4.1.2 Про митні режими

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
72

4.1.2 Про митні режими

Перш ніж приступити до митного оформлення товару, вам необхідно бу­де визначитись з тим, під яким митний режимом такий товар буде переміщува­тись через митний кордон України.

Поняття митного режиму визначається в законодавстві України як су­купність норм, що містять порядок переміщення товарів через митний кордон України та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються. Але митний режим впливає не тільки на це. Від нього значною мірою залежить:

що саме ви можете робити з товаром;

матиме чи ні митний орган право здійснювати митний контроль за то­варами після їх митного оформлення;

обсяг податків та обов'язкових платежів, які необхідно сплатити при митному оформлені.

Усього Митним кодексом України передбачено 13 митних режимів. Од­нак вам, скоріше за все, доведеться мати справу тільки з двома з них: митними режимами імпорту та експорту.

У будь-якому випадку право вибору митного режиму належить підприємцю, товар якого проходить митне оформлення, тобто вам. Конкрет­ний митний режим обирається з огляду на мету переміщення товарів через митний кордон України та на підставі документів, що подаються митному ор­гану для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Для того щоб ви могли за потреби зробити поміркований вибір, пропо­нуємо вам коротко розглянути особливості кожного з існуючих митних режимів.

Імпорт — це митний режим, при якому товари ввозяться на митну тери­торію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування в Ук­раїні чи будь-яких інших митних обмежень. Імпорт можливий за умови:

подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умо­ви ввезення товарів;

сплати податків і зборів, якими

обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України;

дотримання вимог, передбачених законами, щодо заходів нетарифно­го регулювання та інших обмежень.

При імпорті сплачуються:

ввізне (імпортне) мито — за ставками Митного тарифу України, чин­ними на день оформлення вантажно-митної декларації (ВМД);

акцизний збір — за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну;

ПДВ — відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, що діє на день оформлення ВМД.

Реімпорт — це ввезення в Україну товарів, які походять з України, але раніше були вивезені за межі митної території України під митним режимом експорту. Реімпорт товарів можливий, якщо вони:

мають українське походження;

ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через один рік після вивезення (експорту);

не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;

перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент виве­зення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших ви­падків, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

При реімпорті ввізне мито не сплачується за умови підтвердження ук­раїнського походження товару. Акцизний збір та ПДВ сплачуються в тому ж порядку, що й при імпорті. Крім того, знайте, що ви можете повернути собі суми вивізного (експортного) мита, сплачені при експорті товару. Для цього не­обхідно подати митному органу відповідну заяву. В той же час, якщо при екс­порті ви одержали певні пільги чи виплати (наприклад, відшкодування ПДВ), ви повинні сплатити одержані з бюджету суми, а також проценти з цих сум, на­раховані за обліковою ставкою НБУ.

Експорт — це вивезення товарів за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення. Експорт можливий за умови:

подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умо­ви вивезення товарів за межі митної території України;

сплати податків і зборів, встановлених на експорт товарів;

дотримання експортером вимог, передбачених законом.

При експорті ви повинні будете сплатити вивізне (експортне) мито (за ставками, встановленими на експорт відповідними законами України). Акциз­ний збір та ПДВ не сплачуються.

Реекспорт — вивезення з України (не пізніше встановленого законом строку) товарів, що походять з інших країн. Реекспорт можливий, якщо:

митному органу подано дозвіл Мінекономіки на реекспорт товарів;

товари перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на мо­мент ввезення на митну територію України (крім змін внаслідок при­родного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання);

товари не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;

товари вивозяться не пізніше ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України

Оподаткування реекспорту таке саме, як оподаткування експорту.

Транзит — це переміщення товарів під митним контролем між двома мит­ними органами або в межах зони діяльності одного митного органу. Товари, що переміщуються транзитом, повинні:

перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зно­шення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

не використовуватися на території України ні з якою іншою метою, крім транзиту;

у випадках, визначених законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;

у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;

бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визна­чається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.

Рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту прий­мається митним органом на підставі наявних документів.

При дотриманні окреслених вище умов транзиту товари звільняються від оподаткування митом, акцизним збором та ПДВ.

Тимчасове ввезення (вивезення) — ввезення або вивезення товарів з обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін (крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування). Тимча­сове ввезення (вивезення) здійснюється за умови:

подання митному органу документів на товари з обґрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезен­ня за межі митної території України);

надання митному органу зобов'язання про їх зворотне вивезення (вве­зення) у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (виве­зення) (але не більше одного року);

подання митному органу дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законом.

Знайте, що для деяких товарів, що тимчасово ввозяться (вивозяться), пе­редбачено умовне повне звільненням від оподаткування. Перелік таких товарів визначено у статті 206 Митного кодексу України.

Тимчасове ввезення інших товарів здійснюється зі сплатою мита, ПДВ та акцизного збору. При зворотному вивезенні товарів після тимчасового ввезен­ня експортне мито, ПДВ та акцизний збір не сплачуються.

При тимчасовому вивезенні мито, акциз і ПДВ не сплачуються. При по­верненні таких вивезених товарів акцизний збір та ПДВ не сплачуються. Що стосується ввізного мита, то воно не справляється лише з товарів:

які походять з митної території України і ввозяться назад на цю тери­торію без обробки або переробки;

що знову ввозяться в Україну і походять з іншої країни, які були опла­чені митом при первісному ввезенні в Україну.

Митний склад — це митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справ­ляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулю­вання та інших обмежень у період зберігання. Товари, що вивозяться за межі України, в цьому режимі зберігаються під митним контролем після митного оформлення до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

Митний склад це, умовно кажучи, "проміжний" митний режим. Його, як правило, застосовують тоді, коли виникають проблеми з митним оформленням в інший митний режим, або затримки з транспортуванням товару. Зрозуміло, що при застосуванні цього митного режиму податки та збори не сплачуються.

Майте на увазі, не всі товари можуть зберігатися в режимі митного скла­ду. Максимальний строк зберігання становить три місяці для підакцизних то­варів і товарів, що вивозяться з України, та три роки — для інших товарів.

Спеціальна митна зона — це митний режим, який ви зможете застосовува­ти, якщо ввозите товари на територію спеціальних (вільних) економічних зон (або вивозите з них). Особливість цього режиму полягає у тому, що до товарів, які перебувають під ним, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання (якщо інше не передбачено законом).

Майте на увазі, законодавство встановлює досить жорсткі вимоги до обліку та використання таких товарів. А митні органи суворо контролюють їх виконання. Більшість з цих вимог, а також особливості справляння мита, ак­цизного збору та ПДВ визначаються окремими законодавчими актами для кожної спеціальної митної зони.

Магазин безмитної торгівлі — це режим, під який підпадають товари, що знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на мит­ному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без засто­сування заходів нетарифного регулювання.

Переробка на митній території України під цим режимом здійснюють митне оформлення товарів, які ввозять на митну територію України з інших країн для переробки. За умови експорту продуктів переробки до таких товарів не застосовують заходів нетарифного регулювання.

Ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюються з дозволу митного органу.

Оподаткування в даному випадку залежатиме від того, яким чином ви­користовують ввезені товари, а також від того, що ви зробите з продуктами переробки.

Переробка за межами митної території України митний режим, відповідно до якого товари вивозяться з метою їх переробки за межами України та наступного повернення в Україну.

Знищення або руйнування — митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання. Знищення або руйнуван­ня товарів допускається з письмового дозволу митного органу. Податки та збо­ри під цим митним режимом не справляються.

Відмова на користь держави — митний режим, відповідно до якого влас­ник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на то­вари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосо­вуються заходи нетарифного регулювання. Відмова від товарів на користь дер­жави допускається з дозволу митного органу.

У вас може виникнути питання, кому потрібні подібні до останніх двох види митних режимів. Як це не дивно, застосовують їх доволі часто. Це трап­ляється, наприклад, коли підприємство не змогло здійснити митне оформлен­ня товарів, або ввезені товари були зіпсовані (для продуктів харчування — це звичайна справа). У такому разі зберігати товари на митниці немає сенсу (оскільки це не безкоштовне задоволення). І їх оформлюють під згадані вище "екзотичні" види митних режимів.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук