Головна Монографії та посібники Комерцiйне права КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ Які санкції встановлені за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?

Які санкції встановлені за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
209

Які санкції встановлені за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?

Згідно зі ст. 20 Закону України "Про захист від недобросовісної конку­ренції" вчинення дій, визначених Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання Антимонопольним комітетом України штрафів, передбачених законом, а також адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.

За вчинення дій, що визнаються недобросовісною конкуренцією, зако­нодавством передбачені санкції, що мають різну галузеву приналежність.

Розмір штрафів і порядок їх обчислення залежить від суб'єкта правопо­рушення, а саме: чи є він суб'єктом господарювання, чи ні. Вчинення суб'єктами господарювання - юридичними особами та їх об'єднаннями дій, визначених Законом як недобросовісна конкуренція, тягне накла­дання на них Антимонопольним комітетом України, його територіаль­ними відділеннями штрафів у розмірі до трьох відсотків виручки від ре­алізації товарів, виконання робіт, надання послуг суб'єкта господарюван­ня за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі якщо обчислення виручки суб'єкта господарювання не­можливе або виручка відсутня, зазначені штрафи накладаються у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 21). Вчинення зазначених правопорушень юридичними особами, їх об'єднаннями та об'єднаннями громадян, що не є суб'єктами господарю­вання, тягне накладання штрафів у розмірі до двох тисяч неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян (ст. 22 Закону).

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону "Про захист від недобросовісної конку­ренції" вчинення дій, що визнаються Законом як недобросовісна конку­ренція, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, тягне за собою накла

дення адміністра­тивного стягнення згідно із законодавством.

Згідно із ч. 1 ст. 1643 Кодексу України про адміністративні правопору­шення (КпАП) неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів і послуг або будь-якого маркірування товару, непра­вомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, са­мовільне використання його імені - тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини або без такої.

Відповідно до ч. 2 ст. 1643 КпАП України умисне поширення неправди­вих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, тягне за собою накладення штрафу від 5 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян встановлений за отримання, використання і розголошення комерційної таємниці, а та­кож конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репу­тації або майну іншого підприємця ( ч. 3 ст. 1643 КпАП).

Кримінальна відповідальність передбачена за злочини, що порушують вимоги законодавства про збереження комерційної таємниці. Відповідно до ст. 231 Кримінального кодексу України умисні дії, спрямовані на отри­мання відомостей, що складають комерційну таємницю, з метою розго­лошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигун­ство), а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спри­чинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності, караються штра­фом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професій­ною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи ін­ших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, - карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк (ст. 232 Кримінального кодексу України).

Цивільно-правовою санкцією за недобросовісну конкуренцію є відшкодування збитків. Збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визна­чених Законом як недобросовісна конкуренція, підлягають відшкодуван­ню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному цивільним законодавством України (ст. 24 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції").

Окрім вищезазначених санкцій галузевої приналежності, Законом "Про захист від недобросовісної конкуренції" передбачено дві спеціальні санкції за окремі види правопорушень, що визнаються недобросовісною конкуренцією. Однією з них є адміністративно-правова санкція - вилучен­ня товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання (ст. 25 Закону). Вона застосовується у разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, передбаченого статтею 4 Закону, або факту копіювання виробів, передбаченого статтею 6 Закону. Ця санкція означає безоплатне вилучення, в тому числі з обігу, товарів, що стали пред­метом недобросовісної конкуренції. Особливістю цієї санкції є застосу­вання її лише у випадку, коли можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом.

Згідно зі ст. 26 Закону у разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або цим рішенням. Таким чином, санкцією є спонукання порушника до провадження дій по офіційному спростуванню зазначених відомостей за його ж рахунок.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук