5.6. Облiк доходiв i витрат та звiтнiсть

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
97

5.6. Облiк доходiв i витрат та звiтнiсть

Платникiв єдиного податку — юридичних осiб не звiльнено вiд ведення облiку доходiв i витрат та подання звiтностi за пiдсумками господарської дiяльностi. Однак такий облiк i звiтнiсть є спрощеними.

Сплачуючи єдиний податок, Ваше пiдприємство мусить вести кни г у облiку доходiв i витрат суб’єкта малого пiдприємництва — юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, облiку та звiтносвт сi тан ов-леної форми.

Цю книгу Ви маєте прошнурувати, а також пронумерувати тут усi сто-рiнки. На останнiй сторiнцi книги належить зробити запис про загальну кiлькiсть сторiнок у документi. Керiвник пiдприємства затверджує цей за­пис своїм пiдписом i засвiдчує печаткою пiдприємства. Вiдтак книгу облiку доходiв i витрат треба подати до державної податкової iнспекцiї, у якiй Ва­ше пiдприємство перебуває на облiку платникiв податкiв. У цьому органi Ваш запис у книзi про кiлькiсть сторiнок засвiдчать печаткою iнспекцiї.

До книги облiку доходiв i витрат Ви вносите записи про операцiї, якi вiдбулися у звiтному (податковому) перiодi. При цьому використовуєте данi первинних документiв. Записи до цiєї книги належить вносити в хро-нологiчнiй послiдовностi, вiдображаючи операцiї за датами зарахування або списання грошових коштiв за розрахунковим рахунком або касою Вашого пiдприємства.

Ви маєте заповнювати всi сiм граф книги. У дохiднiй частинi (графи 3–6) потрiбно вiдображати всi надходження, отриманi на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу Вашого пiдприємства вiд продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг), майна (зокрема основних фондiв Вашого пiд-приємства), що їх було реалiзовано у звiтному (податковому) перiодi. У цих графах також належить вказувати позареалiзацiйнi доходи та виручку вiд iншої реалiзацiї. У витратнiй

частинi книги (графа 7) вiдображають фактич­ну суму витрат, вилучених з розрахункового (поточного) рахунку та каси пiдприємства на потреби, пов’язанi з продажем продукцiї (товарiв, робiт, по­слуг), здiйсненням фiнансових операцiй тощо.

Щомiсяця належить пiдраховувати загальну суму наростальним пiдсумком вiд початку року з таких граф:

“Сума виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)”

“Сума виручки вiд реалiзацiї основних фондiв”

“Позареалiзацiйнi доходи та виручка вiд iншої реалiзацiї”

“Загальна сума виручки та позареалiзацiйних доходiв”

“Загальна сума витрат, здiйснених у зв’язку з веденням господарсь­кої дiяльностi”.

Якщо в книзi облiку доходiв i витрат Вашого пiдприємства закiнчилися сторiнки, потрiбно завести нову книгу. При цьому дата першого запису в но-вiй книзi облiку доходiв i витрат має припадати на день, що настає за остан-нiм днем запису, зробленого в попереднiй книзi.

Платник єдиного податку — юридична особа мусить вести також касо­ву книгу, щоб облiковувати готiвку в касi пiдприємства. Пiдприємство, що не має вiдокремлених пiдроздiлiв, веде одну касову книгу. Порядок заповнення касової книги визначено в роздiлi 4 Положення про ведення касових опе-рацiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого в Постановi Правлiння НБУ вiд 19.02.2001 № 72.

Податковий облiк такi пiдприємства ведуть за тими податками та зборами (обов’язковими платежами), платниками яких вони є вiдповiдно до законодавства.

Платник єдиного податку може застосовувати спрощену форму бухгал­терського облiку. При цьому Ваше пiдприємство може обрати один з таких варiантiв спрощеної форми бухгалтерського облiку:

•просту форму бухгалтерського облiку;

•форму бухгалтерського облiку з використанням (веденням) реєстрiв облiку майна малого пiдприємства.

Порядок ведення бухгалтерського облiку спрощеної форми визначено у Вказiвках про склад та порядок заповнення облiкових регiстрiв малими пiдприємствами, затверджених у Наказi Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.1996 № 112 (у цьому документi враховано норми Положення про спрощену форму бухгалтерського облiку суб’єктiв малого пiдприємництва, за­твердженого в Наказi Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.09.1998 № 196).

Крiм того, платник єдиного податку щокварталу мусить подавати фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємницт,в яакий має двi частини — ба­ланс (форма № 1-м) та звiт про фiнансовi результати (форма № 2-м). По­рядок складання цього фiнансового звiту встановлює Положення (стан­дарт) бухгалтерського облiку 25 “Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва”, затверджене в Наказi Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 № 39.

До 20 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом, Вам потрiбно подати до органу державної податкової служби розрахунок про сплату єди­ного податку суб’єктом малого пiдприємництва — юридичною особоз аю пiдсумками господарської дiяльностi за звiтний квартал, а також платiжнi доручення на сплату єдиного податку за звiтний перiод з позначкою бан­ку про зарахування коштiв.

Звертаємо Вашу увагу на таку важливу обставину. 1 квiтня 2001 року на­були чинностi деякi норми Закону України “Про порядок погашення зо­бов’язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами”. Згiдно з цими нормами тепер змiнено термiн подання податко­вих декларацiй. А проте Державна податкова адмiнiстрацiя України оголоси­ла, що термiни подання розрахунку про сплату єдиного податку для суб’єкта малого пiдприємництва — юридичної особи залишаються такими, як i ра-нiше. Якщо останнiй день часу подання такого розрахунку припадає на вихiдний або святковий день, то останнiм днем термiну вважають наступний за вихiдним або святковим робочий день.

У законодавствi встановлено двi форми розрахунку про сплату єдиного податку — для двох груп платникiв єдиного податку (за ставкою 6% чи 10%). У цьому документi вказують середньооблiкову чисельнiсть працiвникiв, ви­ручку вiд реалiзацiї продукцiї та основних фондiв, суму нарахованого та фа­ктично сплаченого єдиного податку. Тут також вiдображають данi за звiтний квартал, зокрема за перший та другий мiсяцi звiтного кварталу. Самi данi на­лежить вносити наростальним пiдсумком вiд початку року.

Ваше пiдприємство має систематично подавати ще такi документи — роз­рахунок акцизного збору(якщо Ви є платником акцизного збору) та податкову декларацiю з податку на додану вартiсть(якщо Ви сплачуєте єдиний податок за ставкою 6%; при цьому звiтним (податковим) перiодом є квартал). Термiн по­дання цiєї форми звiтностi встановлює Закон України “Про порядок погашен­ня зобов’язань платникiв податкiв до бюджетiв та державних цiльових фондiв”.

Звiтнiсть щодо iнших податкiв та зборiв (обов’язкових платежiв), якi сплачує Ваше пiдприємство, належить подавати згiдно з вiдповiдним подат­ковим законодавством.

Нагадаємо, що в момент подання звiтностi треба мати при собi свiдоц-тво про право сплати єдиного податку.

Джерела юридичної iнформацiїс:таттi 3 та 4 Указу Президента України “Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва” вiд 28.06.1999 № 746/99; Наказ ДПА України “Про внесення змiн до форми Книги облiку доходiв i витрат суб’єкта малого пiдприємництва — юридичної особи та Порядку її ведення” вiд 12.10.1999 № 554; Наказ ДПА України “Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого пiдприємництва — юридичною особою” вiд 12.10.1999 № 553; Листи ДПА України вiд 23.09.1999 № 14310/7/15-1317 та вiд 27.03.2001 № 4016/7/15-1317.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук