Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 3.3. Внесення змiн до спецiального торговельного патенту, видача його дублiкату та закiнчення термiну його дiї. Припинення пiдприємницької дiяльностi за спецiальним торговельним патентом

3.3. Внесення змiн до спецiального торговельного патенту, видача його дублiкату та закiнчення термiну його дiї. Припинення пiдприємницької дiяльностi за спецiальним торговельним патентом

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
367

3.3. Внесення змiн до спецiального торговельного патенту, видача його дублiкату та закiнчення термiну його дiї. Припинення пiдприємницької дiяльностi за спецiальним торговельним патентом

Протягом термiну дiї спецпатенту може змiнитися мiсцезнаходження Ва­шого пiдприємства чи його вiдокремленого пiдроздiлу, а також мiсцезнахо­дження пункту продажу товарiв чи пункту з надання побутових послуг. Про такi змiни Ви мусите повiдомити органовi державної податкової служби, який видав спецiальний торговельний патент. Протягом трьох днiв вiд дня виникнення цих змiн Ви подаєте сюди такi документи:

заяву про змiну мiсцезнаходженн , я складену в довiльнiй формi;

оригiнал спецiального торговельного патенту На пiдставi наданої вiд Вас iнформацiї в державнiй податковiй iнспекцiї до спецпатенту внесуть належнi вiдомостi. Бланк Вашого патенту з такими змiнами пiдписує вiдповiдальна посадова особа iнспекцiї. Вiдтак цей документ засвiдчують печаткою iнспекцiї. Радимо Вам дотримувати цiєї вимоги. Бо провадження торговельної дiяльностi або дiяльностi з надання побутових послуг за мiсцезнаходженням, якого не зазначено в спецiальному торговельному патентi, вважаютьпорушенням — провадженням дiяльностi без торговельного патенту.

У разi втрати спецiального торговельного патенту, Вам доведеться подати до тiєї державної податкової iнспекцiї, яка його видала, такi документи:

1) письмову заяву про втрату спецiального торговельного патен тс укладену в довiльнiй формi;

2) довiдку органiв внутрiшнiх справ, органiв державного пожежного нагляду або iнших уповноважених державних органiв про втрату

На пiдставi цих документiв державна податкова iнспекцiя має безкоштовно видати Вам дублiкат втраченого спецiального торговельного патенту.

justify;">По закiнченнi термiну дiї спецiального торговельного патенту Ви мусите повернути його органовi державної податкової служби, що його видав.

Якщо Ви перестали провадити пiдприємницьку дiяльнiсть за спецiальним торговельним патентом, то до 15 числа мiсяця, що передує звiтному, маєте пись­мово повiдомити про цей факт тому органовi державної податкової служби, який видав спецпатент. Тому ж таки органу потрiбно повернути свiй спецпатент

Якщо Ви сплатили надмiрну суму за спецiальний торговельний патент, то пiсля припинення пiдприємницької дiяльностi за цiєю формою оподатку­вання надлишок коштiв Вам мають повернути.

Джерела юридичної iнформацiї с :таття 2 Закону України “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.03.1996 № 98/96-ВР; пункти 14, 15, 17 та 22 Положення про виготовлення, зберiгання i реалiзацiю торгових па­тентiв, затвердженого в Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.1998 № 1077; пункти 5 та 6 Порядку заповнення торгового патенту, затвердженого в Наказi Головної державної податкової iнспекцiї України вiд 25.04.1996 № 33.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук