Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЕКРЕТ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ “Про прибутковий податок з громадян”

ДЕКРЕТ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ “Про прибутковий податок з громадян”

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
91

ДЕКРЕТ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

“Про прибутковий податок з громадян”

вiд 26 грудня 1992 р. № 13-92

(витяг)

Абзаци 6–28 пункту 1 статтi 14

Громадяни, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, мають право самостiйно обрати спосiб оподаткування доходiв, одержаних вiд цiєї дiяльностi, за фiксованим розмiром податку (далi — фiксований податок) шляхом при­дбання патенту за умови, якщо:

кiлькiсть осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з таким громадянином — платником податку, включаючи членiв його сiм'ї, якi беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi, не перевищує п’яти;

валовий доход такого громадянина вiд самостiйного здiйснення пiдприємницької дiяльностi або з використанням найманої працi за останнi 12 календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

громадянин здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з продажу товарiв i надання су-путнiх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згiдно з зако­нодавством. Доходи такого громадянина, одержанi вiд здiйснення iнших видiв пiдпри-ємницької дiяльностi, оподатковуються у загальному порядку.

Не дозволяється застосування фiксованого податку при здiйсненнi торгiвлi лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами.

На доходи громадян, одержанi вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi, у разi спла­ти ними фiксованого податку, не поширюються положення статей 5 та 6 цього Декрету.

Фiксований податок сплачується громадянином — платником податку до вiд-повiдного мiсцевого бюджету з

а мiсцем його проживання.

Громадянин за своїм бажанням може придбати патент на здiйснення пiдприєм-ницької дiяльностi на всiй територiї України.

Документ, що засвiдчує сплату фiксованого податку, є пiдставою для видачi подат­ковим органом за мiсцем проживання громадянина патенту, в якому зазначаються: прiзвище та iм’я цього громадянина; його iдентифiкацiйний номер; строк дiї патенту; пе-релiк осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з платником податку, або членiв його сiм’ї, якi беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi; мiсце здiйснення пiдприємницької дiяльностi; назва органу, що видав патент.

Форма патенту встановлюється центральним податковим органом України.

Для одержання патенту платник податку подає до податкового органу заяву, скла­дену в довiльнiй формi, яка повинна мiстити iнформацiю про мiсце здiйснення пiдпри-ємницької дiяльностi; перелiк осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з платником податку, та їх iдентифiкацiйнi номери або членiв його сiм’ї, якi беруть участь у здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi, i їх iдентифiкацiйнi номери, а також iнформацiю про дохо­ди платника фiксованого податку вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi за останнi 12 мiсяцiв або про неотримання таких доходiв.

Податковий орган зобов’язаний видати патент протягом трьох робочих днiв з дня прийняття вказаної заяви вiд платника податку, оформленої належним чином. Поперед­ня перевiрка достовiрностi даних, зазначених у заявi про доходи громадянина вiд здiйс-нення пiдприємницької дiяльностi, або даних про їх неотримання податковим органом не здiйснюється. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть таких даних несе платник податку вiдповiдно до законодавства України.

Розмiри фiксованого податку встановлюються вiдповiдною мiсцевою радою за­лежно вiд територiального розташування мiсця торгiвлi i не можуть бути менше нiж 20 гривень та бiльше нiж 100 гривень за календарний мiсяць для громадян, якi здiйсню­ють пiдприємницьку дiяльнiсть самостiйно.

Для одержання патенту на здiйснення пiдприємницької дiяльностi на всiй тери­торiї України фiксований податок встановлюється у розмiрi 100 гривень.

У разi, коли платник податку здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з викори­станням найманої працi або за участю у пiдприємницькiй дiяльностi членiв його сiм’ї, розмiр фiксованого податку збiльшується на 50 вiдсоткiв за кожну особу. У такому ви­падку платник фiксованого податку має право самостiйно доплатити 50 вiдсоткiв вiд суми встановленого фiксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу та повiдомити про це податковий орган, який зобов язаний внести вiдповiднi змiни до патенту в строки, передбаченi для його видачi.

Доходи громадянина, одержанi вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi, що оподатковуються фiксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за пiдсумками звiтного року, а сплачена сума фiксованого по­датку є остаточною i не включається до перерахунку загальних податкових зобов язань такого платника податку або осiб, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах, чи членiв його сiм’ї, якi беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi.

У разi сплати фiксованого податку платник такого податку звiльняється вiд веден­ня обов язкового облiку доходiв i витрат.

Платник фiксованого податку, особи, якi перебувають з ним у трудових вiдноси­нах, а також члени його сiм’ї, якi беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi, звiльня­ються вiд сплати нарахувань на фонд оплати працi, вiдрахувань та зборiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання автомобiльних дорiг загального користування України, встановлених вiдповiдно до Закону України Про джерела фiнансування дорожнього господарства України , податку на промисел, збору до Фонду для здiйснення за­ходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту насе­лення, збору на обов язкове соцiальне страхування, збору до Фонду України соцiально­го захисту iнвалiдiв, а також придбання торгового патенту згiдно iз Законом України Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi”.

Здiйснення торговельної дiяльностi у сферi роздрiбної (дрiбнооптової) торгiвлi платником фiксованого податку, а також особами, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах, або членами його сiм’ї, якi беруть участь у такiй дiяльностi, не потребує отримання лiцензiї.

Патент видається на строк вiд одного до дванадцяти календарних мiсяцiв за вибо­ром платника фiксованого податку. У разi, коли протягом строку дiї патенту вiдповiдною мiсцевою радою змiнюється розмiр фiксованого податку, перерахунок його не здiйснюється.

Патент може бути скасований (з його вилученням) за рiшенням керiвника подат­кового органу до закiнчення строку його дiї в разi, якщо:

за дорученням або вiд iменi платника фiксованого податку здiйснюється торгiвля особою, вiдомостi про яку не внесенi до патенту. У цьому випадку громадянин-пiдприємець позбавляється права застосовувати фiксовану ставку податку протягом 12 календарних мiсяцiв, наступних за мiсяцем вчинення порушення, та сплачує штраф у розмiрi повної суми фiксованого податку в розрахунку за мiсяць за кожну особу, вiдо­мостi про яку не внесенi до патенту;

платник фiксованого податку, особи, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах, а також члени його сiм’ї, якi беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi, здiйснюють торгiвлю лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами. У цьому випадку громадянин-пiдприємець притягається до вiдповiдальностi згiдно з законодавством України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук