Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАКОН УКРАЇНИ “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 3 березня 1996 р. № 98/96-ВР (витяг)

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 3 березня 1996 р. № 98/96-ВР (витяг)

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
227

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” вiд 3 березня 1996 р. № 98/96-ВР (витяг)

Стаття 3-2. Порядок придбання спецiального торгового патенту

1. Спецiальний торговий патент може бути придбаний суб’єктом підприємницької дiяльностi, який займається видами дiяльностi, визначеними в статтях 3 i 3-1 цього Закону, i обсяг реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) якого не перевищує 1 млн. гривень за рiк. У разi, як­що декiлька суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi мають торговельнi зали для покупцiв або надають побутовi послуги в одному окремому примiщеннi, будiвлi або їх частинах, крім ринкiв усiх форм власностi, спецiальний торговий патент видається лише за умови, що всi зазначенi суб’єкти пiдприємницької дiяльностi придбають спецiальнi торговi патенти. (частина перша статтi 3-2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.12.2001 р. № 2881-III)

Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi самостiйно приймає рiшення про придбан­ня спецiального торгового патенту.

Порядок придбання спецiального торгового патенту на вiдповiднi види дiяль-ностi встановлюється статтями 3 та 3-1 цього Закону.

Вартiсть спецiального торгового патенту встановлюється органами мiсцевого само­врядування щорiчно пiсля затвердження мiсцевого бюджету залежно вiд мiсцезнаходження пункту продажу товарiв та асортиментного перелiку товарiв або мiсцезнаходження об’єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг. При цьому розрахункова сума надхо­джень за рiк вiд суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi у виглядi плати за спецiальнi торговi па­тенти не може бути меншою вiд загальної суми надходжень до бюджетiв усiх рiвнiв та держав­них цiльових фондiв, податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), сплачених такими суб’єктами пiдприємницької дiяльностi за попереднiй б

юджетний рiк з урахуванням рiвня iнфляцiї. При здiйсненнi розрахунку враховуються сплаченi суб’єктом пiдприємницької дiяльностi податки i збори (обов’язковi платежi), визначенi у частинi першiй статтi 71 цього Закону.

Вартiсть спецiального торгового патенту не обмежується граничними рiвнями, встановленими статтями 3 та 3-1 цього Закону.

Органи мiсцевого самоврядування можуть встановлювати диференцiйовану плату за спецiальний торговий патент залежно вiд площi, яка використовується суб’єктом пiдприємницької дiяльностi для здiйснення торговельної дiяльностi або надання побуто­вих послуг. Шкала ставок плати за квадратний метр площi може бути пропорцiйною або регресивною чи прогресивною.

Плата за спецiальний торговий патент встановлюється за єдиною методикою для всiх суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi або окремо для фiзичних i юридичних осiб — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi. Забороняється встановлювати вартiсть спецiаль-ного торгового патенту для окремого суб’єкта пiдприємницької дiяльностi.

Суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi вiдповiдно до цього Закону здiйснюють дiяльнiсть без придбання торгового патенту або з придбанням пiльгового торгового патен­ту, можуть придбавати в установленому цiєю статтею порядку спецiальний торговий патент.

(Закон доповнено статтею 3-2 згiдно iз Законом України вiд 10.02.98 р. № 102/98-ВР)

Стаття 7-1. Особливостi оподаткування при придбаннi суб’єктом пiдприємницької дiяльностi спецiального торгового патенту

1. Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi, який придбав спецiальний торговий п ат е н т, не сплачує :

податок на додану вартiсть, крiм податку з операцiй ввезення (пересилання) то­варiв на митну територiю України або отримання вiд нерезидентiв робiт (послуг) для їх використання або споживання на митнiй територiї України;

(абзац другий частини першої статтi 7-1 в редакцiї Закону України вiд 13.12.2001 р. № 2881-III) податок на доходи фiзичних осiб;

податок на прибуток пiдприємств, крiм податку з доходiв, отриманих у виглядi дивiдендiв, процентiв, роялтi, та доходiв вiд фрахту транспортних засобiв;

(абзац четвертий частини першої статтi 71 в редакцiї Закону України вiд 13.12.2001 р. № 2881-III) плату (податок) за землю;

збiр за спецiальне використання природних ресурсiв; збiр на обов язкове соцiальне страхування; збiр на обов язкове державне пенсiйне страхування;

вiдрахування та збори на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання авто­мобiльних дорiг загального користування України; комунальний податок; ринковий збiр;

збiр на видачу дозволу на розмiщення об єктiв торгiвлi та сфери послуг. 2. Частину другу статтi 7-1 виключено

(згiдно iз Законом України

вiд 13.12.2001 р. № 2881-III)

3. Суб єкти пiдприємницької дiяльностi — юридичнi особи, якi придбали спецiальний торговий патент, ведуть бухгалтерський облiк вiдповiдно до законодавства з ураху­ванням особливостей, визначених цим Законом.

Положення частин першої-третьої цiєї статтi застосовуються щодо видiв пiд­приємницької дiяльностi, зазначених в статтях 3 та 31 цього Закону. Якщо суб єкт пiд­приємницької дiяльностi займається одночасно iншими видами дiяльностi, вiн зобо-в язаний вести окремий бухгалтерський облiк такої дiяльностi i сплачувати податки i збори (обов язковi платежi) щодо цiєї дiяльностi на загальних пiдставах. Порядок ве­дення бухгалтерського облiку такими суб єктами пiдприємницької дiяльностi, якi при­дбали спецiальний торговий патент, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Суб єкти пiдприємницької дiяльностi — фiзичнi особи, якi придбали спецiаль­ний торговий патент, зобов язанi вести книгу облiку доходiв i витрат у порядку, встанов­леному центральним податковим органом.

(абзац перший частини п ятої статтi 7-1 в редакцiї Закону України вiд 13.12.2001 р. № 2881-III)

Доходи вiд пiдприємницької дiяльностi, для здiйснення якої суб єкт пiдприєм­ницької дiяльностi — фiзична особа придбав спецiальний торговий патент, не включа­ються до складу iнших оподатковуваних доходiв, у тому числi до сукупного оподаткову­ваного доходу за пiдсумками звiтного року.

Суб єкти пiдприємницької дiяльностi — фiзичнi особи, якi займаються виключно та­кими видами пiдприємницької дiяльностi, для здiйснення яких вони придбали спецiальнi торговi патенти, звiльняються вiд обов язку подання декларацiй як суб єкти пiдприємниць­кої дiяльностi i подають декларацiї про свої доходи у порядку, передбаченому законодавст­вом України для громадян, якi не займаються пiдприємницькою дiяльнiстю.

(Закон доповнено статтею 7-1 згiдно iз Законом України вiд 10.02.98 р. № 102/98-ВР)

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук