Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ “Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва”

“Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва”

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
76

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727

“Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва”

Вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV “Перехiднi положення” Конституцiї Ук­раїни пос т анов ляю:

1. Внести до Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року № 727 “Про спроще­ну систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва” змiни, виклавши його в такiй редакцiї:

“Указ Президента України Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єктiв малого пiдприємництва

1. Установити, що спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi запрова джується для таких суб’єктiв малого пiдприємництва:

фiзичних осiб, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридич­ної особи i у трудових вiдносинах з якими, включаючи членiв їх сiмей, протягом року пе­ребуває не бiльше 10 осiб та обсяг виручки яких вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк не перевищує 500 тис. гривень;

юридичних осiб — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi будь-якої органiзацiйно-правової форми та форми власностi, в яких за рiк середньооблiкова чисельнiсть працю­ючих не перевищує 50 осiб i обсяг виручки яких вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк не перевищує 1 млн. гривень.

Середньооблiкова чисельнiсть працюючих для суб’єктiв малого пiдприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усiх йо­го працiвникiв, у тому числi тих, що працюють за договорами та за сумiсництвом, а та­кож працiвникiв представництв, фiлiалiв, вiддiлень та iнших вiдособлених пiд

роздiлiв.

Виручкою вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вважається сума, фактич­но отримана суб’єктом пiдприємницької дiяльностi на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здiйснення операцiй з продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

Суб’єкти пiдприємницької дiяльностi — юридичнi особи, якi перейшли на спро­щену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати iнший спосiб розрахункiв за вiдвантажену продукцiю крiм готiвкового та безготiвко-вого розрахункiв коштами.

У разi здiйснення операцiї з продажу основних фондiв виручкою вiд реалiзацiї вва­жається рiзниця мiж сумою, отриманою вiд реалiзацiї цих фондiв, та їх залишковою вартiстю на момент продажу.

2. Суб’єкти малого пiдприємництва — фiзичнi особи мають право самостiйно об­рати спосiб оподаткування доходiв за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Ставка єдиного податку для суб’єктiв малого пiдприємництва — фiзичних осiб встановлюється мiсцевими радами за мiсцем їх державної реєстрацiї залежно вiд виду дiяльностi i не може становити менше 20 гривень та бiльше 200 гривень на мiсяць.

У разi коли фiзична особа — суб’єкт малого пiдприємництва здiйснює кiлька видiв пiдприємницької дiяльностi, для яких установлено рiзнi ставки єдиного податку, нею придбавається одне свiдоцтво i сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.

У разi коли платник єдиного податку здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з вико­ристанням найманої працi або за участю у пiдприємницькiй дiяльностi членiв його сiм’ї, ставка єдиного податку збiльшується на 50 вiдсоткiв за кожну особу.

Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi — фiзична особа, яка сплачує єдиний пода­ток, звiльняється вiд обов’язку нарахування, вiдрахування та перерахування до держав­них цiльових фондiв зборiв, пов’язаних з виплатою заробiтної плати працiвникам, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах, включаючи членiв його сiм’ї.

Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi — фiзична особа сплачує єдиний податок щомiсяця не пiзнiше 20 числа наступного мiсяця на окремий рахунок вiддiлень Дер­жавного казначейства України.

Вiддiлення Державного казначейства України наступного дня пiсля надходження коштiв перераховують суми єдиного податку у таких розмiрах:

до мiсцевого бюджету — 43 вiдсотки;

до Пенсiйного фонду України — 42 вiдсотки;

на обов’язкове соцiальне страхування — 15 вiдсоткiв (у тому числi до Державного фонду сприяння зайнятостi населення — 4 вiдсотки) для вiдшкодування витрат, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-ностi, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

Доходи, отриманi вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi, що обкладається єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за пiдсумками звiтного року такого платника та осiб, що перебувають з ним у трудових вiдносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною i не включається до пере­рахунку загальних податкових зобов’язань як самого платника податку, так i осiб, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах, включаючи членiв його сiм’ї, якi беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi.

3. Суб’єкт пiдприємницької дiяльностi — юридична особа, який перейшов на

спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, самостiйно обирає одну з на­

ступних ставок єдиного податку:

6 вiдсоткiв суми виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) без ураху­вання акцизного збору у разi сплати податку на додану вартiсть згiдно iз Законом Ук­раїни “Про податок на додану вартiсть”;

10 вiдсоткiв суми виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), за винятком акцизного збору, у разi включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку.

Суб’єкти пiдприємницької дiяльностi — юридичнi особи сплачують єдиний по­даток щомiсяця не пiзнiше 20 числа наступного мiсяця на окремий рахунок вiддiлень Державного казначейства України.

Вiддiлення Державного казначейства України наступного дня пiсля надходження коштiв перераховують суми єдиного податку у таких розмiрах:

до Державного бюджету України — 20 вiдсоткiв;

до мiсцевого бюджету — 23 вiдсотки;

до Пенсiйного фонду України — 42 вiдсотки;

на обов’язкове соцiальне страхування — 15 вiдсоткiв (у тому числi до Державного фонду сприяння зайнятостi населення — 4 вiдсотки) для вiдшкодування витрат, якi здiй-снюються вiдповiдно до законодавства у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

Платники єдиного податку — юридичнi особи ведуть податковий облiк за тими по­датками, платниками яких вони є згiдно з цим Указом.

4. Спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi для суб’єктiв малого пiдприємництва може застосовуватися поряд з дiючою системою оподаткування, облiку та звiтностi, передбаченою законодавством, на вибiр суб’єкта малого пiдприємництва.

Форма та порядок видачi свiдоцтва про право сплати єдиного податку встановлюють­ся Державною податковою адмiнiстрацiєю України i є єдиними на всiй територiї України.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб’єкт ма­лого пiдприємництва подає письмову заяву до органу державної податкової служби за мiсцем державної реєстрацiї. Суб’єкт малого пiдприємництва — юридична особа обов’язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.

Заява подається не пiзнiше нiж за 15 днiв до початку наступного звiтного (податко­вого) перiоду (кварталу) за умови сплати всiх установлених податкiв та обов’язкових пла-тежiв за попереднiй звiтний (податковий) перiод.

Рiшення про перехiд на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi мо­же бути прийняте не бiльше одного разу за календарний рiк.

Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом десяти робочих днiв видати безоплатно свiдоцтво про право сплати єдиного податку або надати письмову мотивовану вiдмову.

Вiдмову вiд застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi i повернення до ранiше встановленої системи оподаткування суб’єкти ма­лого пiдприємництва можуть здiйснювати з початку наступного звiтного (податко­вого) перiоду (кварталу) у разi подання вiдповiдної заяви до органiв державної по­даткової служби не пiзнiше нiж за 15 днiв до закiнчення попереднього звiтного (по­даткового) перiоду (кварталу).

Форма книги облiку доходiв та витрат, що пiдлягають оподаткуванню вiдповiдно до цього Указу, i порядок її ведення суб’єктами малого пiдприємництва, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, встановлюються Державною по­датковою адмiнiстрацiєю України.

За результатами господарської дiяльностi за звiтний (податковий) перiод (квар­тал) суб’єкти малого пiдприємництва — юридичнi особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа мiсяця, що наступає за звiтним (податковим) перiодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору i, в разi обрання ними єди­ного податку за ставкою 6 вiдсоткiв, розрахунок про сплату податку на додану вартiсть, а також платiжнi доручення на сплату єдиного податку за звiтний перiод з по­значкою банку про зарахування коштiв.

Суб’єкт малого пiдприємництва — юридична особа зобов’язана вести книгу облiку доходiв та витрат i касову книгу.

5. У разi порушення вимог, установлених статтею 1 цього Указу, платник єдиного

податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, облiку та звiтностi, почи­

наючи з наступного звiтного перiоду (кварталу).

Суб’єкти малого пiдприємництва несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть об­числення, своєчаснiсть подання розрахункiв та сплати сум єдиного податку згiдно iз законодавством України.

6. Суб’єкт малого пiдприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником

таких видiв податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв):

податку на додану вартiсть, крiм випадку, коли юридична особа обрала спосiб опо­даткування доходiв за єдиним податком за ставкою 6 вiдсоткiв;

податку на прибуток пiдприємств;

податку на доходи фiзичних осiб (для фiзичних осiб — суб’єктiв малого пiдприємництва);

плати (податку) за землю;

збору на спецiальне використання природних ресурсiв;

збору до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення;

збору до Державного iнновацiйного фонду;

збору на обов язкове соцiальне страхування;

вiдрахувань та зборiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання авто­мобiльних дорiг загального користування України;

комунального податку;

податку на промисел;

збору на обов язкове державне пенсiйне страхування;

збору за видачу дозволу на розмiщення об єктiв торгiвлi та сфери послуг;

внескiв до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв;

внескiв до Державного фонду сприяння зайнятостi населення;

плати за патенти згiдно iз Законом України Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi .

Новостворенi та зареєстрованi в установленому порядку суб єкти малого пiдприємництва, якi подали до державної податкової служби за мiсцем їх реєстрацiї зая­ву на право застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi, вважа­ються суб єктами спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацiю.

Суб єкти пiдприємницької дiяльностi — фiзичнi особи — платники єдиного по­датку мають право не застосовувати електроннi контрольно-касовi апарати для прове -дення розрахункiв iз споживачами.

Порядок ведення спрощеного облiку та звiтностi суб єктами малого пiдприємниц­тва вiдповiдно до цього Указу затверджується Мiнiстерством фiнансiв України.

7. Дiя цього Указу не поширюється на:

суб єктiв пiдприємницької дiяльностi, на яких поширюється дiя Закону України Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi” в частинi при­дбання спецiального патенту;

довiрчi товариства, страховi компанiї, банки, iншi фiнансово-кредитнi та не-банкiвськi фiнансовi установи;

суб єктiв пiдприємницької дiяльностi, у статутному фондi яких частки, що нале­жать юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб єктiв, якi не є суб єкта­ми малого пiдприємництва, перевищують 25 вiдсоткiв;

фiзичних осiб — суб єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи i здiйснюють торгiвлю лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матерiалами;

спiльну дiяльнiсть, визначену пунктом 7.7 Закону України Про оподаткуван­ня прибутку пiдприємств .

Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк затвердити порядок викори­стання коштiв, що надходять на соцiальне страхування найманих працiвникiв та пiдприємцiв — платникiв єдиного податку вiд суб єктiв малого пiдприємництва вiдповiдно до цього Указу.

Покласти на Кабiнет Мiнiстрiв України надання роз яснень щодо цього Указу

Цей Указ набирає чинностi в порядку, передбаченому пунктом 4 роздiлу XV Пе­рехiднi положення Конституцiї України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ

28 червня 1999 року

№ 746/99

< Попередня
 
Авторизація
Пошук