5.3. Розмiр i порядок сплати єдиного податку

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
108

5.3. Розмiр i порядок сплати єдиного податку

Пiд час переходу Вашого пiдприємства на сплату єдиного податку Ви са-мостiйно обираєте одну з таких ставок єдиного податку:

•6% вiд суми виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) без урахування акцизного збору. При цьому Ви маєте сплачувати ПДВ згiдно iз Законом України “Про податок на додану вартiсть”;

•10% вiд суми виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), за винятком акцизного збору. У такому разi податок на додану вартiсть входить до складу єдиного податку, й сплачувати ПДВ окремо не потрiбно. Пiдприємства перераховують до бюджету єдиний податок не наперед за на­ступний перiод, як платники єдиного податку — фiзичнi особи, а за попереднiй перiод. Єдиний податок належить сплачувати щомiсяця не пiзнiше нiж 20 числа мiсяця, що настає за тим мiсяцем, за який Ви сплачуєте єдиний податок.

Проте iснує виняток з цього правила. Щокварталу, до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом, пiдприємство — платник єдиного податку має подавати до державної податкової iнспекцiї “Розрахунок про сплату єдиного податку суб’єктом малого пiдприємництва — юридичною особою”, а також платiжнi доручення на сплату єдиного податку за звiтний перiод з позначкою банку про зарахування коштiв.

Єдиний податок переказують на окремий рахунок Державного казначей­ства України. Сплачену суму єдиного податку вiддiлення Державного казна­чейства України перераховують у таких пропорцiях:

•до Державного бюджету України — 20%;

•до мiсцевого бюджету — 23%;

•до Пенсiйного фонду України — 42%;

•на обов’язкове соцiальне страхування для вiдшкодування витрат, що йог

о здiйснюють вiдповiдно до законодавства в разi тимчасової втрати працез-датностi та появи витрат, зумовлених народженням та похованням, — 15% (зокрема, до Державного фонду сприяння зайнятостi населення — 4%). Платники єдиного податку — юридичнi особи несуть вiдповiдальнiсть за пра-вильнiсть обчислення, вчаснiсть сплати сум єдиного податку згiдно iз законодавст­вом України. За порушення порядку нарахування та сплати єдиного податку вста­новлено таку саму вiдповiдальнiсть, як i щодо iнших податкiв та зборiв (обов’язко­вих платежiв). Цi питання регулює Закон України “Про порядок погашення зобо­в’язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами”.

Джерела юридичної iнформацiїс:таттi 3–5 Указу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдпри-ємництва” вiд 28.06.1999 № 746/99.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук