Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Що визнається неправомірним збиранням, розголошенням та використанням комерційної таємниці?

Що визнається неправомірним збиранням, розголошенням та використанням комерційної таємниці?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
204

Що визнається неправомірним збиранням, розголошенням та використанням комерційної таємниці?

Відповідно до ст.16 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним збиранням комерційної таємниці вва­жається добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це за­вдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

Неправомірним вважається збирання комерційної таємниці незалежно від того, яким способом здійснювалися протиправні дії: крадіжка доку­ментів, підслуховування розмов, одержання таких відомостей від осіб, що володіють ними, за плату тощо. Але обов'язковим є встановлення факту за­подіяння шкоди підприємцю або можливості її заподіяння. Шкода може бу­ти як позитивна (витрати, затрати на зниження шкідливих наслідків такого правопорушення), так і у вигляді неодержаних доходів (збитки від знижен­ня реалізації продукції або зниження попиту на послуги).

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (ст. 17 Закону). Під розголошенням слід розуміти як незаконне ознайомлення інших осіб з відомостями, що складають ко­мерційну таємницю, так і створення особою, якій ці відомості стали відомі (в зв'язку з професійною або службовою діяльністю і яка повинна зберігати їх у таємниці) умов, сприятливих для ознайомлення із ними сторонніх осіб. До таких осіб належать робітники правоохоронних органів, банківських ус­танов, податкових органів, органів влади й управління, а також інші особи, які відповідно до законодавс

тва мають право знайомитися із відомостями, що складають комерційну таємницю, або мають доступ до таких відомостей за характером виконуваних ними професійних чи службових обов'язків. За­соби розголошення комерційної таємниці (повідомлення іншим особам, через засоби масової інформації чи в інший спосіб) значення не мають.

Спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання, визнається схиленням до розголошення ко­мерційної таємниці (ст. 18 Закону).

Згідно зі ст. 19 Закону неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час плану­вання чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу вповнова­женої на те особи неправомірно отриманих відомостей, що складають відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

Прикладом є справа про неправомірні дії з боку виробничо-госпо­дарського центру "П" (Львівська область).

Виробничо-господарський центр "П" (далі - ВГЦ "Піраміда") виконує роботи з ремонту енергетичного устаткування на атомних та теплових станціях України. ВГЦ "Піраміда" під час ремонту реактора на Хмель­ницькій АЕС використав без дозволу технічну документацію, розроблену ВАТ "Л", що була комерційною таємницею останнього.

Під час розгляду справи між ВАТ "Л" та ВГЦ "П" було укладено мирову угоду, згідно з якою ВГЦ "П" оплатив вартість пакета документів на ре­монт реактора відповідного типу.

Дії ВГЦ "П" Львівським відділенням Комітету кваліфіковано за статтею 19 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" як не­правомірне використання комерційної таємниці без дозволу на те упов­новаженої особи.

На порушника накладено штраф у розмірі 1047 грн. Штраф сплачено [16].

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук