Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 4.3. Видача дублiкатiв свiдоцтва про сплату єдиного податку й довiдки про трудовi вiдносини фiзичної особи з платником єдиного податку. Повернення свiдоцтва та довiдки. Вiдмова вiд застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi за єдини

4.3. Видача дублiкатiв свiдоцтва про сплату єдиного податку й довiдки про трудовi вiдносини фiзичної особи з платником єдиного податку. Повернення свiдоцтва та довiдки. Вiдмова вiд застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi за єдини

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
507

4.3. Видача дублiкатiв свiдоцтва про сплату єдиного податку й довiдки про трудовi вiдносини фiзичної особи з платником єдиного податку. Повернення свiдоцтва та довiдки. Вiдмова вiд застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

Якщо Ви втратили своє свiдоцтво про сплату єдиного податку або довiдку про трудовi вiдносини фiзичної особи з платником єдиного податку, то мусите по­дати вiдповiдну письмову заяву до державної податкової iнспекцiї, що видала Вам таке свiдоцтво (довiдку). Наголосимо, що в разi втрати свiдоцтва про сплату єди­ного податку, до заяви потрiбно додати довiдку органiв внутрiшнiх справ.

Пiсля подання зазначених документiв Вам видадуть дублiкат свiдоцтва про сплату єдиного податку або дублiкат довiдки про трудовi вiдноси-ни фiзичної особи з платником єдиного податку. Треба зазначити, що чинне законодавство не встановлює термiну, протягом якого Вам ма­ють видати такi дублiкати.

На пiдставi свiдоцтва про сплату єдиного податку Ви можете працювати про­тягом календарного року. Протягом п’яти днiв по закiнченнi термiну дiї свiдоцтва Вам належить повернути цей документ разом з усiма виданими довiдками на найма­них працiвникiв до органу державної податкової служби, який видав свiдоцтво.

Якщо Ви припинили свою пiдприємницьку дiяльнiсть (знялися з держав­ної реєстрацiї як суб’єкт пiдприємницької дiяльностi), то протягом п’яти днiв мусите подати вiдповiдну заяву до державної податкової iнспекцiї, а також зда­ти свiдоцтво й усi довiдки.

Платник єдиного податку — фiзична особа має право самостiйно прийня­ти рiшення про вiдмову вiд застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi й перейти на загальну систему оподаткування.

Такий перехiд Ви зможете зробити ли

ше починаючи з наступного звiтного кварталу — за умови, що подасте заяву про вiдмову вiд застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностдi о органу державної податкової служби не пiзнiше нiж за 15 днiв перед закiнченням попереднього звiтного кварталу. При цьому потрiбно здати свiдоцтво про сплату єдиного податкута всi виданi Вам довiдки про трудовi вiдносини фiзичної особи з платником єдиного податку

Якщо перед тим як перейти на сплату єдиного податку Ви не були платни­ком ПДВ, то пiсля подання заяви про застосування загальної системи оподатку­вання, облiку та звiтностi Вам, можливо, доведеться зареєструватися як платник податку на додану вартiсть. Втiм, така потреба виникне лише в тому разi, якщо Ви пiдпадаєте пiд визначення платника ПДВ вiдповiдно до статтi 2 Закону України “Про податок на додану вартiсть”. За iнших обставин зареєструвати Вас платни­ком цього податку можуть тiльки за Вашою згодою.

Перейти на загальну систему оподаткування, облiку та звiтностi почина­ючи з наступного звiтного кварталу Вас змусять у тому разi, якщо Ви поруши­ли умови дiяльностi за єдиним податком. Такими порушеннями є перевищен­ня граничних рiвнiв чисельностi найманих працiвникiв та (або) рiчного обсягу виручки вiд реалiзацiї, встановлених для платникiв єдиного податку — фiзич-них осiб. Порушенням вважають також придбання спецiального торговельно­го патенту та провадження пiдприємницької дiяльностi тих видiв, якi не пере­дбачають застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi (йдеться про торгiвлю лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами, палив­но-мастильними матерiалами, дiяльнiсть у сферi грального бiзнесу, виробниц­тво та iмпорт пiдакцизних товарiв).

Джерела юридичної iнформацiї:статтi 4 та 5 Указу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiд-приємництва” вiд 28.06.1999 № 746/99; пункт 2 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України “Про роз’яснення Указу Президента України вiд 3 липня 1998 р. № 727” вiд 16.03.2000 № 507; пункти 5 та 6 Порядку видачi Свiдоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого в Наказi ДПА України вiд 29.10.1999 № 599.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук