Яким чином захищається право на фірмове найменування?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
131

Яким чином захищається право на фірмове найменування?

Одним з особистих немайнових прав підприємця - юридичної особи є право на фірмове найменування, що дає можливість відрізнити даний суб'єкт підприємницької діяльності від інших. Вимоги до найменування підприємства містяться у ст. 9 Закону України "Про підприємства в Ук­раїні" : у найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фа­брика, майстерня тощо), вид і т. ін. Згідно зі ст. 2 Закону України "Про гос­подарські товариства" у найменуванні товариства мають бути зазначені вид товариства, для повних і командитних товариств - прізвища (найме­нування) учасників товариства та інші необхідні відомості.

Неправомірне використання фірмового найменування іншого під­приємця означає порушення охоронюваного законом виключного пра­ва на індивідуалізацію його як юридичної особи, що служить відмежу­ванню від інших, схожих з ним, суб'єктів підприємницької діяльності. Це порушення включає і самовільне використання найменування іншого підприємця.

Право на найменування захищається Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від посягань інших осіб-конкурентів на ви­користання такого же найменування, оскільки мета найменування під­приємця - індивідуалізація і недопущення його змішування з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Так, до Харківського відділення Антимонопольного комітету України надійшла заява від товариства з обмеженою відповідальністю "Айсберг" (далі - ТОВ "Айсберг") про неправомірне використання його фірмового найменування приватним підприємством "Айсберг" (далі - ПП "Айсберг").

ТОВ "Айсберг" стало власником фірмового найменування з моменту його державної реєстрації в органах виконавчої влади 30.12.94 р. Пред­метом діяльності ТОВ є роздрібна комісійна торгівля непродово

льчими товарами дитячого асортименту.

ПП "Айсберг" зареєстроване як суб'єкт підприємницької діяльності 27.01.97 р. і теж займається роздрібною комісійною торгівлею непродо­вольчими товарами дитячого асортименту. Власник ПП "Айсберг" при створенні свого підприємства добре знав про існування господарюючо­го суб'єкта з фірмовим найменуванням "Айсберг" на ринку роздрібної комісійної торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту, оскільки певний час працював у ньому. Неправомірне використання ПП "Айсберг" фірмового найменування ТОВ "Айсберг" призвело до змішу­вання суб'єктів підприємницької діяльності при укладанні договорів оренди на торгові площі ЗАТ "Дитячий світ".

Дії ПП "Айсберг" згідно зі статтею 4 Закону України "Про захист від не­добросовісної конкуренції" Харківським відділенням Антимонопольного комітету кваліфіковано як недобросовісна конкуренція у вигляді непра­вомірного використання без дозволу уповноваженої на те особи фірмового найменування, що призвело до змішування з діяльністю іншого підприємця, який має пріоритет щодо його використання.

ПП "Айсберг" було зобов'язано припинити дії, спрямовані на непра­вомірне використання фірмового найменування ТОВ "Айсберг", і накла­дено штраф у розмірі 1190 грн. ПП "Айсберг" оскаржило рішення тери­торіального відділення в арбітражному суді, але останній залишив його в силі. Штраф сплачено [12].

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук