Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 3.5.2 Про індивідуальні ліцензії Національного банку України

3.5.2 Про індивідуальні ліцензії Національного банку України

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
145

3.5.2 Про індивідуальні ліцензії Національного банку України

Якщо ви знаєте або відчуваєте, що порушите встановлені строки повер­нення валютної виручки або постачання попередньо оплаченої продукції, вар­то завчасно подбати про те, щоб отримати індивідуальну ліцензію Національно­го банку України. Як ви вже зрозуміли, при наявності такої ліцензії недотри­мання встановлених строкових обмежень не буде вважатися правопорушенням.

Майте на увазі, індивідуальну ліцензію на перевищення встановлених за­конодавством строків валютних розрахунків можна одержати не для будь-яко­го зовнішньоекономічного договору. Таку можливість ви матимете лише в разі виконання договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного і фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення.

За ліцензією вам доведеться звернутися до центрального апарату Національного банку України, який розташовано в м. Києві. До цієї установи необхідно буде подати такі документи:

Документи, які подаються до центрального апарату Національного банку України:

Заяву з обґрунтуванням потреби в перевищенні законодавчо вста­новлених строків розрахунків. Така заява складається в довільній формі, проте обов'язково повинна містити:

a. повну назву, місцезнаходження (повну адресу), ідентифікацій­ний код за ЄДРПОУ резидента;

b. реквізити банку, через який здійснюються розрахунки за дого­вором;

c. назву, місцезнаходження (повну адресу) нерезидента;

d. номер і дату договору, номер і дату ВМД або платіжних доку­ментів (за їх наявності на день подання заяви);

e. суму

заборгованості та строк перевищення законодавчо вста­новленого строку розрахунків.

Висновок Державної податкової адміністрації України про мож­ливість продовження встановлених строків для розрахунків за зовнішньоекономічними договорами.

Копію договору з нерезидентом, який має містити повну адресу та банківські реквізити контрагентів. Якщо договір укладений іно­земною мовою, то необхідно його перекласти українською мовою й подати нотаріально засвідчений переклад.

Копію ВМД, якщо експортується продукція (об'єкт лізингу), а в разі експорту робіт (послуг, прав інтелектуальної власності) — копію підписаного акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності.

Копії документів, що засвідчують дату здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь нерезидента (при імпортних або лізингових операціях, якщо лізингоодержувачем є резидент);

Копію довідки Міністерства економіки України про відсутність у резидента та нерезидента обмежень на здійснення зовнішньоеко­номічної діяльності (у вигляді тимчасового зупинення зовнішньо­економічної діяльності або застосування режиму індивідуального ліцензування), та про відповідність договору вимогам чинного за­конодавства України.

Як бачимо з наведеного вище переліку, перед тим як подавати документи до центрального апарату Національного банку України, вам доведеться відвідати Державну податкову адміністрацію України. В цій державній установі необхідно одержати висновок щодо доцільності продовження строку розра­хунків за зовнішньоекономічним договором. Для його оформлення необхідно також підготувати пакет з різних документів.

Документи, які подаються до Державної податкової адміністрації України:

Лист-звернення, складений за довільною формою, з обов'язковим обґрунтуванням необхідності продовження строку повернення валютної виручки за зовнішньоекономічним договором із зазна­ченням суми заборгованості та строку, необхідного для завершен­ня розрахунків.

Висновок Мінекономіки щодо віднесення зовнішньоекономічно­го договору до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (договори виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного і фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення).

Засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічно­го договору з обов'язковим зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів іноземних контрагентів. Якщо текст зовнішньоекономічного договору викладений іноземною мовою, необхідно перекласти його й подати нотаріально засвідчену копію.

Копії документів, що засвідчують стан виконання зовнішньоеко­номічного договору на дату звернення до Мінекономіки (платіжні документи, довідки банків, вантажні митні декларації, коноса­мент тощо).

Строк оформлення висновку становить 10 днів. При цьому висновок не обов'язково буде для вас позитивним. У випадку негативного рішення, ви отримаєте відповідь з обґрунтуванням причин відмови. Оскаржувати таке рішення податкової адміністрації до суду в переважній більшості випадків, на нашу думку, немає сенсу. По-перше, в законодавстві не визначено кри­терії, якими має керуватися Державна податкова адміністрація України, роз­глядаючи вашу заяву. Тому довести необґрунтованість рішення дуже важко. По-друге, ви можете судитися з податковим органом рік. І весь цей час вам нараховуватимуть пеню. Тому краще прикласти максимум зусиль для того, щоб вкластися у встановлені законодавством строкові обмеження щодо ва­лютних розрахунків.

Однак повернемося до оформлення індивідуальної ліцензії. Якщо ви уважно продивились перелік документів, які необхідно подати до Національ­ного банку та Державної податкової адміністрації, ви вже зрозуміли, що вам доведеться навідатись ще до одного державного органу — до Міністерства еко­номіки. Там необхідно одержати:

довідку про відсутність у вас та вашого іноземного партнера обмежень на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, та про відповідність договору вимогам чинного законодавства України;

висновок щодо віднесення операцій резидента до договорів, визначе­них у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Одразу зазначимо, що порядок оформлення довідок в законодавстві не врегульовано. Як правило, для цього необхідно подати до Мінекономіки лист з проханням видати відповідну довідку та копію зовнішньоекономічного догово­ру, який Мінекономіки має перевірити на відповідність законодавству України.

Що стосується висновків, то в законодавстві України визначено перелік документів, які необхідно подати до Мінекономіки для того, щоб їх отримати.

Документи, які подаються до Мінекономіки:

Лист-звернення, складений за довільною формою, з обов'язкови­ми даними про:

a. стан виконання зовнішньоекономічного договору на момент звернення;

b. необхідність продовження строку повернення валютної вируч­ки за зовнішньоекономічним договором із зазначенням суми заборгованості та строку, необхідного для завершення розра­хунків.

Копії документів, що засвідчують здійснення зовнішньоеко­номічної операції (платіжні документи, довідки банків, вантажні митні декларації, коносамент тощо).

Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприєм­ницької діяльності.

Засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоеко­номічного договору (контракту) з обов'язковим зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів іноземних контра­гентів. Якщо текст зовнішньоекономічного договору викладений іноземною мовою, необхідно додати його переклад, засвідчений в установленому порядку.

Матеріали, що стосуються іноземного контрагента — витяг з тор­говельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи та документи, які підтверджують по­вноваження особи, що виступає від імені іноземного суб'єкта гос­подарської діяльності, на право укладення зовнішньоекономічно­го договору (контракту). Зазначені матеріали повинні бути но­таріально засвідчені/посвідчені за місцем їх видачі і легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють Україну, якщо міжнародними договорами не передбачено інше.

Так само як і Державна податкова адміністрація, Мінекономіки буде роз­глядати ваші документи протягом 10 днів. І так само ви можете одержати пись­мову відмову (з відповідним обґрунтуванням).

Якщо вам все ж таки вдалося зібрати всі необхідні довідки й висновки, ви маєте шанс на те, що Національний банк України задовольнить вашу заяву. Рішення по ній мають прийняти протягом 20 робочих днів від моменту подання повного пакета документів. У разі позитивного рішення ви отримаєте індивіду­альну ліцензію, а в разі негативного — письмове обґрунтування відмови. Одер­жану ліцензію протягом трьох банківських днів ви повинні передати до своєї банківської установи. З якою ціллю — про це йдеться в наступному підрозділі.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук