Які права має міліція?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
72

Які права має міліція?

Права міліції визначені статтею 11 Закону «Про міліцію»:

«Міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право:

вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійснен­ню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили незначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазна­чених вимог застосовувати передбачені цим Законом заходи примусу;

перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні ними правопорушень документи, що посвідчують особу, а також інші документи, необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за вико­нанням яких покладено на міліцію;

викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв’яз­ку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без по­важних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;

виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;

затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях:

. осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які перехову­ ються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, - на строки і в порядку, перед­ бачених законом;

. осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, - на строк, встановлений органом попереднього розслідування, прокуро­ром, судом, але не більше десяти діб;

style="text-align: justify;">. осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бу­ти вирішені на місці, - на строк до трьох годин, а у необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення -до трьох діб з повідомленням про це письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання;

. неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, - на строк до передачі законним представникам або до влаштування у вста­новленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпеч­ні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідаль­ність, - до передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-розподільники, але не більш як на 8 годин;

. осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, - до розгляду справи суддею;

. осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди людям навколо себе або собі, - до передачі їх в спеціальні медичні зак­лади або для доставки до місця проживання, а при відсутності таких -до їх витверезіння;

. осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, - на строк до 30 діб з санкції прокурора;

. осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення на примусове лікування від хронічного алкоголізму або наркоманії, - на строк до З діб;

. військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного правопорушення, - до передачі їх вій­ськовим патрулям, представникам військової комендатури, військових частин або військових комісаріатів;

. осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, - до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24 години;

проводити огляд зазначених осіб, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути ре­човими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю;

складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні пра­вопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріа­ли про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних орга­нів, громадських об’єднань або трудових колективів;

проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото -, кіно -, відеозйомку і зву­козапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів;

проводити фотографування, звукозапис, кіно – і відеозйомку, дакти­лоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за бродяж­ництво, взяті під варту, звинувачуються у вчиненні злочину, а також осіб, підданих адміністративному арешту;

проводити кіно -, фото – і звукофіксацію як допоміжний засіб попе­редження протиправних дій та розкриття правопорушень;

вести профілактичний облік правопорушників, криміналістичний та оперативний облік в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завдан­нями, покладеними на міліцію цим Законом;

проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повіт­ряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством;

входити безперешкодно у будь-який час доби:

а) на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій, у то­му числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, пересліду­вання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та ін­ших надзвичайних обставинах;

б) на земельні ділянки, в житлові та інші приміщення громадян у разі пе­реслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю меш­канців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під адміністра­тивним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом обме­жень. У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити заходів до їх подолання, передбачених Законом;

перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території та в приміщеннях підпри­ємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і ор­ганізацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмо­вий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банків­ську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, гро­мадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем про­живання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення;

вносити відповідним державним органам, громадським об’єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороня­ти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забез­печення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здо­ров’я людей;

обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобіль­них шляхів; зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожньо­го руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також за наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою; оглядати транспортні за­соби і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ни­ми, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-тран­спортним документам; проводити технічний огляд автомототранспорту;

. організовувати у разі необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебу­вають у стані сп’яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, позбавляти во­діїв у передбачених законодавством випадках права керування тран­спортними засобами;

. використовувати передбачені нормативними актами технічні засоби для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, заборо­няти експлуатацію транспортних засобів, технічний стан яких загро­жує безпеці дорожнього руху чи навколишнього середовища або номе­ри агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах; затримувати і доставляти у встановленому порядку транспортні засоби для тимчасового зберігання на спеціальних майданчиках чи стоянках;

. відвідувати підприємства, установи й організації для виконання контр­ольних і профілактичних функцій щодо забезпечення безпеки дорож­нього руху;

. вимагати від відповідних організацій усунення порушень правил утри­мання шляхів, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт, інших заходів на вулицях і автомобільних шля­хах, якщо при цьому не додержуються вимоги по забезпеченню гро­мадської безпеки;

анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл на придбання, зберігання і використання зброї, боєприпасів, вибухових речо­вин і матеріалів, інших предметів і речовин при невиконанні встановлених правил користування і поводження з ними або при недоцільності їх дальшо­го зберігання, вилучати при необхідності зазначені предмети, опечатувати

склади, бази й сховища, закривати стрілецькі тири і стенди, зброє ремонтні та піротехнічні підприємства, магазини, що торгують зброєю і боєприпаса­ми, до усунення порушень відповідних правил;

. анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та боєп­рипасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманю­ючі засоби, хворіють на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених законодавством;

. оглядати за участю адміністрації підприємств, установ, організацій приміщення, де знаходяться зброя, боєприпаси, вибухові, наркотичні та сильнодіючі хімічні, отруйні та радіоактивні речовини і матеріали, з метою перевірки додержання правил поводження з ними;

. оглядати зброю та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також місця їх зберігання;

вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановле­ному порядку;

проводити за участю адміністрації підприємств, установ і організацій огляд виробничих, складських та інших службових приміщень і територій з метою перевірки охорони державного і колективного майна, додержання правил продажу товарів і надання послуг населенню; вимагати від матеріаль­но відповідальних і службових осіб підприємств, установ і організацій відо­мості та пояснення за фактами порушення законодавства, проведення доку­ментальних і натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та фінансово-господарської діяльності; витребувати і у разі необхідності вилуча­ти документи, зразки сировини й продукції, опечатувати каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей та товарно-матеріальних цінностей;

використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального приз­начення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслі­дування правопорушників та їх доставки в міліцію. Використання з цією ме­тою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і органі­заціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до вимог статті 25 Закону «Про міліцію» та інших актів чинного законодавства України;

користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам, організаціям, а засобами зв’язку, що належать громадянам, – за їх згодою;

користуватися безплатно засобами масової інформації з метою вста­новлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, по­терпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали безвісти, та з ін­шою метою, що пов’язана з необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв’язку з виконанням міліцією покладених на неї обов’язків.

матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю;

зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю.

видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взя­тим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засо­би індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук