних органiв на мiсцi продажу товарiв (надання послуг) для перевiрки облiку руху товарiв). Однак Ви можете вести облiк валового доходу в зручнiй для Вас формi, не ви­користовуючи книги облiку доходiв i витрат за формою № 10.

Як платник фiксованого податку, Ви постанете перед такою проблемою: як пiдтвердити той факт, що Ваш валовий дохiд вiд пiдприємницької дiяльностi за останнi 12 календарних мiсяцiв, якi передують мiсяцю подовження термiну дiї патенту, не перевищує 119 000 грн. Бо в разi перевищення цього лiмiту, Ви не матимете права працювати за фiксованим податком.

Щоб пiдтвердити величину валового доходу, одержаного вiд пiдприємниць­кої дiяльностi за фiксованим податком, Вам доведеться регулярно подавати декларацiї про свої доходи Оскiльки Ви провадите пiдприємницьку дiяльнiсть, згаданий документ потрiбно подавати по закiнченнi кожного звiтного кварталу та кожного звiтного року. Вiдповiдно до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами декларацiю про доходи за календарний квартал належить подати протягом 40 календарних днiв пiсля останнього календарного дня звiтного (податкового) кварта­лу, а декла

рацiю про доходи за календарний рiк — до 1 квiтня наступного року.

У роздiлi “Доходи, одержанi вiд пiдприємницької дiяльностi” Ви обов’яз­ково вказуєте перiод провадження дiяльностi за фiксованим податком, загаль­ну суму одержаного валового доходу, визначеного на пiдставi особистого облiку, та суму сплаченого за звiтний перiод фiксованого податку.

Доходи, отриманi вiд провадження пiдприємницької дiяльностi iнших видiв (не за фiксованим податком), пiдлягають облiку та декларуванню на загальних засадах.

Як було зазначено в попередньому роздiлi, платник фiксованого податку мусить стягувати й перераховувати до бюджету прибутковий податок з доходiв, виплачених його найманим працiвникам, зокрема членам його сiм’ї. Тому, у разi використання найманої працi, Ви маєте подавати до органу державної податкової служби за Вашим мiсцем проживання довiдку за формою № 8-ДР.

Таку довiдку належить подавати щокварталу до 15 числа першого мiсяця наступного звiтного перiоду. Тут Ви вказуєте данi про всiх осiб, якi перебували з Вами в трудових вiдносинах, незалежно вiд того, одержували такi особи дохiд у звiтному перiодi чи нi. У графi довiдки “Працювало у штатi” не забудьте по­дати й вiдомостi про себе.

Крiм того, якщо Ви здiйснюєте виплати особам, для яких мiсце роботи у Вас не є основним, або якщо сплачуєте працiвниковi за виконання разових та iнших робiт на пiдставi договорiв пiдряду та iнших договорiв цивiльно-право-вого характеру, то мусите подавати до органу державної податкової служби за мiсцем проживання такого працiвника довiдку за формою № 2. Цей документ не потрiбно оформляти для тих осiб, для яких мiсце роботи у Вас є основним (бо Ви ведете трудову книжку цього працiвника).

Звiтнiсть щодо iнших податкiв i зборiв Ви маєте подавати тiльки в тому разi, якщо пiдпадаєте пiд визначення їх платника.

Джерела юридичної iнформацiї:стаття 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України “Про прибутковий податок з громадян” вiд 26.12.1992 № 13-92; пiдпункт 4.1.4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань плат-никiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами” вiд 21.12.2000 № 2181-III; Наказ ДПА України “Про затвердження форми довiдки про суми виплачених доходiв i утриманих з них податкiв фiзичних осiб (ф. № 8-ДР) i Порядку заповнення та подання юридичними особами всiх форм власностi й фiзичними особами — суб’єктами пiдприємницької дiяльностi довiдки ф. № 8-ДР” вiд 06.01.1999 № 10; Лист ДПА України вiд 07.04.1999 № 5265/7/29-0119.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук