Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 3.5.3 Про банківський контроль за своєчасністю розрахунків за експортними та імпортними операціями

3.5.3 Про банківський контроль за своєчасністю розрахунків за експортними та імпортними операціями

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
216

3.5.3 Про банківський контроль за своєчасністю розрахунків за експортними та імпортними операціями

При здійсненні зовнішньоекономічних операцій ви стикнетеся з тим, що банківська установа, яка вас обслуговує, весь час вимагатиме надати певні до­кументи, підтвердження, пояснення. Одним словом — контролюватиме ваші операції. Не дивуйтеся і не ставтеся до таких вимог негативно. Банки роблять це не з власної волі. Просто держава поклала на них частину своїх функцій по здійсненню контролю за своєчасністю розрахунків за експортними та імпорт­ними операціями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до законодавства України банки зобов'язані вимагати від своїх клієнтів повної інформації про експортні, імпортні та лізингові операції, роз­рахунки за якими клієнти проводять через ці банки. Зокрема, банки зо­бов'язані при перерахуванні резидентом коштів на користь нерезидента, при надходженні від нерезидента коштів на користь резидента вимагати від свого клієнта (залежно від виду операції) копії:

договору з нерезидентом;

вантажної митної декларації;

актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання по­слуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності;

інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними та імпортними операціями клієнтів.

Як бачите, перелік не вичерпний. Досить часто трапляється так, що бан­ки вимагають надання інших документів. Так, у випадках, коли в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, на виконання яко­го від нерезидента-контрагента надійшли кошти, банк має право вимагати письмового пояснення від резидента або нерезидента-контрагента щодо відне­сення цих коштів до конкретного експортного до

говору.

Отримана від клієнтів інформація належним чином фіксується й обліко­вується в спеціальних реєстрах. На її основі банк по кожному зовнішньоеко­номічному договору контролює додержання встановлених законодавством строків валютних розрахунків. При цьому банки зобов'язані надсилати визна­чену законодавством інформацію до податкових органів за місцем реєстрації клієнтів. Зокрема, інформацію про ненадходження в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені в ліцензіях) виручки або товарів. Про будь-яку вашу відмову надати необхідні документи банк також повідомить податковому органу. Тому не варто сперечатися й тим паче ігнорувати вимоги про надання тих чи інших документів. Адже краще спілкуватися з представниками банку, ніж з представниками податкового органу.

Джерела юридичної інформації: Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 № 959-XII; стаття 181 Господарського кодексу України; стаття 207, 218 Цивільного кодексу України; Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.0994 № 185/94-ВР; Закон Ук­раїни "Про міжнародне приватне право" від 23.06.2005 № 2709-IV; стаття 7 Де­крету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валют­ного контролю" від 19.02.93 № 15-93; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензу­ванню, та обсягів квот у 2006 році" від 30.12.2005 № 1304; Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій" від 18.05.2005 № 362; Постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни "Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоеко­номічну діяльність" від 21.04.98 № 524; Порядок віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.03. 2002 № 445; Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердже­но наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201; Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 2006 році, затверджене наказом Міністерства економіки України від 06.02.2006 № 42; Положення про порядок ліцензування експорту товарів у 2006 році, затверджене наказом Міністерства економіки України від 06.02.2006 № 42; Положення про по­рядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іно­земних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердже­ний наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52; Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затверджене наказом Міністер­ства економіки України від 17.04.2000 № 47; Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими опе­раціями, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 136; Лист Міністерства економіки та з питань європейської інтег­рації України від 05.07.2002 № 83-20/864; Лист Міністерства економіки та з пи­тань європейської інтеграції України від 30.03.2005 № 83-24/217.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук