3.7. Облiк доходiв i витрат та звiтнiсть

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
96

3.7. Облiк доходiв i витрат та звiтнiсть

Пiдприємцiв — фiзичних осiб, якi придбали спецiальний торговельний патент, не звiльнено вiд обов’язку вести облiк доходiв i витрат щодо пiдприєм-ницької дiяльностi за цим спецпатентом. Отже, такi особи мусять вести книгу облiку доходiв i витрат за формою № 10 та iншi види облiку доходiв i витрат.

Суб’єкти пiдприємництва — юридичнi особи, що працюють за спецiаль-ним торговельним патентом, ведуть бухгалтерський облiк вiдповiдно до за­конодавства, враховуючи особливостi, якi визначає Положення про бухгал­терський облiк фiнансових результатiв вiд здiйснення операцiй, що пiдляга-ють патентуванню, затверджене в Наказi Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.08.1996 № 169.

Припустимо, Ваше пiдприємство працює за спецпатентом i одночасно провадить дiяльнiсть iнших видiв, на якi дiя спецпатенту не поширюється. У такому разi для кожної з цих форм дiяльностi потрiбно вести окремий бухгал­терський облiк. Особливостi ведення такого облiку визначає Порядок ведення бухгалтерського облiку суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, якi придбали спецiальний торговий патент, затверджений у Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.1998 № 688.

Облiк має стосуватися до тих податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), платником яких є пiдприємство — власник спецiального торговельного патенту.

Пiдприємцiв — фiзичних осiб, що провадять дiяльнiсть тiльки за спецпа­тентом, звiльнено вiд обов’язку подавати декларацiї суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi. Цi особи мають заповнювати такi самi декларацiї про доходи, якi законодавство України передбачає для громадян, що не провадять пiдпри-ємницької дiяльностi. Натомiсть тi власники спецпатенту, якi одночасно про­вадять пiдприємницьку дiяльнiсть iнших видiв, мусять подавати декларацiї про доходи за на

слiдками кожного звiтного кварталу, а також звiтного року.

Окремої звiтностi щодо сплати за спецiальний торговельний патент по­давати не потрiбно.

Джерела юридичної iнформацiїс:таття 7-1 Закону України “Про патенту­вання деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.03.1996 № 98/96-ВР; пункт 19.1 Інструкцiї про прибутковий податок з громадян, затвердженої в На-казi Головної державної податкової iнспекцiї вiд 21.04.1993 № 12; Положення про бухгалтерський облiк фiнансових результатiв вiд здiйснення операцiй, що пiдлягають патентуванню, затверджене в Наказi Мiнiстерства фiнансiв Ук­раїни вiд 15.08.1996 № 169; Порядок ведення бухгалтерського облiку суб’єкта­ми пiдприємницької дiяльностi, якi придбали спецiальний торговий патент, затверджений у Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.1998 № 688.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук