Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ РОЗДІЛ 5 ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI ЗА ЄДИНИМ ПОДАТКОМ // 5.1. Хто має право перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

РОЗДІЛ 5 ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI ЗА ЄДИНИМ ПОДАТКОМ // 5.1. Хто має право перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
46

РОЗДІЛ 5

ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI ЗА ЄДИНИМ ПОДАТКОМ

5.1. Хто має право перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком

Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi — юридична особа має право перей­ти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним подат­ком за сукупностi таких умов:

•середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв на пiдприємствi за календар­ний рiк не перевищує 50 осiб;

•обсяг виручки пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, по­слуг) за календарний рiк не перевищує 1 млн. гривень.

Визначаючи середньооблiкову чисельнiсть працiвникiв на пiдприємствi, беруть до уваги всiх його працiвникiв, серед них i тих осiб, якi працюють за до­говорами та за сумiсництвом, а також працiвникiв представництв, фiлiй та iн-ших вiдокремлених пiдроздiлiв. При цьому спираються на Інструкцiю iз стати­стики чисельностi працiвникiв, зайнятих у народному господарствi України, затверджену в Наказi Мiнiстерства статистики України вiд 07.07.1995 № 171.

Виручкою вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вважають су­му, яку суб’єкт пiдприємницької дiяльностi фактично отримав на розрахун­ковий рахунок та (або) в касу за здiйснення операцiй з продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

Якщо у звiтному перiодi на пiдприємствi було здiйснено операцiї з продажу його основних фондiв, то виручкою вiд реалiзацiї буде рiзниця мiж сумою, отрима­ною вiд реалiзацiї цих фондiв, i їхньою залишковою вартiстю на момент продажу.

До суми виручки не входять кошти, що надiйшли на розрахунковий раху­нок пiдприємс

тва на пiдставi договорiв комiсiї та iнших цивiльно-правових до-говорiв як транзитнi кошти, на якi пiдприємство не має права власностi.

Перейти на сплату єдиного податку можуть пiдприємства будь-якої ор-ганiзацiйно-правової форми та форми власностi, крiм таких суб’єктiв пiдпри-ємницької дiяльностi:

•пiдприємств, якi працюють за спецiальним торговельним патентом; •довiрчих товариств, страхових компанiй, банкiв, ломбардiв та інших фiнансово-кредитних i небанкiвських фiнансових установ; •пiдприємств, що провадять дiяльнiсть у сферi грального бiзнесу, здiй-снюють обмiн iноземної валюти, є виробниками та iмпортерами пiд-акцизних товарiв; •пiдприємств, у статутному фондi яких частки, належнi юридичним осо­бам — учасникам та засновникам таких суб’єктiв, що не є суб’єктами малого пiдприємництва, перевищують 25%. Єдиним податком також не можна оподатковувати спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи.

Треба зазначити, що фiлiя (вiддiлення), представництво або iнший вiдок-ремлений пiдроздiл пiдприємства може перейти на спрощену систему оподат­кування, облiку та звiтностi за єдиним податком щойно пiсля того, як такий перехiд здiйснило головне пiдприємство.

Джерела юридичної iнформацiї:стаття 2 Закону України “Про державну пiдтримку малого пiдприємництва” вiд 19.10.2000 № 2063-III; статтi 1 та 7 Ука­зу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва” вiд 28.06.1999 № 746/99; Лист ДПА України вiд 03.01.2001 № 1/2/15-1314.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук