Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 9.19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в господарському процесі, їх права та обов'язки.

9.19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в господарському процесі, їх права та обов'язки.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
302

9.19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в госпо­дарському процесі, їх права та обов'язки.

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іно­земні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі — підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно зі встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних зако­ном інтересів, а також для вжиття передбачених ГПК України заходів, спрямова­них на запобігання правопорушенням.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності. Угода про відмову від права на звернен­ня до господарського суду є недійсною.

Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підпи­сується повноважною посадовою особою позивача або його представником, про­курором чи його заступником, громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.

Позовна заява повинна містити:

найменування господарського суду, до якого подається заява;

найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб — платників податків);

документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта пі

дприєм­ницької діяльності;

зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);

зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів — зміст позовних вимог щодо кожного з них;

виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспо­рюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися;

відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу Vі ГПК України;

перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору. Ціна позову визначається:

у позовах про стягнення грошей — стягуваною сумою або сумою, оспорю­ваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;

у позовах про витребування майна — вартістю майна, що витребується;

у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, — загальною сумою усіх вимог;

у позовах про стягнення іноземної валюти — в іноземній валюті та у карбо­ванцях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову.

В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, — суми їх, визначені суддею.

Ціну позову вказує позивач. У випадках неправильного зазначення ціни позо­ву вона визначається суддею.

Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні позову надісла­ти сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, якщо цих доку­ментів у сторін немає.

Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення господарсь­ким судом до участі у справі іншого відповідача, заміни господарським судом не­належного відповідача.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених ст. 5 ГПК України, з кожним із відповідачів (у спорах, що виника­ють при укладанні, зміні та розірванні договорів, — відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання догово­ру, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що ви­никають при виконанні договорів та з інших підстав, — копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);

відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;

сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.

До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Сторонами в судовому процесі — позивачами і відповідачами — можуть бути підприємства та організації, зазначені у ст. 1 ГПК України. Позивачами є під­приємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу.

Сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослі­дженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення госпо­дарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду, а також ко­ристуватися іншими процесуальними правами. Сторони зобов'язані добросо­вісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Позивач має право до прийняття рішення у справі змінити підставу або пред­мет позову, збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання установлено­го порядку досудового врегулювання спору в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. Відповідач має право визнати позов повністю або частково.

Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позов­них вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.

Позов може бути подано кількома позивачами чи на кількох відповідачів. Кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої сторони виступає в судовому процесі самостійно.

Господарський суд за наявності достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача. Господарський суд, установивши до прийняття рішен­ня, що позов подано не на ту особу, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача вино­ситься ухвала, і розгляд справи починається заново.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступи­ти у справу до прийняття рішення господарським судом, подавши позов до однієї або двох сторін. Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу гос­подарський суд виносить ухвалу. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення гос­подарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї зі сторін. їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб нале­жить залучити або допустити до участі у справі. Питання про допущення або за­лучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який ви­носить з цього приводу ухвалу.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуаль­ними правами і несуть процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підста­ви і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову або визнання позову.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук