Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 5.2. Перехiд суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — юридичної особи на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком i вiдмова вiд неї

5.2. Перехiд суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — юридичної особи на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком i вiдмова вiд неї

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
314

5.2. Перехiд суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — юридичної особи на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком i вiдмова вiд неї

Для того щоб Ваше пiдприємство стало платником єдиного податку, Вам на­лежить подати до органу державної податкової служби за мiсцем державної ре-єстрацiї заяву про видачу свiдоцтва про право сплати єдиного податку встановленої форми. Бланк цiєї заяви можна придбати в органi державної податкової служби.

Пам’ятайте, що незалежно вiд обраної ставки єдиного податку (6% чи 10%) рiшення про перехiд на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком Ви можете приймати не частiше нiж раз на календарний рiк.

Заяву потрiбно подати не пiзнiше нiж за 15 днiв перед початком наступ­ного звiтного (податкового) перiоду — календарного кварталу. Перед тим як подавати заяву, належить сплатити всi встановленi податки та обов’язковi пла-тежi, термiн сплати яких настав на дату подання цього документу.

У заявi потрiбно вказати обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), майна, основних фондiв за поточний рiк (станом на дату по­дання заяви). Також тут вмiщують данi про розрахунковий обсяг виручки за решту мiсяцiв року, виходячи iз середньої мiсячної фактичної виручки за перiод, що передує переходовi на сплату єдиного податку. Наприклад, якщо Ви подаєте заяву 1 вересня й обсяг виручки за поточний рiк на цю дату сягає 320 тис. грн., то розрахунковий обсяг виручки за решту мiсяцiв (вересень-грудень) становитиме 160 тис грн.: 320 тис. грн./8 мiсяцiв х 4 мiсяцi. Якщо Ви подали заяву того самого року, у якому зареєстрували своє пiдприємство, то в цих обчисленнях маєте брати до уваги лише тi мiсяцi, що охоплюють перiод пiсля державної реєстрацiї.

Суму обсягу виручки за поточний рiк

на дату подання заяви та розрахун­кового обсягу виручки за решту мiсяцiв (у нашому прикладi це 480 тис. грн.: 320 тис. грн. + 160 тис. грн.) потрiбно внести до графи “Обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), майна, основних фондiв за рiк стано­вить тис. грн.”

Крiм того, у заявi про видачу свiдоцтва про сплату єдиного податку обов’язково належить вказати середньооблiкову чисельнiсть працiвникiв пiд-приємства станом на дату подання заяви, а також обрану ставку єдиного подат­ку (6% чи 10%). Заяву про видачу свiдоцтва заповнюйте якомога уважнiше, оскiльки Ви несете вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вказаної в нiй iнформацiї.

Протягом 10 робочих днiв пiсля надходження Вашої заяви державна по­даткова iнспекцiя мусить видати Вам свiдоцтво про право сплати єдиного подт-а ку суб’єктом малого пiдприємництва — юридичною особоаюбо дати письмову вмотивовану вiдмову. Вiдмовити у видачi свiдоцтва Вам можуть у тому разi, як­що на Вашому пiдприємствi перевищено граничнi рiвнi середньооблiкової чисельностi працiвникiв за рiк чи рiчного обсягу виручки вiд реалiзацiї, а також якщо Ваше пiдприємство не має права перейти на спрощену систему оподат­кування, облiку та звiтностi за єдиним податком вiдповiдно до законодавства.

У разi одержання свiдоцтва про право сплати єдиного податку, Ваше пiдприємство вважатимуть платником єдиного податку починаючи з того ка­лендарного кварталу, що настає за тим, у якому було подано заяву.

Якщо Ваше пiдприємство є новоствореним суб’єктом пiдприємницької дiяльностi, зареєстрованим у встановленому порядку, то перейти на сплату єди­ного податку Ви маєте право з того календарного кварталу, у якому проведено державну реєстрацiю Вашого пiдприємства. Тодi першим календарним мiсяцем, за який новостворене пiдприємство починає сплачувати єдиний податок, є той мiсяць, коли йому видали свiдоцтво про право сплати єдиного податку.

Свiдоцтво про право сплати єдиного податку буде чинним протягом ка­лендарного року. Пам’ятайте, що закон не дозволяє передавати цей документ iншим юридичним особам.

Розглянемо питання про реєстрацiю чи скасування реєстрацiї пiдприємства як платника податку на додану вартiсть пiсля переходу на сплату єдиного податку.

Припустимо, ранiше (перед тим як перейти на спрощену систему оподат­кування, облiку та звiтностi за єдиним податком) Ваше пiдприємство було за­реєстровано як платник ПДВ. Ви обрали ставку єдиного податку 10%. Тодi Ви мусите виконати такi формальностi:

•здати до органу державної податкової служби оригiнал та всi засвiдченi копiї свiдоцтва про реєстрацiю платника ПДВ й одночасно подати зая­ву про прийом згаданих документiв та про скасування реєстрацiї Вашо­го пiдприємства як платника ПДВ;

•подати до органу державної податкової служби податкову декларацiю з ПДВ, де вказати обсяг усiх операцiй, здiйснених вiд початку поточно­го звiтного перiоду до дня здачi оригiналу та копiй свiдоцтва про ре-єстрацiю платника ПДВ;

•сплатити до бюджету суми ПДВ, що пiдлягають сплатi згiдно iз згада­ною податковою декларацiєю з ПДВ, а також погасити заборгованiсть перед бюджетом за попереднiй звiтний перiод (у разi її виникнення).

Крiм того, у заявi про видачу свiдоцтва належить зазначити, що Ви про­сите скасувати реєстрацiю пiдприємства як платника ПДВ i прийняти оригiнал та копiї свiдоцтва про реєстрацiю платника ПДВ (при цьому потрiбно вказати реквiзити цих документiв).

Розглянемо iнший варiант. Наприклад, Ваше пiдприємство є платником ПДВ, Ви обрали ставку єдиного податку 6%. У такому разi клопотати про ска­сування реєстрацiї пiдприємства як платника ПДВ не потрiбно.

Новостворенi та зареєстрованi у встановленому порядку пiдприємства, що подали заяву про перехiд на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за ставкою єдиного податку 10%, не мусять реєструватися як платники податку на додану вартiсть. Натомiсть для тих пiдприємств, якi сплачуватимуть єдиний податок за ставкою 6%, реєстрацiя як платника ПДВ є обов’язковою.

Свiдоцтво про право сплати єдиного податку, видане Вашому пiдпри-ємству, не потрiбно подовжувати щокварталу, як це мусять робити платники єдиного податку — фiзичнi особи.

Згадане свiдоцтво належить повернути органовi державної податкової служби, що його видав, у таких випадках:

•по закiнченнi термiну дiї свiдоцтва;

•у разi вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком;

•за умови перевищення встановлених для платникiв єдиного податку граничних рiвнiв середньооблiкової чисельностi працiвникiв на пiдприємствi та обсягу виручки;

•у разi лiквiдацiї пiдприємства вiдповiдно до встановленого в чинному законодавствi порядку.

Вiдмовитися вiд застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком i повернутися до ранiше застосовуваної систе­ми оподаткування платник єдиного податку — юридична особа має право аж з початку наступного звiтного кварталу. При цьому заяву про таку вiдмову по-трiбно подати до органу державної податкової служби не пiзнiше нiж за 15 днiв перед закiнченням попереднього звiтного кварталу.

У разi вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком, суб’єкт пiдприємницької дiяльностi — юридична особа, який до переходу на сплату єдиного податку не був зареєстро­ваний як платник ПДВ, мусить зареєструватися як платник цього податку (звiсно, за умови, що вiн пiдпадає пiд визначення платника ПДВ згiдно iз стат­тею 2 Закону України “Про податок на додану вартiсть”).

Джерела юридичної iнформацiїс:таття 4 Указу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiд-приємництва” вiд 28.06.1999 № 746/99; пункт 2 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України “Про роз’яснення Указу Президента України вiд 3 липня 1998 р. № 727” вiд 16.03.2000 № 507; Наказ ДПА України “Про внесення змiн до фор­ми та Порядку видачi Свiдоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого пiдприємництва — юридичною особою” вiд 12.10.1999 № 555; Лист ДПА України вiд 21.10.1999 № 15795/7/16-1121.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук