5.5. Умови господарської дiяльностi

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
93

5.5. Умови господарської дiяльностi

Для юридичних осiб, якi перейшли на спрощену систему оподаткуван­ня, облiку та звiтностi за єдиним податком, законодавство встановлює певнi обмеження щодо провадження пiдприємницької дiяльностi.

Зокрема, пiд час сплати єдиного податку таке пiдприємство має право розраховуватися за вiдвантажену продукцiю тiльки грошовими засобами (за­стосовувати готiвковий та безготiвковий способи розрахункiв).

Отже, платник єдиного податку — юридична особа не може здiйснюва-ти товарообмiннi (бартернi) операцiї, тобто розраховуватися за товари (ро­боти, послуги) в будь-якiй негрошовiй формi. До таких форм розрахункiв, зокрема, належать будь-якi види залiку та погашення взаємної заборгова-ностi, за якими не передбачено зараховувати кошти на рахунки продавця для компенсацiї вартостi таких товарiв (робiт, послуг).

Порушивши заборону на здiйснення бартерних операцiй, платник єдино­го податку — юридична особа мусить перейти на загальну систему оподатку­вання, облiку та звiтностi починаючи з наступного звiтного перiоду (кварталу).

Пiдприємств, що сплачують єдиний податок, не звiльнено вiд обов’яз­ку застосовувати реєстратори розрахункових операцiй (РРО), розрахунковi книжки та книги облiку розрахункових операцiй пiд час розрахункiв iз спо­живачами у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг.

Проте законодавство встановлює деякi винятки.

За деяких умов та форм провадження пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг такi юридичнi особи можуть не застосовувати РРО, а заповнювати лише розрахунковi книжки та книги облiку розрахункових операцiй. Втiм, ця норма не означає, що пiд-приємство — платника єдиного податку звiльнено вiд за

стосування реєстра-торiв розрахункових операцiй за iнших форм та умов провадження дiяль-ностi у вказанiй сферi.

Перелiк таких “виняткових” форм та умов провадження дiяльностi у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, що дає змогу здiйснюва-ти розрахунковi операцiї без застосування реєстраторiв розрахункових опе-рацiй (але iз застосуванням розрахункових книжок та книг облiку розрахун­кових операцiй), затверджено в Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.08.2000 № 1336.

При цьому для деяких згаданих форм та умов провадження дiяльностi встановлено граничну величину рiчного обсягу розрахункових операцiй з продажу товарiв (надання послуг) — 200 тис. грн. У разi перевищення цьо­го лiмiту, Ваше пiдприємство мусить застосовувати РРО. Треба зазначити, що для iнших форм та умов провадження дiяльностi такого граничного рiвня не встановлено.

Ваше пiдприємство може не застосовувати РРО та розрахункових кни­жок також пiд час здiйснення таких господарських операцiй:

•торгiвля продукцiєю власного виробництва та надання послуг — за умови, що пiд час розрахункiв через касу пiдприємства Ви оформ­ляєте прибутковi й видатковi касовi ордери й видаєте вiдповiднi кви-танцiї, пiдписанi й засвiдченi печаткою за встановленим порядком (ця норма поширюється на всi пiдприємства, крiм пiдприємств тор-гiвлi, громадського харчування);

•продаж проїзних i перевiзних документiв iз застосуванням бланкiв су­ворого облiку на залiзничному (крiм примiського) та авiацiйному тра-нспортi (за умови, що Ви оформляєте розрахунковi та звiтнi докумен­ти), на автомобiльному транспортi (якщо Ви видаєте талони, кви-танцiї, квитки з нанесеними друкарським способом серiєю, номером, номiнальною вартiстю), а також продаж бiлетiв державних лотерей че­рез електронну систему прийняття ставок, що її контролює в режимi реального часу Державне казначейство України, та вхiдних квиткiв до культурно-спортивних i видовищних закладiв. Суб’єкта пiдприємницької дiяльностi — юридичну особу, що сплачує єдиний податок, не звiльняють вiд обов’язку вести облiк товарних запасiв на складах та (або) за мiсцем їх реалiзацiї i здiйснювати продаж лише тих то-варiв, якi вiдображено в такому облiку. Порядку такого облiку ще не встано­влено. Тому поки що облiк товарних запасiв ведуть за допомогою форм об-лiку, що їх використовують пiдприємства, якi працюють за загальною систе­мою оподаткування, облiку та звiтностi.

Пiдприємства, що перейшли на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi за єдиним податком, пiдлягають державному контролю та нагляду в тому самому порядку, що й пiдприємства, якi працюють за загаль­ною системою оподаткування, облiку та звiтностi. Пам’ятайте, що пiд час здiйснення перевiрок представники контрольних органiв мусять дотримува­ти вимог Указу Президента України “Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.07.1998 № 817/98.

Джерела юридичної iнформацiїс:таттi 3, 9 та 10 Закону України “Про за­стосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадсь­кого харчування та послуг” вiд 06.07.1995 № 265/95-ВР (у редакцiї Закону України вiд 01.06.2000 за № 1776-III); стаття 1 Указу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва” вiд 28.06.1999 № 746/99; Указ Президента України “Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi” вiд 23.07.1998 № 817/98.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук