Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ РОЗДІЛ 4 ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI ЗА ЄДИНИМ ПОДАТКОМ // 4.1. Хто має право перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

РОЗДІЛ 4 ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI ЗА ЄДИНИМ ПОДАТКОМ // 4.1. Хто має право перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
46

РОЗДІЛ 4

ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI ЗА ЄДИНИМ ПОДАТКОМ

4.1. Хто має право перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

Суб’єкти пiдприємницької дiяльностi — фiзичнi особи мають право пе­рейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним по­датком за сукупностi таких умов:

•якщо протягом календарного року в трудових вiдносинах з пiдприємцем перебували не бiльше нiж 10 осiб (серед них i члени його сiм’ї);

•якщо обсяг виручки пiдприємця вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за календарний рiк не перевищує 500 тис. гривень.

Пiд виручкою вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) розумiють суму, яку пiдприємець фактично отримав на розрахунковий рахунок та (або) в касу за здiйснення операцiй з продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

Пiд час здiйснення операцiй з продажу основних фондiв виручкою вiд ре-алiзацiї вважають рiзницю мiж сумою, одержаною вiд реалiзацiї цих фондiв, i їх залишковою вартiстю на момент продажу. У виручцi вiд реалiзацiї не врахову­ють тих коштiв, що надiйшли на розрахунковий рахунок пiдприємця — фiзичної особи як транзитнi кошти, на якi цей пiдприємець не має права власностi.

Існують й iншi обмеження щодо обрання способу оподаткування до-ходiв за єдиним податком.

По-перше, Ви не можете перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком у тому разi, якщо провадите пiдприєм-ницьку дiяльнiсть за спецiальним торговельним патентом.

По-друге, Ви не маєте права обрати спосiб оподат

кування доходiв за єди­ним податком тодi, якщо торгуєте лiкеро-горiлчаними та тютюновими вироба­ми, паливно-мастильними матерiалами.

Звернiть увагу, що лiкеро-горiлчанi вироби — це лише частина алкогольних напоїв. Згiдно з поясненнями Державної податкової адмiнiстрацiї України пiд лi-керо-горiлчаними виробами розумiють усi види горiлок, серед них i особливi, а та­кож лiкеро-горiлчанi напої: лiкери, креми, наливки, пуншi, настоянки тощо.

Отже, якщо Ви торгуєте iншими видами алкогольних напоїв (коньяками, винами, шампанським, вермутами, а також пивом, яке взагалi не належить до алкогольних напоїв), то маєте право перейти на сплату єдиного податку.

По-третє, пiдприємцi — фiзичнi особи, що провадять дiяльнiсть у сферi грального бiзнесу, є виробниками та iмпортерами пiдакцизних товарiв, не нале­жать до категорiї суб’єктiв малого пiдприємництва. Тому не мають права перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком.

По-четверте, Вам обгрунтовано вiдмовлять у переходi на сплату єдиного по­датку в тому разi, якщо на момент подання вiдповiдної заяви Ви матимете заборго-ванiсть iз сплати всiх встановлених податкiв i обов’язкових платежiв, термiн спла­ти яких настав на дату подання заяви. Тому, якщо маєте податкову заборгованiсть, погасiть її, i шлях до переходу на єдиний податок буде для Вас вiдкритий.

Джерела юридичної iнформацiї:с таття 2 Закону України “Про державну пiдтримку малого пiдприємництва” вiд 19.10.2000 № 2063-III; статтi 1 та 7 Указу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єк-тiв малого пiдприємництва” вiд 28.06.1999 № 746/99; пункт 2 Порядку видачi Свi-доцтва про сплату єдиного податку, затвердженого в Наказi ДПА України вiд 29.10.1999 № 599; Листи ДПА України вiд 18.02.2000 № 2286/7/16-2117 та вiд 03.01.2001 № 1/2/15-1314 .

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук