Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 3.5. Сплата податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв)

3.5. Сплата податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв)

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
126

3.5. Сплата податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв)

Пiдприємця, який придбав спецiальний торговельний патент, звiльняють вiд таких сплат:

податку на додану вартiсть, крiм податку з операцiй ввезення (пе­ресилання) товарiв на митну територiю України або отримання вiд нерезидента послуг (робiт) для їх використання на митнiй територiї України;

прибуткового податку з громадян;

податку на прибуток пiдприємств, крiм податку з доходiв, отриманих у виглядi дивiдендiв, процентiв, роялтi, а також доходiв вiд фрахту транспортних засобiв;

податку за землю;

збору за спецiальне використання природних ресурсiв;

збору на обов’язкове соцiальне страхування;

збору на обов’язкове державне пенсiйне страхування;

вiдрахувань та зборiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утри­мання автомобiльних дорiг загального користування України;

комунального податку;

ринкового збору;

збору за видачу дозволу на розмiщення об’єктiв торгiвлi та сфери послуг.

Тим часом власник спецпатенту мусить нараховувати, стягувати й перера­ховувати прибутковий податок з доходiв, виплачених тим особам, якi перебу­вають з ним у трудових вiдносинах.

Якщо Ви придбали спецiальний торговельний патент, то маєте також стя­гувати iз своїх працiвникiв збiр на обов’язкове державне пенсiйне страхування обсягом 1% або 2% вiд їхнього сукупного оподатковуваного доходу й перерахо­вувати цi кошти до Пенсiйного фонду України.

Треба зауважити, що пiсля одержання спецпатенту пiдприємця (на пiдставi його заяви) вилучать з Реєстру платникiв податку на додану вартiсть. Тому така особа не мусить виконувати обов’язки платника ПДВ щодо тiєї дiяльностi, для провадження якої придбано цей патент. А новостворений суб’єкт пiдприє

мницької дiяльностi, купивши спецпатент, не має реєструватися як платник ПДВ. Ви­няток становить той випадок, коли такий суб’єкт здiйснює операцiї з ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України або отримує вiд нерезидента послуги (роботи) для їх використання на митнiй територiї України.

Припустимо, Ви придбали спецпатент для торгiвлi продуктами харчування, але одночасно продаєте тютюновi вироби. Отже, провадите також дiяльнiсть iншого виду, на який не поширюється дiя спецпатенту. Тому пiдпадаєте пiд визна­чення платника ПДВ. У такому разi Вам належить зареєструватися як платник податку на додану вартiсть — звiсно, за умови, що Ви ще не маєте такого статусу.

Операцiї з продажу товарiв та надання послуг, якi пiдпадають пiд дiю спецiального торговельного патенту без сплати податку на додану вартiсть, не потрiбно вiдображати в податковому облiку з ПДВ. Власник спецпатенту також не мусить виписувати податковi накладнi й формувати податковий кредит.

Пiдприємець, який придбав спецiальний торговельний патент, сплачує такi податки та збори (обов’язковi платежi):

акцизний збiр;

мито;

державне мито;

рентнi платежi;

податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних ма­шин i механiзмiв;

податок на промисел;

збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi коштом державного бюджету;

збiр за забруднення навколишнього природного середовища;

збiр до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорно­бильської катастрофи та соцiального захисту населення;

збiр на розвиток виноградарства, садiвництва та хмелярства;

єдиний збiр, що його стягують у пунктах перетину державного кор­дону України;

збiр за використання радiочастотного ресурсу України;

мiсцевi податки та збори (крiм комунального податку, ринкового збору й збору за видачу дозволу на розмiщення об’єктiв торгiвлi та сфери послуг);

податок на додану вартiсть у разi здiйснення операцiй з ввезення (переси­лання) товарiв на митну територiю України або в разi отримання вiд нере­зидента послуг (робiт) для їх використання на митнiй територiї України;

податок на прибуток пiдприємства пiд час отримання доходiв у виглядi дивiдендiв, процентiв, роялтi, а також доходiв вiд фрахту транспортних засобiв.

Особи, якi придбали спецпатент, часто стикаються з труднощами, пов’яза­ними iз сплатою страхових внескiв до фондiв соцiального страхування. Рiч у то­му, що недавно набули чинностi кiлька законiв України з питань загальнообов’яз­кового державного соцiального страхування, деякi норми яких суперечать Зако-новi України “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi”.

Вiдповiдно до нового законодавства власники спецiального торговель­ного патенту (пiдприємства та пiдприємцi — фiзичнi особи), якi використову­ють працю найманих працiвникiв, є платниками страхових внескiв на загаль­нообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття, на страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захво­рювання, що спричинили втрату працездатностi, а також на загальнообов’яз­кове державне соцiальне страхування в разi тимчасової втрати працездатностi та появи витрат, зумовлених народженням i похованням. Такi особи мусять сплачувати страховi внески на згаданi види страхування не тiльки за себе, а й за своїх найманих працiвникiв.

Натомiсть власникiв спецпатенту, що не використовують працi найманих працiвникiв, можна залучати до соцiального страхування вказаних видiв тiльки на добровiльних засадах.

Як вже було згадано в одному з попереднiх роздiлiв, у квiтнi 2001 року Держпiдприємництво України та Мiнпрацi України видали спiльний лист. З до­кументу випливає, що всi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi придбали спецiальний торговельний патент, незалежно вiд того, мають вони найманих працiвникiв чи нi, не мусять сплачувати соцiальних страхових внескiв.

Проте цей лист не може припинити дiю положень законiв України. То­му радимо Вам (звiсно, за умови, що Ви маєте найманих працiвникiв) усе-та­ки сплачувати за своїх найманих працiвникiв страховi внески на такi види загальнообов’язкового державного соцiального страхування: страхування на випадок безробiття; страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi; страхування в разi тимчасової втрати працездатностi та появи витрат, зумовлених народженням i похованням.

А за себе Ви маєте сплачувати внески тiльки на страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спри­чинили втрату працездатностi.

Джерела юридичної iнформацiїс: таття 7-1 Закону України “Про патенту­вання деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.03.1996 № 98/96-ВР; Лист ДПА України вiд 08.11.2000 № 6164/6/16-1220-26; спiльний Лист Мiнпрацi України вiд 20.04.2001 № 03-3/1808-020-1 та Держпiдприємництва України вiд 12.04.2001 № 1-531/2481.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук