Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 10.4. Трудовий договір: строки та порядок його укладення. Трудовий контракт. Трудові спори, що випливають з трудових договорів, та участь адвоката в наданні правової допомоги у таких справах.

10.4. Трудовий договір: строки та порядок його укладення. Трудовий контракт. Трудові спори, що випливають з трудових договорів, та участь адвоката в наданні правової допомоги у таких справах.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
379

10.4. Трудовий договір: строки та порядок його укладен­ня. Трудовий контракт. Трудові спори, що випливають з трудових договорів, та участь адвоката в наданні правової допомоги у таких справах.

Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, уста­нови, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляган­ням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства або уповно­важений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, пе­редбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колектив­ним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови ма­теріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання дого­вору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу.

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та при­пиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні гро­мадян,

роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлю­ватись законодавством України.

Трудовий договір може бути:

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру на­ступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших ви­падках, передбачених законодавчими актами.

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:

при організованому наборі працівників;

при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими при­родними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

при укладенні контракту;

у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

при укладенні трудового договору з неповнолітнім (ст. 187 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України);

при укладенні трудового договору з фізичною особою;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передба­чених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, квалі­фікацію), про стан здоров'я та інші документи. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укла­деним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фак­тично було допущено до роботи.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, за погодженням між керівниками підприємств не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за ме­дичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий до­говір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, виз­наченому Міністерством праці та соціальної політики України.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які посту­пають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, поход­ження, реєстрацію та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпоряд­ковані або підконтрольні один одному. На підприємствах державної форми влас­ності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому дору­чається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпоряд­женні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досяг­ли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих на­вчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної І невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомен­дації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих ви­гадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілко­вої організації, — шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищу­вати одного місяця.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тим­часовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудо­вого договору допускається лише на загальних підставах.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівни­ка роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протя­гом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Розірвання трудового дого­вору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповнова­жений ним орган зобов'язаний:

роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під роз­писку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, не­безпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в та­ких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має пра­ва передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, а також переведення на роботу на інше підприємство, або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємст­вом, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за ви­нятком випадків, передбачених КЗпП України та в інших випадках, передбаче­них законодавством. Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здо­ров'я.

У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи За тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного ро­бочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою. Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній за­робіток за попередньою роботою.

У разі простою (призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами) працівники можуть бути переведені за їх згодою з ураху­ванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою або на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук