Яка правова основа захисту від недобросовісної конкуренції?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
143

Яка правова основа захисту від недобросовісної конкуренції?

Оскільки конкуренція є потужним інструментом ринкової економіки, без якої не можуть розвиватися ринкові відносини, її всіляко заохочує і захищає держава.

Недобросовісна конкуренція, навпаки, не допускається державою, оскільки вона руйнує конкурентні відносини і завдає істотної шкоди кон­куренції і конкурентам - суб'єктам підприємницької діяльності, а також споживачам. Здійснення підприємцями прав, у тому числі й у конкурент­них відносинах, не повинно зачіпати прав і законних інтересів інших осіб. Оскільки недобросовісна конкуренція зачіпає права і законні інте­реси інших осіб, вона заборонена законом. Законодавство забороняє не­добросовісну (нечесну) поведінку підприємців, що завдає шкоди інтере­сам інших підприємців і водночас створює загрозу суспільним інтересам у забезпеченні ефективних конкурентних процесів в економіці в цілому. Заборона недобросовісної конкуренції зафіксована на конституційному рівні в статті 42 Конституції України.

З прийняттям 7 червня 1996 р. Закону України "Про захист від недоб­росовісної конкуренції" правове регулювання захисту суб'єктів господа­рювання і споживачів від недобросовісної конкуренції було відокремле­не від антимонопольного законодавства, внаслідок чого було підкресле­но самостійність цієї галузі правового регулювання та її відмінність від обмеження монополістичної діяльності. Цей Закон спрямований на вста­новлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ве­дення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин. Він створює сприятливі умови захисту прав учас­ників ринкових відносин, закладає основи цивілізованої економічної конкуренції.

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" значною мірою розширив законодавчу базу регулюв

ання правовідносин підпри­ємців у процесі формування конкурентного середовища на ринках Ук­раїни. Законом визначені найхарактерніші прояви недобросовісної кон­куренції та встановлені процесуальні засади розгляду органами Антимо­нопольного комітету України справ про недобросовісну конкуренцію, а отже - створені сприятливі умови захисту прав підприємців та спожи­вачів від цих порушень.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук