Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Які види правопорушень створюють перешкоди підприємцям у процесі конкуренції?

Які види правопорушень створюють перешкоди підприємцям у процесі конкуренції?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
177

Які види правопорушень створюють перешкоди підприємцям у процесі конкуренції?

Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції є другим видом пра­вопорушень, що визнаються недобросовісною конкуренцією (глава 3 За­кону "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Закон називає вісім складів правопорушень, що відносяться до названо­го виду. Це:

дискредитація суб'єкта господарювання;

купівля - продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із при­мусовим асортиментом;

схилення до бойкоту суб'єкта господарювання;

схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника);

схилення суб'єкта господарювання до розірвання договору з кон­курентом;

підкуп працівника постачальника;

підкуп працівника покупця (замовника);

досягнення неправомірних переваг у конкуренції (ст. ст. 8 - 15).

В останні роки структура порушень у вигляді недобросовісної конку­ренції, виявлених та припинених органами Антимонопольного Коміте­ту, урізноманітнилася. Порівняно з попередніми роками зросла кількість порушень у вигляді недобросовісної конкуренції шляхом створення пе­решкод підприємцям у процесі конкуренції та досягнення непра­вомірних переваг у конкуренції. Істотно збільшилася кількість порушень у вигляді досягнення неправомірних переваг у конкуренції шляхом пору­шення чинного законодавства, яке підтверджене рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією.

Показовою є справа про недобросовісну конкуренцію з боку ЗАТ "А". Доказова база цієї справи ґрунтується на встановленні та зазна­ченні в постанові відповідей на питання: які конкретні переваги були отримані суб'єктом господарювання; яким письмово оформленим рішенням було підтверджен

о порушення суб'єктом господарювання чинного законодавства; який причинний зв'язок існує між порушен­ням чинного законодавства та досягненням неправомірних переваг у конкуренції; чи є орган, що прийняв рішення про порушення суб'єктом господарювання чинного законодавства, насправді компе­тентним органом.

До Київського міського відділення Антимонопольного комітету звер­нулися кілька АТП (надалі - заявники) із заявами про те, що на маршрутах, де вони були визнані переможцями конкурсу з перевезення пасажирів ав­томобільним транспортом і щодо яких уклали договори з Управлінням транспорту Київської міської державної адміністрації, почало здійснювати перевезення пасажирів мікроавтобусами закрите акціонерне товари­ство "А" (надалі - ЗАТ "А").

Управління транспорту Київської міської держадміністрації як держав­ний орган, наділений відповідною компетенцією, прийняло рішення, яким підтверджено факт здійснення деякими перевізниками, в тому числі ЗАТ "А", перевезень пасажирів мікроавтобусами на маршрутах, які згідно з протокольними рішеннями тимчасового конкурсного комітету надані іншим перевізникам.

Внаслідок вчиненого порушення правил перевезень пасажирів на постійних (таксомоторних) автобусних маршрутах, підтвердженого на­казом Управління від 16.12.97 № 1, ЗАТ "А" отримало неправомірні пере­ваги в конкуренції, а саме:

а) кількість мікроавтобусів на маршрутах, початок, закінчення та роз­клад їх руху були нерегламентованими і, як наслідок, не могли кон­тролюватись Управлінням. Це давало можливість ЗАТ"А" здійсню­вати перевезення пасажирів у години інтенсивного пасажиропотоку і знімати мікроавтобуси з маршрутів у години та дні, коли інтенсивність пасажиропотоку низька, в той час як інші перевізни­ки були зобов'язані, згідно з укладеними договорами з Уп­равлінням, здійснювати перевезення пасажирів тільки на затверд­жених маршрутах і відповідно до затверджених графіків руху. В ре­зультаті цього ЗАТ "А" отримувало додатковий прибуток;

б) ЗАТ "А" працювало на маршрутах без узгодження їх з Управлінням Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві і не сплачувало кош­ти за узгодження маршрутів, що передбачено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 03.02.97р. №118;

в) відсутність договору, яким передбачена звітність перед Уп­равлінням (щомісячні звіти про суму наданих послуг населенню, кількість перевезених пасажирів, кількість виконаних рейсів), доз­воляла ЗАТ "А" економити людські та фінансові ресурси з подаль­шим їх спрямуванням на інші цілі.

Антимонопольний комітет кваліфікував дії ЗАТ "А" за ст. 15 Закону Ук­раїни "Про захист від недобросовісної конкуренції" як досягнення непра­вомірних переваг у конкуренції відносно інших господарюючих суб'єктів (підприємців) шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджене рішенням державного органу, наділеного відповідною ком­петенцією.

За вчинене порушення на ЗАТ "А" накладено штраф у розмірі 54 000 грн. [15].

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук