3.6. Умови господарської дiяльностi

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
93

3.6. Умови господарської дiяльностi

Пiдприємець, який придбав спецiальний торговельний патент, пiд час продажу товарiв (крiм пiдакцизних) та надання послуг не мусить застосовува­ти реєстратори розрахункових операцiй та розрахунковi книжки. Також такiй особi не потрiбно вести книгу облiку розрахункових операцiй.

Власник спецпатенту, що торгує пiдакцизними товарами, незалежно вiд обсягу його розрахункових операцiй за рiк, також не має застосовувати РРО. Натомiсть мусить використовувати розрахунковi книжки й вести книгу облiку розрахункових операцiй.

Якщо Ви працюєте за спецпатентом, то маєте надавати покупцевi товарiв (послуг) на його вимогу письмовий документ, що засвiдчує перехiд права влас-ностi на них вiд продавця до покупця. В iншому разi Вас можуть притягнути до вiдповiдальностi, передбаченої в Законi України “Про захист прав спожи-вачiв”. Втiм, таке порушення не є пiдставою для застосування до Вас тих санк-цiй, якi визначено в законодавствi з питань оподаткування.

Письмовий документ, що його Ви маєте видати покупцевi, можна скласти в довiльнiй формi. Тут потрiбно вказати данi про власника спецпатенту, обсяг реалiзованих товарiв (послуг), цiну за одиницю товару (за послугу), загальну суму сплачених пiд час купiвлi коштiв.

Спецiальний торговельний патент потрiбно зберiгати в такому мiсцi, яке було б доступним для огляду. У магазинах чи кiосках (тобто в об’єктах малих архiтектурних форм) цей документ належить вивiсити на фронтальнiй вiтринi. До автомагазинiв та iнших видiв пересувної торговельної мережi, а також до яток, прилавкiв та iнших видiв торговельних точок iснує iнша вимога: спецпа­тент має висiти на табличцi, вiдкритiй для огляду. Якщо пiдприємство надає побутовi послуги, то патент потрiбно зберiгати в тому примiщеннi, до якого мають доступ

споживачi.

Варто зазначити, що Закон України “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” встановлює фiнансовi санкцiї у виглядi штрафiв за такi порушення:

•порушення термiнiв сплати або неповне внесення наступних з черги платежiв за спецiальний торговельний патент;

•порушення вимог щодо розмiщення спецпатенту та його доступ-ностi для огляду;

•здiйснення операцiй, що пiдлягають патентуванню, без одержання спецiаль-ного торговельного патенту чи iнших видiв торговельних патентiв;

•провадження дiяльностi за спецпатентом на територiї, де вiн є нечинним;

•незаконна передача спецiального торговельного патенту iншiй особi. т треба зауважити, що провадження торговельної дiяльностi, дiяльностi з надання побутових послуг за адресою, не зазначеною в спецпатентi, вважа­ють провадженням дiяльностi без торговельного патенту.

Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо проведення розрахункiв iз споживачами за товари та послуги, а також щодо облiку товарних запасiв з боку власникiв спецiального торговельного патенту можуть здiйснювати тiльки органи державної податкової служби, якi проводять плановi та позаплановi перевiрки.

Планова перевiрка з цих питань вiдбувається не частiше нiж раз на рiк за наслiдками звiтного календарного року. Позапланову перевiрку можна проводи­ти лише на пiдставi постанови слiдчого, органу дiзнання або вiдповiдно до рiшен-ня суду. Щоправда, для тих власникiв спецпатенту, якi застосовують розрахунковi книжки або книги облiку розрахункових операцiй (пiд час продажу пiдакцизних товарiв), перелiк пiдстав для проведення позапланової перевiрки є бiльшим.

Контроль за провадженням пiдприємницької дiяльностi власника спец­патенту здiйснюють за тим самим порядком, який встановлено для пiдпри-ємцiв, що працюють за загальною системою оподаткування, облiку та звiт-ностi. Процедури перевiрок та iнших форм контролю визначають вiдповiдне законодавство та Указ Президента України “Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi”.

Контроль за дотриманням законодавства щодо застосування спецiально-го торговельного патенту здiйснюють органи державної податкової служби та органи внутрiшнiх справ.

Джерела юридичної iнформацiї:статтi 3, 9, 10, 15 та 16 Закону України “Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, гро­мадського харчування та послуг” вiд 06.07.1995 № 265/95-ВР (у редакцiї Зако­ну України вiд 01.06.2000 № 1776-III); статтi 7–9 Закону України “Про патен­тування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.03.1996 № 98/96-ВР; стаття 11 Закону України “Про державну податкову службу в Українi” вiд 04.12.1990 № 509-XII; Указ Президента України “Про деякi заходи з дерегу-лювання пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.07.1998 № 817/98; пункт 15 Поло­ження про виготовлення, зберiгання i реалiзацiю торгових патентiв, затвердже­ного в Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.1998 № 1077.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук