Якими правами користується Служба безпеки України та її працівники?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
157

Якими правами користується Служба безпеки України та її працівники?

Права Служби безпеки України визначаються статтею 25 Закону «Про Службу безпеки України». Службі безпеки України, її органам і співробіт­никам для виконання покладених на них обов’язків надається право:

вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопору­шень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв’язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загро­за втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів зло­чинної діяльності;

подавати органам державного управління обов’язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки України, в тому числі про припи­нення роботи, пов’язаної з державними таємницями, яка виконується з по­рушенням встановлених правил;

одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служ­би безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об’єд­нань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітніс­тю. Отримування від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про бан­ки і банківську діяльність»;

входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, уста­нов та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в службові приміщення;

мати слідчі ізолятори для тримання осіб, взятих під варту та затрима­них органами Служби безпеки України;

використовувати з наступним відшко

дуванням витрат та збитків тран­спортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, вій­ськовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатич­них, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця по­дії, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрю­ються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в житлові, службові, виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх з наступним повідомленням прокурора протягом 24 годин;

проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими осо­бами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов добровільності та конфіденційності цих відносин;

користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ, організацій, військових частин, а також житловими та іншими приміщеннями громадян;

направляти військовослужбовців Служби безпеки України для робо­ти на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в інтересах розвідки, контррозвідки, бо­ротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих ви­падках у порядку, визначеному колегією Служби безпеки України, допуска­ється направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і організації за ініціативою їх керівників;

в інтересах розвідки, контррозвідки і оперативно-розшукової діяль­ності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу безпеки України цим Законом;

видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взя­тим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засо­би індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук