4.7. Облiк доходiв i витрат та звiтнiсть

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
97

4.7. Облiк доходiв i витрат та звiтнiсть

Платникiв єдиного податку не звiльнено вiд обов’язку ведення облiку до-ходiв i витрат та подання звiтностi. Однак i облiк, i звiтнiсть для цiєї категорiї пiдприємцiв максимально спрощено.

Працюючи за єдиним податком, Ви маєте вести книгу облiку доходiв i витрат, де потрiбно вiдображати результати своєї пiдприємницької дiяльностi.

Якщо Ви провадите торговельну дiяльнiсть, то мусите додатково одержа­ти книги облiку доходiв i витрат на кожного найманого працiвника, що ре­алiзує товари. У такому разi записи до цiєї книги вносить найманий працiвник. Данi з усiх книг облiку доходiв i витрат, що їх ведуть найманi працiвники, Ви маєте перенести до своєї книги й пiдсумувати результати. Якщо ж Ви не за­лучаєте найманих працiвникiв до продажу товарiв, то згаданих книг для цих працiвникiв одержувати не потрiбно. Найманi працiвники не мусять вести ок­ремi книги облiку доходiв i витрат також у тому разi, якщо Ви не провадите тор­говельної дiяльностi.

Потрiбну кiлькiсть книг облiку доходiв i витрат (тi можуть мати вигляд зо­шиту чи блокноту) Ви купуєте самостiйно, кожну з них нумеруєте й проши­ваєте. Вiдтак усi книги потрiбно подати на реєстрацiю до державної податкової iнспекцiї. Тут кожний з цих документiв затверджують пiдписом начальника iнспекцiї або його заступника, а також скрiплюють печаткою.

У книзi облiку доходiв i витрат, яку ведете Ви, належить вказати своє прiзвище, iм я та по батьковi, а також номер свiдоцтва про сплату єдиного по­датку. Втiм, якихось особливих вимог щодо заповнення цього документу законодавство не встановлює.

У книзi, яку веде найманий працiвник, належить записати Ваше прiзвище, iм я та по батьковi, прiзвище, iм я та по батьковi цього працiвни­ка, а також серi

ю i номер виданої йому довiдки про трудовi вiдносини з Ва­ми як платником єдиного податку. Якщо Ви звiльняєте одного найманого працiвника й приймаєте на роботу iншого, то нової книги облiку доходiв i витрат на нового працiвника заводити й реєструвати не потрiбно. До кни­ги, яку було заведено на звiльненого працiвника, Ви тiльки вносите вiдо­мостi про новоприбулу особу згiдно з виданою на неї довiдкою про трудовi вiдносини з Вами як платником єдиного податку.

Форму книги облiку доходiв i витрат (форму № 10), що її ведете Ви та Вашi найманi працiвники, наведено в додатку № 10 до Інструкцiї про прибут­ковий податок з громадян, затвердженої в Наказi Головної державної податко­вої iнспекцiї України вiд 21.04.1993 № 12. І Ви, i найманi працiвники обов яз-ково заповнюєте лише такi графи:

Перiод облiку

Витрати на виробництво продукцiї

Сума виручки (доходу)

Чистий дохiд .

Звичайно, за власним бажанням можна заповнювати й iншi графи книги. Залежно вiд виду та специфiки пiдприємницької дiяльностi, мiсцевi по­датковi органи мають право вносити змiни та доповнення до книги за формою № 10. Наприклад, у разi провадження торговельної дiяльностi, до книги дода­ють новi графи, якi вiдображають рух товарiв.

За погодженням з державною податковою iнспекцiєю, Ви теж можете внести до книги облiку доходiв i витрат за формою № 10 вiдповiднi змiни та до­повнення, пов’язанi iз специфiкою Вашої дiяльностi. Зокрема, часто виникає потреба внести змiни та доповнення до книги, що її веде найманий працiвник, оскiльки вiн тiльки реалiзує товари й не має повних даних про рух товарiв (та­ку iнформацiю можете надати тiльки Ви).

Господарськi та фiнансовi операцiї в книзi облiку доходiв i витрат нале­жить вiдображати в хронологiчнiй послiдовностi. Вказанi в книзi витрати потрiбно пiдтверджувати документально.

Другим способом ведення облiку витрат є визначення своїх витрат за нор­мативами витрат для певних видiв пiдприємницької дiяльностi, встановлених у Додатку 6 до Інструкцiї про прибутковий податок з громадян, затвердженої в Наказi Головної державної податкової iнспекцiї України вiд 21.04.1993 № 12.

Записи в книзi роблять лише кульковою або чорнильною ручкою. Вити­рання та виправлення тут є неприпустимi.

Книгу облiку доходiв i витрат потрiбно зберiгати на мiсцi провадження пiдприємницької дiяльностi. Представники органiв державної податкової служби можуть ознайомитися з цiєю книгою тiльки в тому разi, якщо вони пе-ревiряють облiк руху товарiв безпосередньо на мiсцi провадження пiд-приємницької дiяльностi. Пiсля такої перевiрки уповноважена особа вносить до цього документу запис за такою формою: дата, “перевiрено”, посада, зван­ня, свої прiзвище та iнiцiали й пiдпис.

Наголосимо, що вилучати книгу з мiсця провадження пiдприємниць-кої дiяльностi у Вас не мають права. Якщо навiть пiд час перевiрки було виявлено якiсь порушення, то їх не записують до книги, а вiдображають в актi перевiрки.

У тому разi, якщо у Вашiй книзi облiку доходiв i витрат закiнчуються аркушi або якщо Ви припиняєте свою пiдприємницьку дiяльнiсть (перебу­ваєте на етапi скасування Вашої державної реєстрацiї як суб’єкта пiд-приємницької дiяльностi), то таку книгу потрiбно передати на зберiгання до державної податкової iнспекцiї.

Книгу облiку доходiв i витрат, яку веде найманий працiвник, належить подати до державної податкової iнспекцiї за таких обставин:

•Ви припинили свою пiдприємницьку дiяльнiсть (здiйснюєте заходи щодо скасування Вашої державної реєстрацiї як суб’єкта пiд-приємницької дiяльностi);

•Ви звiльнили найманого працiвника, але на його мiсце не прийня­ли iншого;

•у книзi закiнчилися незаповненi аркушi.

Податковий iнспектор зробить у цьому документi вiдповiдний запис (“Книгу анульовано”, iнспектор (П. І. Б.), дата) й поверне його Вам. А Ви має­те зберiгати цю книгу облiку доходiв i витрат протягом трьох рокiв.

Замiсть закiнченої книги облiку доходiв i витрат Ви мусите завести й за­реєструвати в органi державної податкової служби нову книгу.

У разi втрати книги облiку доходiв i витрат, потрiбно звернутися до держав­ної податкової iнспекцiї для одержання нової книги. При цьому належить пода­ти довiдку органiв внутрiшнiх справ про надходження заяви про втрату. Вiдтак Вам видадуть нову книгу iз записом про те, що видана книга є дублiкатом.

Платник єдиного податку мусить щокварталу звiтувати про свою пiдприємницьку дiяльнiсть.

Протягом п’яти днiв по закiнченнi звiтного перiоду (кварталу) Ви маєте подати до органу державної податкової служби за мiсцем Вашої державної реєстрацiї звiт суб’єкта малого пiдприємництва — фiзичної особи — платника єдиного податку за попереднiй квартал. Цей документ (для нього вста­новлено вiдповiдну форму) Ви складаєте на пiдставi даних своєї книги об-лiку доходiв i витрат.

Звiт Ви можете подати особисто або надiслати його поштою на адресу ор­гану державної податкової служби. Якщо Ви подаєте звiт особисто, то датою подання вважатимуть дату його реєстрацiї в органi державної податкової служ­би. А якщо Ви надсилаєте цей документ поштою, то датою подання буде дата, вказана на штампi вiддiлення зв’язку.

Припустимо, Ви за власним бажанням залишилися платником податку на додану вартiсть. Тодi мусите протягом встановленого в законодавствi термiну по­давати до державної податкової iнспекцiї за Вашим мiсцем проживання декла-рацiї з ПДВ, незалежно вiд того, виникло у Вас податкове зобов’язання чи нi.

Як вже було згадано, платника єдиного податку не звiльнено вiд обов’яз­ку перераховувати суми прибуткового податку з доходiв, виплачених його най­маним працiвникам, зокрема членам його сiм’ї. Тому такий пiдприємець му­сить подавати до органiв державної податкової служби вiдомостi про доходи, виплаченi його найманим працiвникам.

Платник єдиного податку, який використовує найману працю, має щок­варталу до 15 числа мiсяця, який настає за звiтним перiодом, подавати до по­даткового органу за своїм мiсцем проживання довiдку за формою № 8-ДР. Цей документ мiстить iнформацiю про всiх осiб, що перебували з таким пiдпри-ємцем у трудових вiдносинах, незалежно вiд того, одержували цi особи дохiд у звiтному перiодi чи нi.

Припустимо, Ви здiйснюєте виплати фiзичним особам, для яких мiсце роботи у Вас не є основним (наприклад, тим, що працюють у Вас за сумiсниц-твом), а також виконавцям разових та iнших робiт на пiдставi договорiв пiдря-ду та iнших договорiв цивiльно-правового характеру. У такому разi Вам належить щоразу подавати до органу державної податкової служби за мiсцем про­живання особи, що одержує таку виплату, довiдку за формою № 2.

У разi здiйснення виплат доходiв особам, для яких мiсце роботи у Вас є основним, такої довiдки подавати не потрiбно. Нагадаємо, що основним мiсцем роботи вважають те мiсце, де ведуть трудову книжку працiвника.

Звiтнiсть щодо iнших податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), якi Ви спла­чуєте як платник єдиного податку — фiзична особа, потрiбно подавати згiдно з фор­мою, термiном та порядком, встановленими в податковому законодавствi.

Джерела юридичної iнформацi їс:таттi 11 та 12 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Ук­раїни “Про прибутковий податок з громадян” вiд 26.12.1992 № 13-92; частина 8 статтi 4 Указу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента Ук­раїни вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва” вiд 28.06.1999 № 746/99; пункт 3 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України “Про роз’яснення Указу Президента Ук­раїни вiд 3 липня 1998 р. № 727” вiд 16.03.2000 № 507; пункти 8 та 9, додаток 3 до Порядку видачi Свiдоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого в Наказi ДПА України вiд 29.10.1999 № 599; додаток 10 до Інструкцiї про прибутковий по­даток з громадян, затвердженої в Наказi Головної державної податкової iнспекцiї України вiд 21.04.1993 № 12; Листи ДПА України вiд 05.11.1997 № 17-0117/10-886 та вiд 06.05.2000 № 6304/7/17-0217.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук