Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 10.20. Професійні спілки. їх участь у захисті прав працівників при виникненні спорів у правовідносинах між власником підприємства і працівником. Межі втручання у розв'язання трудових спорів.

10.20. Професійні спілки. їх участь у захисті прав працівників при виникненні спорів у правовідносинах між власником підприємства і працівником. Межі втручання у розв'язання трудових спорів.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
384

10.20. Професійні спілки. їх участь у захисті прав праців­ників при виникненні спорів у правовідносинах між власни­ком підприємства і працівником. Межі втручання у розв'я­зання трудових спорів.

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», громадяни України мають право на ос­нові вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки з метою представництва, здійснення і захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі про­фесійних спілок.

Держава визнає професійні спілки повноважними представниками праців­ників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в орга­нах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом, а також з іншими об'єднаннями громадян.

Професійна спілка (профспілка) — це добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції працівникі

в і повідомляти їм про вжиті заходи.

Первинні профспілкові організації на підприємствах та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціаль­но-економічні права та інтереси. Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні ор­гани, а в організаціях, де виборні органи не утворюються, — через профспілково­го представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, який діє в межах прав, наданих Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон) та стату­том професійної спілки. У разі якщо на підприємстві діє кілька первинних проф­спілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства щодо укладення колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом.

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в уста­нові, організації:

укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за неви­конання умов колективного договору;

разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання за­провадження, перегляду та змін норм праці;

разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оп­лати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання ро­бочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення на­дурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побу­тового, медичного обслуговування працівників;

бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та за­твердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;

представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не вико­нує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодав­ства про колективні договори;

надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового догово­ру з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві у випадках, передбачених законом;

бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці;

здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповнова­женим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпе­ченням на підприємстві безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

здійснює контроль за підготовкою та поданням власником або уповнова­женим ним органом документів, необхідних для призначення пенсій працівни­кам і членам їх сімей;

здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуго­вування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та колективним договором;

представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхуван­ня, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених ко­лективним договором або угодою, перевіряє стан організації медичного обслуго­вування працівників та членів їхніх сімей;

визначає разом з власником або уповноваженим ним органом відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліп­шення житлових умов, розподіляє в установленому законодавством порядку жи­лу площу в будинках, споруджених за кошти або за участю підприємства, а також жилу площу, що надається власникові у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово-побутовим обслуговуванням працівників;

представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процеду­ри банкрутства.

Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в уста­нові, організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.

Для реалізації повноважень профспілок, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», члени виборних органів проф­спілкових організацій підприємств, установ і організацій, вищестоящих профспілкових органів, а також повноважні представники цих органів мають право:

безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, де працюють члени профспілок;

вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого ним органу, посадових осіб з профспілкових питань;

перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здо­ров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, в яких працюють члени профспілок;

розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників місцях;

перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхуван­ня, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти створенню на­лежних умов для діяльності первинних профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі, організації. Приміщення для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників, які є членами про­фесійної спілки, з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітлен­ням, прибиранням, транспортом, охороною надається власником або уповнова­женим ним органом у порядку, передбаченому колективним договором.

За наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, власник або уповноважений ним орган щомісяця безоплатно утримує із за­робітної плати та перераховує на рахунок професійної спілки членські проф­спілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в строки, визначені цим договором чи угодою. Власник або упов­новажений ним орган не вправі затримувати перерахування зазначених коштів.

Спори, пов'язані з невиконанням власником або уповноваженим ним орга­ном цих обов'язків, розглядаються у судовому порядку.

Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ве­дення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть пе­редаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства.

Власники або уповноважені ними органи зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угода­ми, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до Закону.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий строк нада­вати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства та виконання ко­лективних договорів і угод. У разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати письмовий дозвіл на отримання в банках інформації про наявність коштів на рахунках підприємства чи отримати таку інформацію в банках і надати її профспілковому органу. У разі відмови власника або уповноваженого ним орга­ну надати таку інформацію чи дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до суду.

Працівникам підприємств, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідаль­ності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є. Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представ­ника (там, де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних спілок).

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу праців­ників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним ви­конанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

Працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попе­редня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним дого­вором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок влас­ника або уповноваженого ним органу.

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавст­ва. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук