Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 4.2. Перехiд суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — фiзичної особи на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

4.2. Перехiд суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — фiзичної особи на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
282

4.2. Перехiд суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — фiзичної особи на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

Для того щоб перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком, Вам потрiбно одержати свiдоцтво про сплату єдиного подта ку.

Пам’ятайте, що Ви маєте право прийняти рiшення про перехiд на спро­щену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком не бiль-ше нiж раз протягом календарного року. Отож, якщо Ви вiдмовилися вiд застосування спрощеної системи оподаткування зi сплатою єдиного податку того самого календарного року, у якому перейшли на неї (наприклад, 2002 року), то знову стати платником єдиного податку Ви зможете щойно наступного ка­лендарного року (2003-го).

Для одержання свiдоцтва про сплату єдиного податку Ви маєте подати до органу державної податкової служби за мiсцем своєї державної реєстрацiї як суб єкта пiдприємницької дiяльностi такi документи:

заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi встановленої форми. Бланк заяви можна придбати в дер­жавнiй податковiй iнспекцiї;

платiжний документ (квитанцiю або копiю платiжного доручення з познач кою банкiвської установи) про сплату (перерахування) єдиного податку за перiод, не менший нiж календарний мiсяць

Заяву належить подати не пiзнiше нiж за 15 днiв перед початком того кален­дарного кварталу, у якому Ви хочете оподатковувати свої доходи за єдиним подат­ком. Обов язковою умовою для переходу на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком є сплата всiх встановлених податкiв та обов язкових платежiв, термiн сплати яких настав на дату подання заяви.

Звернiть увагу на те, що Ви маєте право перейти на сплату єдиного подат-[Гш

ку щойно з наступного звiтного (податкового) перiоду — календарного кварта­лу. Отже, подавши документи для одержання свiдоцтва про сплату єдиного по­датку в березнi (тобто в II-му кварталi) не пiзнiше нiж за 15 днiв перед 1 квiтня (тобто початком III-го кварталу), стати платником єдиного податку Ви зможе­те аж з квiтня (тобто з III-го кварталу).

Припустимо, Ви щойно зареєструвалися як пiдприємець — фiзична особа й подали до державної податкової iнспекцiї заяву про право застосування спро­щеної системи оподаткування, облiку та звiтностi. У такому разi Ви можете бути платником єдиного податку з того кварталу, у якому здiйснено Вашу реєстрацiю. При цьому першим календарним мiсяцем, що за нього Ви маєте сплатити єдиний податок, є той мiсяць, коли Вам видали свiдоцтво про сплату єдиного податку, а не перший мiсяць того календарного кварталу, у якому Вас зареєстрували. На­приклад, якщо Ваше свiдоцтво датовано 10 лютого, то податок Ви мусите сплати­ти лише за лютий (а за бажанням — i за наступнi мiсяцi), але не за сiчень.

У заявi про перехiд на єдиний податок Ви вказуєте вид (види) Вашої пiдприємницької дiяльностi, а також мiсце її провадження. Незалежно вiд то­го, скiльки видiв налiчує Ваша пiдприємницька дiяльнiсть, Вам видадуть лише одне свiдоцтво про сплату єдиного податку. У заявi Ви можете записати точну адресу мiсця провадження пiдприємницької дiяльностi, просто назву мiста чи району або взагалi зазначити Україна , оскiльки ставка єдиного податку не залежить вiд мiсця провадження пiдприємницької дiяльностi. У цьому доку­ментi Ви також маєте вказати такi данi:

•обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiд початку календарного року; якщо Ви є новоствореним суб’єктом пiд-приємницької дiяльностi, то в цiй графi треба поставити довгу риску; •чисельнiсть працiвникiв, з якими на день складання заяви укладено тру-довi угоди, зареєстрованi за встановленим порядком (якщо Ви залучаєте найманих працiвникiв);

•поiменний склад осiб, якi перебуватимуть з Вами в трудових вiдносинах, та їхнi iдентифiкацiйнi номери з Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв (якщо Ви залучаєте найманих працiвникiв). Перед тим як одержати свiдоцтво, належить сплатити авансову суму єдино­го податку. Наприклад, подаючи заяву в березнi, потрiбно сплатити єдиний пода­ток за квiтень (втiм, Ви можете сплатити цей податок не лише за наступний мiсяць, а й за квартал i навiть за весь перiод до кiнця календарного року).

Тому спочатку варто дiзнатися про ставку єдиного податку для пiдприєм-ницької дiяльностi того виду, який Ви вказали в заявi. Такi ставки встановлює мiсцева рада за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємця (детальнiше про став­ку та порядок сплати єдиного податку для суб’єктiв пiдприємницької дiяль-ностi — фiзичних осiб див. у роздiлi 4.4 цього посiбника).

Тепер розглянемо питання про скасування реєстрацiї як платника подат­ку на додану вартiсть.

Загалом, пiдприємцi — фiзичнi особи, якi перейшли на сплату єдиного податку, не є платниками ПДВ. Якщо на момент подання заяви про право за­стосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi Ви є плат­ником податку на додану вартiсть, то мусите прийняти рiшення: залишатися Вам платником ПДВ чи нi.

Якщо пiсля переходу на сплату єдиного податку Ви не бажаєте бути плат­ником ПДВ, то маєте вчинити такi дiї.

По-перше, до вiдповiдного органу державної податкової служби належить подати заяву про скасування реєстрацiї Вас як платника податку на додану вар-тiсть, а також здати видане свiдоцтво про реєстрацiю платника ПДВ разом з усiма його засвiдченими копiями. Крiм того, у заявi про право застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi потрiбно зазначити, що Ви просите скасувати реєстрацiю Вас як платника ПДВ i прийняти назад ви­дане Вам свiдоцтво про реєстрацiю платника ПДВ разом з його засвiдченими копiями. Тут-таки належить вказати реквiзити цього свiдоцтва та його копiй.

По-друге, повертаючи свiдоцтво про реєстрацiю платника ПДВ та його копiї, потрiбно виконати такi формальностi:

•подати до органу державної податкової служби податкову декларацiю з ПДВ, до якої внести всi операцiї за перiод вiд початку поточного звiтного перiоду до дня повернення свiдоцтва про реєстрацiю як платника ПДВ та його копiй;

•перерахувати до бюджету суми податку на додану вартiсть, що пiдляга-ють сплатi згiдно iз згаданою декларацiєю, i погасити заборгованiсть пе­ред бюджетом за попереднiй звiтний перiод (у разi її виникнення).

Якщо Ви бажаєте залишитися платником ПДВ пiсля переходу на спро­щену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком, то клопотати про скасування реєстрацiї як платника податку на додану вартiсть не потрiбно.

Новостворенi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi — фiзичнi особи, що подали заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi, мають самi вирiшити, будуть вони платниками ПДВ чи нi. Якщо Ви хочете бути платником цього податку, то маєте зареєструва­тися як платник ПДВ у встановленому порядку.

Державна податкова iнспекцiя, до якої Ви подали документи, протягом 10 робочих днiв пiсля отримання Вашої заяви мусить дати Вам або свiдоцтво про сплату єдиного податку, або письмову вмотивовану вiдмову. Вiдмовити у видачi свiдоцтва Вам можуть у тому разi, якщо Ви не маєте права застосову­вати спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком (наприклад, маєте бiльше нiж 10 найманих працiвникiв або торгуєте паливно-мастильними матерiалами).

Заповнене свiдоцтво пiдписує керiвник органу державної податкової служ­би або його заступник. Вiдтак документ засвiдчують печаткою цього органу.

Свiдоцтво про сплату єдиного податку видають безкоштовно. Важливо пам’ятати, що свiдоцтво видають на той термiн, який Ви зазначили у своїй заявi i який не може переходити за межi календарного року. Якщо, наприк­лад, Вас зареєстрували 15 березня 2002 року, то в заявi про право застосу­вання спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi Ви вказуєте 2002 рiк, i Вам видадуть свiдоцтво про сплату єдиного податку до кiнця 2002 року. Якщо ж Ви маєте намiр бути платником єдиного податку у 2003 ро-цi, то для отримання свiдоцтва на 2003 рiк згадану заяву Вам треба буде по­дати не пiзнiше нiж 15 грудня 2002 року.

Вiдповiдно до законодавства пiдприємцi — фiзичнi особи, що перейшли на сплату єдиного податку, мають вести книгу облiку доходiв i витрат за формою № 10. Таку книгу належить прошнурувати й зареєструвати в державнiй податковiй iнспекцiї (детальнiше про це див. у роздiлi 4.7 цього посiбника).

Припустимо, у заявi про перехiд на сплату єдиного податку Ви вказали, що плануєте залучити до своєї пiдприємницької дiяльностi найманих працiв-никiв (до них належать i члени Вашої сiм’ї).

У такому разi в державнiй податковiй iнспекцiї на кожну особу, що пере­буває з Вами в трудових вiдносинах, Вам мають видати довiдку про трудовi вiдносини фiзичної особи з платником єдиного податку для одержання цих довiдок Ви не подаєте додаткових документiв.

Законодавство не визначає, протягом якого термiну Вам мусять видати такi довiдки. Зазвичай цi документи пiдприємець одержує одночасно iз свiдоцтвом про сплату єдиного податку.

Заповнену довiдку пiдписує керiвник державної податкової iнспекцiї або його заступник. Вiдтак документ засвiдчують печаткою iнспекцiї i видають йо­го платниковi єдиного податку.

Укладаючи трудовий договiр з новим найманим працiвником протягом термiну дiї свiдоцтва про сплату єдиного податку, Ви мусите кожного разу отримувати в податковiй iнспекцiї довiдку для цiєї особи. Якщо ж протягом термiну дiї свiдоц-тва кiлькiсть осiб, що перебувають з Вами в трудових вiдносинах, зменшується, то довiдки щодо звiльнених людей Ви маєте повернути до податкової iнспекцiї.

Для особи, яка працює у Вас не за трудовим договором, а за договором пiдряду чи iншим цивiльно-правовим договором, одержувати довiдку про тру-довi вiдносини не потрiбно.

Свiдоцтво про сплату єдиного податку належить зберiгати на робочому мiсцi платника єдиного податку, а довiдку про трудовi вiдносини фiзичної осо­би з платником єдиного податку — на робочому мiсцi найманого працiвника.

Свiдоцтво та довiдку не можна передавати нiкому, крiм тих осiб, прiзви-ща яких тут вказано. Цi документи треба показувати працiвникам контрольних органiв, що мають повноваження на здiйснення перевiрки.

Джерела юридичної iнформацiїс: таття 4 Указу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва” вiд 28.06.1999 № 746/99; пункт 4 Постанови Кабiнету Мi-нiстрiв України “Про роз’яснення Указу Президента України вiд 3 липня 1998 р. № 727” вiд 16.03.2000 № 507; пункти 2–5, 7, додатки 1 та 2 до Порядку видачi Свiдоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого в Наказi ДПА України вiд 29.10.1999 № 599; Лист ДПА України вiд 21.10.1999 № 15795/7/16-1121.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук