Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Що таке "недобросовісна конкуренція" та які її види визначені законодавством?

Що таке "недобросовісна конкуренція" та які її види визначені законодавством?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
174

Що таке "недобросовісна конкуренція" та які її види визначені законодавством?

У Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" понят­тя "недобросовісна конкуренція" визначене як будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності (ст. 1).

Таким чином, недобросовісну конкуренцію можна визначити як пору­шення правил поведінки, які склалися, широко застосовуються в підприємництві та визнаються підприємцями як обов'язкові ділові нор­ми, що завдає шкоди відносинам добросовісної конкуренції і свободи у підприємницькій діяльності.

Правове визначення (генеральний делікт) поняття недобросовісної конкуренції як будь-яких дій у конкуренції, що суперечать правилам, тор­говим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, є найбільш важливою нормою Закону України "Про захист від недобро­совісної конкуренції". Запровадження зазначеного поняття дало по­штовх розробці та прийняттю передбачених ст. 33 Закону правил про­фесійної етики у конкуренції для галузей економіки та відповідних сфер підприємницької діяльності, сприяло утвердженню у правосвідомості підприємців необхідності чесної поведінки у сфері підприємництва.

Виділяють наступні ознаки недобросовісної конкуренції:

а) недобросовісна конкуренція, на відміну від монополістичної діяль­ності, може здійснюватися тільки активними діями, можливість па­сивної поведінки у вигляді бездіяльності не передбачена;

б) дані дії будуть розглядатися як правопорушення, якщо вони супе­речать не тільки положенням чинного законодавства, але і звичаям ділового обороту, вимогам добропорядності, розумності, справед­ливості;

в) суб'єктами недобросовісної конкуренції можуть бути лише г

оспо­дарюючі суб'єкти, тобто організації, що займаються підприєм­ницькою діяльністю, а також індивідуальні підприємці;

г) метою активних дій суб'єктів недобросовісної конкуренції є прид­бання переваг у підприємницькій діяльності;

д) у результаті дії конкурентам можуть бути заподіяні збитки або на­несена шкода їх діловій репутації [9].

Недобросовісною конкуренцією є, зокрема, дії, визначені главами 2 - 4 Закону. У Законі визначено три види правопорушень:

неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарю­вання;

створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конку­ренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

неправомірне збирання, розголошення та використання ко­мерційної таємниці.

Названі безпосередньо в Законі дії не є винятковими діями, що кваліфікуються як недобросовісна конкуренція. В Законі немає обмеже­ного переліку видів протиправної поведінки, які визнаються недобро­совісною конкуренцією. Таким чином, усяка поведінка, засіб конкурент­ної боротьби, які будь-яким чином суперечать звичаям чесної підприємницької практики, пов'язані з порушенням прийнятих на ринку норм і правил, що мають місце у відносинах між конкуруючими суб'єкта­ми, можуть бути визнані недобросовісною конкуренцією.

Органами Антимонопольного комітету при припиненні порушень конкурентного законодавства було застосовано загальну заборону недо­бросовісної конкуренції, передбачену ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Ця стаття застосовується у випадках, коли дії в конкуренції суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, але не можуть бути кваліфіковані як порушення, передбачені ст.ст. 4-19 зазначеного Закону.

Так, "В" спеціалізованою аграрною біржею (далі - біржа), всупереч ви­могам ст. 15 Закону України "Про товарну біржу" і Правилам проведення біржових торгів, проводилася лише реєстрація угод купівлі - продажу об'єктів нерухомості, а самі біржові торги не проводилися. Доход біржі від здійснення операцій реєстрації угод купівлі - продажу можна визна­чити як незаконно отриманий. Отже, порушення зазначених Правил призвело до отримання біржею неправомірних (майнових) переваг у конкуренції з іншими господарюючими суб'єктами, які надають послуги реєстрації угод купівлі - продажу об'єктів нерухомості. Такими суб'єктами є інші біржі, що мають відповідні ліцензії, а також нотаріальні контори.

Дії біржі кваліфіковано територіальним відділенням Антимонопольно­го комітету як такі, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, тобто як недобросовісна конку­ренція. На порушника накладено штраф у розмірі 400 грн. Порушення припинено, штраф сплачено.

Слід припустити, що число видів правопорушень, які є недобро­совісною конкуренцією, і перелік їх складів, що створюють загрозу без­пеці конкурентного процесу в ринковій економіці, змінюватимуться протягом часу, зумовлені не тільки зміною соціально-економічних умов в Україні та розвитком підприємницької діяльності, а й зміною конку­рентного законодавства, спрямованого на досягнення балансу між забез­печенням свободи підприємницької діяльності та її стабільністю і захи­щеністю.

Так, в останні роки відбулося суттєве зростання кількості припинених органами Антимонопольного комітету порушень у вигляді недобро­совісної конкуренції. Таким чином, запровадження Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" сприяло підвищенню ефектив­ності інституту захисту підприємців і споживачів від недобросовісної конкуренції.

Найбільш поширеними категоріями порушень у вигляді недобро­совісної конкуренції були дії, пов'язані з неправомірним використанням знаків для товарів і послуг та інших позначень, фірмових найменувань, дискредитацією господарюючого суб'єкта, тобто дії, спрямовані на не­правомірне використання ділової репутації господарюючих суб'єктів, створення перешкод господарюючим суб'єктам у процесі конкуренції.

Однією з основних причин цих порушень стало посилення конкурент­ної боротьби при зниженні рівня монополізації ринків у процесі вступу на них нових суб'єктів господарювання, а також суттєве розширення сфери регулювання відносин, пов'язаних з недобросовісною конку­ренцією.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук