Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 3.2. Процедура придбання спецiального торговельного патенту

3.2. Процедура придбання спецiального торговельного патенту

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
140

3.2. Процедура придбання спецiального торговельного патенту

З порядком придбання спецiального торговельного патенту Ви, очевидно, вже ознайомилися, оскiльки за такою самою процедурою купують торговельний патент

Спочатку вирiшiть, для яких саме видiв пiдприємницької дiяльностi Ви зби­раєтеся придбати спецiальний торговельний патент. Існує таке правило: якщо в одному пунктi продажу товарiв Ви провадите торговельну дiяльнiсть двох або трьох видiв (торгуєте вроздрiб та оптом, тримаєте заклад громадського харчуван­ня), то можете придбати один спецiальний торговельний патент за максималь­ною вартiстю, яку встановлює вiдповiдний орган мiсцевого самоврядування i ве­личина якої залежить вiд мiсцезнаходження такого пункту та асортиментного пе­релiку товарiв. Аналогiчне правило дiє в тому разi, якщо в одному окремому примiщеннi, будiвлi або в їхнiх частинах Ви надаєте побутовi послуги бiльше нiж одного виду, для яких дозволено застосовувати спецiальний торговельний патент.

Щ об придбати спецiальний торговельний патент, Вам потрiбно звернути­ся до державної податкової iнспекцiї за мiсцезнаходженням пункту продажу товарiв або пункту з надання побутових послуг. Якщо ж Ви торгуєте через пе­ресувну торговельну мережу, то документи для придбання спецiального торго­вельного патенту належить подати до державної податкової iнспекцiї за мiсцем Вашої державної реєстрацiї.

Щ об одержати спецiальний торговельний патент, потрiбно подати такi документи:

заявку на придбання торговельного патентв у становленої форми. Таку са­му форму застосовують для придбання торговельних патентiв. Тому в заявцi належить вказати, що Ви бажаєте придбати саме спецiальний торговельний патент;

документ, що засвiдчує факт внесення плати за спецiальний торговельний патент (щонайменше — за один мiсяць).

Спочатку дiзнайтеся про величину плати за спецiальний торговельний па­тент, яка залежить вiд мiсцезнаходження пункту продажу товарiв або пункту з на­дання побутових послуг та асортиментного перелiку товарiв чи виду побутових послуг. Також довiдайтеся реквiзити розрахункового рахунку, на який Ви будете переказувати плату за спецiальний торговельний патент. Цю iнформацiю Ви мо­жете одержати в державнiй податковiй iнспекцiї, мiсцевiй радi або у виконкомi.

Детальнiше про величину та порядок внесення плати за спецiальний тор­говельний патент див. у роздiлi 3.4 цього посiбника.

Заявка на придбання торговельного патенту мiстить такi реквiзити:

назва суб єкта пiдприємницької дiяльностi;

iдентифiкацiйний код (номер) суб єкта пiдприємницької дiяльностi;

мiсцезнаходження (мiсце проживання) суб єкта пiдприємницької д iя льн ос т i ;

вид пiдприємницької дiяльностi, для якого дозволено застосовувати спецiальний торговельний патент;

мiсце державної реєстрацiї суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

необхiдна кiлькiсть спецiальних торговельних патентiв;

реквiзити документу про часткове або повне внесення плати за спецпатент.

У заявцi Ви також вказуєте назву та мiсцезнаходження кожного пункту продажу товарiв та кожного пункту з надання побутових послуг, для яких ку­пуєте спецпатенти; реквiзити документiв, що засвiдчують право власностi (оренди), або дозволу на розмiщення об’єктiв торгiвлi чи сфери послуг (номер, дата, назва органу, що видав дозвiл); перiод, протягом якого Ви хочете працю­вати за спецiальним торговельним патентом.

Зазначимо, що законодавство не дозволяє встановлювати будь-якi додат-ковi умови для придбання спецiального торговельного патенту. А проте працiв-ники державної податкової iнспекцiї звiряють усi данi, наведенi в заявцi на при­дбання торговельного патенту, з оригiналами первинних документiв, на пiдставi яких Ви заповнили свою заявку. Тому до заяви варто долучити такi папери.

Перелiку цих документiв законодавство не встановлює. Зважаючи на змiст заявки, радимо Вам додати до неї такi документи:

•свiдоцтво про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

•довiдку про внесення пiдприємства до ЄДРПОУ;

•довiдку про присвоєння iдентифiкацiйного номеру з Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв;

•лiцензiю (якщо Ви провадите господарську дiяльнiсть тих видiв, якi пiдлягають лiцензуванню);

•договiр, який пiдтверджує право на оренду або iншi способи викори­стання примiщення чи його частини для провадження пiдпри-ємницької дiяльностi;

•дозвiл на розмiщення об’єктiв торгiвлi чи сфери послуг.

Крiм того, у законодавствi визначено, що заявка на придбання спецiаль-ного торговельного патенту має мiстити витяг з установчих документiв щодо мiсцезнаходження суб’єкта пiдприємницької дiяльностi. Однак у встановленiй формi заявки вiдповiдної графи немає. Тому Вам потрiбно подати цей витяг ра­зом iз заявкою як окремий документ. Крiм того, у разi придбання спецiально-го торговельного патенту для вiдокремленого пiдроздiлу пiдприємства, Вам до­ведеться подати й довiдку органу, з яким погоджено мiсцезнаходження вiдок-ремленого пiдроздiлу (у такiй довiдцi зазначають це мiсце).

Бланк спецiального торговельного патенту заповнюють на пiдставi даних Ва­шої заявки. Цей документ пiдписує керiвник державної податкової iнспекцiї, а за його вiдсутностi — його заступник. Вiдтак бланк засвiдчують печаткою iнспекцiї.

Спецiальний торговельний патент мiстить такi реквiзити:

•номер та термiн дiї спецiального торговельного патенту;

•назва власника спецiального торговельного патенту;

•мiсце державної реєстрацiї суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

•iдентифiкацiйний код суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — юридич­ної особи, якому видано спецпатент;

•мiсцезнаходження суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — юридич­ної особи;

•мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу цього суб’єкта, пункту продажу товарiв, пункту з надання побутових послуг (для транспортних засобiв вказують таке: “виїзна торгiвля”);

•вид пiдприємницької дiяльностi (назва виду побутових послуг);

•позначка про величину плати, внесеної за спецiальний торговель­ний патент;

•назва та мiсцезнаходження органу державної податкової служби, що ви­дав спецiальний торговельний патент.

Державна податкова iнспекцiя, до якої Ви подали заявку на придбання патенту, має видати Вам спецiальний торговельний патент пiд розписку протя­гом трьох днiв вiд того дня, коли Ви подали заявку.

Термiн дiї спецiального торговельного патенту становить 12 календар­них мiсяцiв. При цьому датою придбання спецпатенту вважають зазначену в цьому документi дату.

Спецiальний торговельний патент є чинним на територiї, що її обслуго­вує той орган державної податкової служби, який видав спецпатент. Натомiсть такий дозвiл, виданий для провадження торгiвлi з використанням пересувної торговельної мережi (наприклад, автомагазинiв), дiє на всiй територiї України.

Варто пам’ятати, що законодавство забороняє передавати спецiальний торговельний патент iншому суб’єктовi пiдприємницької дiяльностi або iншо-му вiдокремленому пiдроздiлу суб’єкта пiдприємницької дiяльностi.

Розглянемо питання про те, чи потрiбно пiсля придбання спецпатенту скасовувати свою реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть.

Припустимо, перед тим як придбати спецiальний торговельний патент, Ви були зареєстрованi як платник ПДВ. Тепер Ви провадите пiдприємницьку дiяльнiсть тiльки тих видiв, для яких купили спецпатент. Отож Ви мусите пода­ти заяву про те, щоб Вас вилучили з Реєстру платникiв податку на додану вартiсть i анулювали Ваше свiдоцтво про реєстрацiю як платника ПДВ.

Цiєї заяви Вам не потрiбно подавати в тому разi, якщо Ви одночасно провадите пiдприємницьку дiяльнiсть тих видiв, для яких Ви не придбали спецпатенту i якщо Ви пiдпадаєте пiд визначення платника ПДВ. Треба за­значити, що платником податку на додану вартiсть Ви будете й тодi, коли здiйснюєте операцiї з ввезення чи пересилання товарiв на митну територiю України або отримуєте вiд нерезидентiв послуги (роботи) для їх використан­ня на митнiй територiї України.

Джерела юридичної iнформацiї с :таттi 2 та 3-2 Закону України Про патен­тування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.03.1996 № 98/96-ВР; пункти 10-12 Положення про виготовлення, зберiгання i реалiзацiю торгових патентiв, затвердженого в Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.1998 № 1077; пункт 2 Порядку заповнення торгового патенту, затвердженого в На­казi Головної державної податкової iнспекцiї України вiд 25.04.1996 № 33; до­даток до Наказу ДПА України Про затвердження форм бланкiв торгових па­тентiв та змiн до Порядку заповнення бланкiв торгових патентiв вiд 13.03.1998 № 107; пункт 25.1 Положення про Реєстр платникiв податку на додану вар­тiсть, затвердженого в Наказi ДПА України вiд 01.03.2000 № 79.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук