1.4.3 Про державну реєстрацію інвестицій

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
107

1.4.3 Про державну реєстрацію інвестицій

Законодавство України передбачає здійснення державної реєстрації іно­земних інвестицій. Одразу зазначимо — така реєстрація не є обов'язковою і ніяких санкцій за її відсутність не існує. Тому проводити її чи ні — вирішувати вам. Однак майте на увазі, що тільки за умови державної реєстрації іноземної інвестиції ваше підприємство і ваш іноземний інвестор можуть розраховувати на одержання пільг та гарантій, передбачених законодавством України.

Пільги та гарантії, передбачені законодавством для іноземних інвестицій:

Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійсню­ють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріори­тетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої госпо­дарської діяльності.

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Дер­жавні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.

Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунто­ваної оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою.

У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припи­нення цієї діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а та­кож доходів

з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за ре­альною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжна­родними договорами України.

Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іно­земній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Майно, що ввозиться в Україну як вклад іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом.

Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно визначає умови реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них, якщо інше не передбачено законодавством України.

Звісно, більшість з наведеного вище може не мати для вас практичної цінності. Проте якщо ваш іноземний партнер робить майнові вклади до статут­ного (складеного) капіталу нового підприємства, державна реєстрація є дуже бажаною. Адже без цього ви не отримаєте пільгу зі сплати ввізного мита. Тим паче, що сама процедура не є надскладною.

Залежно від того, де розташоване ваше підприємство, вам необхідно буде звернутися до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації. Зробити це не­обхідно протягом трьох робочих днів після фактичного внесення інвестиції (хоча за недотримання цих строків санкцій не передбачено).

Перед зверненням до відповідного органу необхідно підготувати інфор­маційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (у трьох примірни­ках). Шаблони інформаційного повідомлення наведено у додатку І.

На такому повідомленні має стояти відмітка державної податкової інспекції, що підтверджує фактичне внесення інвестиції. Порядок отримання такого підтвер­дження в податковому органі подібний до порядку проставлення на векселі відмітки про зарахування майнового внеску на баланс. Відмінність полягає лише у докумен­тах, що додаються до заяви, яку ви подаватимете в податкову. В даному випадку до заяви необхідно буде додати три примірники інформаційного повідомлення, а та­кож документи, які свідчать про фактичне внесення інвестиції. Це може бути:

виписка з банку, якщо інвестиція вноситься в грошовій формі;

документи, що підтверджують майновий вклад (акт приймання - пере­дачі основних засобів, накладна на прибуткування товарно-матеріаль­них цінностей і т. д.).

Крім інформаційного повідомлення з відміткою податкового органу, ви повинні будете подати органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій:

документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (наприклад, установчі документи);

документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції;

документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію (за державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції).

На прийняття рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або відмову в ній відповідний орган має три дні. У випадку позитивного рішення ви отри­маєте перший примірник інформаційного повідомлення, на якому має стояти реєстраційний номер, засвідчений підписом посадової особи та скріплений пе­чаткою відповідного органу.

Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України або по­дані документи не відповідають вимогам, про які йшлося в цьому розділі. Відмова у державній реєстрації повинна бути оформлена письмово із зазначен­ням мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук