4.6. Умови господарської дiяльностi

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
93

4.6. Умови господарської дiяльностi

Пiдприємцi — фiзичнi особи, якi є платниками єдиного податку, пiд час здiйснення розрахункiв iз споживачами пiд час продажу товарiв (крiм пiдак-цизних) та надання послуг мають право не застосовувати реєстраторiв розра­хункових операцiй — РРО (колишнiх електронних контрольно-касових апа-ратiв) та розрахункових книжок.

Однак у такому разi сам пiдприємець (а при потребi — i його найманi працiвники) мусить вести книгу облiку доходiв i витрат.

Платники єдиного податку — фiзичнi особи, яких звiльнено вiд застосу­вання РРО та розрахункових книжок, також не мають вести книги облiку роз­рахункових операцiй.

До пiдприємцiв, що продають пiдакцизнi товари, встановлено iншi вимо­ги щодо здiйснення розрахункiв зi споживачами. Нагадаємо, що платники єди­ного податку не мають права торгувати лише такими пiдакцизними товарами, як лiкеро-горiлчанi та тютюновi вироби й паливно-мастильнi матерiали. На­томiсть таким особам дозволено продавати iншi товари, а саме: пиво солодове, алкогольнi напої, що не належать до категорiї лiкеро-горiлчаних виробiв (вина, шампанське, вермути та iн.), ювелiрнi вироби, транспортнi засоби (автомобiлi, автобуси, мотоцикли, мопеди, причепи та напiвпричепи тощо).

Отже, якщо Ви продаєте пiдакцизнi товари цiєї групи, то пiд час розрахункiв iз споживачами не мусите застосовувати РРО. Натомiсть Вам потрiбно викори­стовувати розрахунковi книжки й вести книги облiку розрахункових операцiй.

Згаданi документи належить зареєструвати в органi державної податкової служби й вести вiдповiдно до встановленого порядку.

На платникiв єдиного податку — фiзичних осiб, якi здiйснюють розрахун­ковi операцiї в готiвковiй та (або) в безготiвковiй формi пiд час

продажу товарiв чи надання послуг у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, поши­рюються вимоги щодо надання покупцевi на його вимогу письмового доку­менту, що засвiдчує перехiд права власностi на придбанi товари чи послуги вiд продавця до покупця.

Оскiльки Ви, як платник єдиного податку, не мусите застосовувати РРО, такий письмовий документ можна скласти в довiльнiй формi. Ту т потрiбно вказати данi про платника єдиного податку, обсяг реалiзованих товарiв (послуг), цiну за одиницю товару (за послугу), загальну суму, витра­чену на купiвлю.

За порушення вимоги щодо обов язкового надання згаданого письмово­го документу Вас мають право притягнути до вiдповiдальностi, встановленої в Законi України Про захист прав споживачiв . Однак це порушення не може бути пiдставою для застосування до Вас санкцiй, передбачених у законодавствi з питань оподаткування.

Платники єдиного податку — фiзичнi особи мусять у встановленому поряд­ку вести облiк товарних запасiв на складах та (або) за мiсцем їх реалiзацiї, а також продавати лише тi товари, якi вiдображено в такому облiку. Поки що в законо­давствi ще не визначено порядку такого облiку, тому фактично облiк товарних за­пасiв Ви та Вашi найманi працiвники ведете в книгах облiку доходiв i витрат.

Пам ятайте: контролювати Вас на предмет дотримання вимог законодав­ства щодо здiйснення розрахункiв iз споживачами за товари та послуги, а та­кож щодо облiку товарних запасiв можуть тiльки органи державної податкової служби пiд час планових та позапланових перевiрок.

Планову перевiрку з цих питань проводять не частiше нiж раз на рiк за наслiдками звiтного календарного року, але не ранiше того термiну, який зако­нодавство вiдводить платникам єдиного податку для подання рiчного податкового звiту (декларацiї). При цьому будь-яке податкове або адмiнiстративне на­рахування, здiйснене за умов порушення цього правила, вважають незакон­ним. Тому виконувати такi рiшення контрольних органiв не потрiбно.

Позапланову перевiрку з аналогiчних питань можна проводити тiльки на пiдставi постанови слiдчого, органу дiзнання або вiдповiдно до рiшення суду.

Контроль за провадженням пiдприємницької дiяльностi платника єди­ного податку здiйснюють за тим самим порядком, який встановлено для пе-ревiрок пiдприємцiв, що застосовують загальну систему оподаткування, облiку та звiтностi. Здiйснення контролю регулює вiдповiдне законодавство та Указ Президента України “Про деякi заходи з дерегулювання пiдпри-ємницької дiяльностi”.

Зазначимо, що платникам єдиного податку — фiзичним особам, на вiдмiну вiд платникiв єдиного податку — юридичних осiб, не заборонено здiйснювати товарообмiннi (бартернi) операцiї.

Законодавство встановлює особливi вимоги щодо трудових вiдносин мiж пiдприємцем — фiзичною особою i найманим працiвником.

Трудовий договiр з найманим працiвником Ви завжди мусите укладати в письмовiй формi. Крiм того, вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Ук­раїни, протягом тижня вiд моменту фактичного допущення працiвника до ро­боти Ви маєте зареєструвати укладений з ним трудовий договiр у державнiй службi зайнятостi за мiсцем свого проживання.

Також Вам потрiбно вести трудовi книжки на всiх найманих пра-цiвникiв, якi працюють у Вас понад 5 днiв. Виняток становлять тi особи, якi працюють у Вас за сумiсництвом: на них трудовi книжки ведуть їхнi праце-давцi за мiсцем основної роботи.

Джерела юридичної iнформацiїс:таттi 3, 9, 10, 15 та 16 Закону України “Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадсько­го харчування та послуг” вiд 06.07.1995 № 265/95-ВР (у редакцiї Закону України вiд 01.06.2000 № 1776-III); статтi 24, 24-1, 48 Кодексу законiв про працю України; пункт 1 Перелiку окремих форм та умов проведення дiяльностi у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахунковi операцiї без застосування реєстраторiв розрахункових операцiй з використанням розрахункових книжок та книг облiку розрахункових операцiй, затвердженого в Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.08.2000 № 1336.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук