Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Чи заборонені законодавством антиконкурентні дії органів влади і управління?

Чи заборонені законодавством антиконкурентні дії органів влади і управління?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
180

Чи заборонені законодавством антиконкурентні дії органів влади і управління?

Вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого са­моврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Зако­ном "Про захист економічної конкуренції".

Поряд із вказаною загальною забороною Закон містить дві спеціаль­них заборони:

заборону делегування повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування - органам влади та органам місцевого самоврядування забороняється делегування окремих владних по­вноважень об'єднанням, підприємствам та іншим суб'єктам госпо­дарювання, якщо це призводить або може призвести до недопу­щення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції (ст.16 Закону);

заборону схилення до порушень законодавства про захист еко­номічної конкуренції та їх легітимації - забороняються дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, ор­ганів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), що полягають у схи­ленні суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського уп­равління та контролю до порушень законодавства про захист еко­номічної конкуренції, у створенні умов для вчинення таких пору­шень чи їх легітимації.

Зазначені дії порушують загальну гарантію прав підприємців, встанов­лену в ст. 12 Закону України "Про підприємництво": Держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інфор­маційних, природних та інших ресурсів. Виходячи з цього положення, орган державної влади не має права надавати жодній з конкуруючих ст

орін додаткові переваги, підтримку або, навпаки, обмежувати когось з них у будь-яких аспектах їхньої діяльності (можливості ціноутворення, придбання сировини і матеріалів, ринки реалізації продукції, що викори­стовуються, тощо).

Необхідність заборони антиконкурентних дій органів державної вла­ди, місцевого самоврядування зумовлена тим, що при переході до ринку важливого значення набуває своєчасне виявлення та запобігання будь-яким посяганням з боку державних органів на свободу підприємницької діяльності. Практика показує, що спроби суб'єктів підприємницької діяльності щодо розширення економічної самостійності отримують опір з боку окремих органів державної влади. Нерідко свобода діяльності, самостійність, права і законні інтереси підприємців притискаються дер­жавними органами як організаційно, так і фінансово-економічно.

Відповідно до Закону правопорушеннями визнаються дії органів дер­жавної влади, місцевого самоврядування й адміністративно-господарсь­кого управління та контролю, що призвели або можуть призвести до не­допущення, істотного обмеження або усунення конкуренції чи обмежен­ня свободи підприємницької діяльності. Такі дії вважаються непра­вомірними, оскільки вони створюють дискримінаційні або виняткові умови для діяльності деяких учасників підприємницької діяльності, що веде до обмеження конкуренції. До них відносяться вчинки, які спонука­ють підприємців чинити певні дії або, навпаки, містять заборону їх здійснення, зокрема заборону певних напрямків і видів діяльності; вказівки щодо вчинення дій на шкоду інтересам підприємців, створення необгрунтованих перешкод при реєстрації підприємців або, навпаки, не­правомірне надання їм пільг.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук