Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 10.21. Пільги ветеранам війни та праці, інвалідам. Правове регулювання надання пільг і переваг для цих категорій робітників. Розв'язання спорів з надання пільг та участь адвоката у таких спорах.

10.21. Пільги ветеранам війни та праці, інвалідам. Правове регулювання надання пільг і переваг для цих категорій робітників. Розв'язання спорів з надання пільг та участь адвоката у таких спорах.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
383

10.21. Пільги ветеранам війни та праці, інвалідам. Правове регулювання надання пільг і переваг для цих кате­горій робітників. Розв'язання спорів з надання пільг та участь адвоката у таких спорах.

Пільги ветеранам війни гарантовані Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII. Ветера­нами війни, відповідно до цього Закону, є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни на­лежать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Учасниками бойових дій визнаються:

військовослужбовці, які проходили службу у військових підрозділах, части­нах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період громадянсь­кої та Великої Вітчизняної воєн, під час інших бойових операцій по захисту Батьківщини, партизани і підпільники громадянської та Великої Вітчизняної воєн;

учасники бойових дій на території інших країн — військовослужбовці Ра­дянської Армії, Військово-Морського Флоту, Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього Союзу РСР (включаючи військових та технічних спеціалістів і радників), працівники відповідних категорій, які за рішенням Уряду колишнього Г мозу РСР проходили службу, працювали чи перебували у відрядженні в держа­вах, де в цей період велися бойові дії, і брали участь у бойових діях чи забезпе­ченні бойової діяльності військ (флотів). Військовослужбовці Збройних Сил України, Служб

и безпеки України, Служ­би зовнішньої розвідки України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які за рішенням відпо-\ л них державних органів були направлені для виконання миротворчих місій або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії;

військовослужбовці, а також особи начальницького і рядового складу орга­нів Міністерства внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колиш­нього Союзу РСР, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу в містах, участь в обороні яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, встановлених для військовослужбовців частин діючої армії;

особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і органів Міністерства внутрішніх справ і Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, які зай­мали штатні посади у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни та інші періоди ведення бойових дій або перебували в ці періоди у містах, участь в обороні яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, вста­новлених для військовослужбовців частин діючої армії;

колишні військовослужбовці, особи вільнонайманого складу, а також ко­лишні бійці винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу та інших формувань, що брали безпосередню участь у бойових операціях по лікві­дації диверсійно-терористичних груп фашистської Німеччини та інших незакон­них формувань і груп на території колишнього Союзу РСР;

працівники спеціальних формувань Народного комісаріату шляхів, Народ­ного комісаріату зв'язку, Народного комісаріату охорони здоров'я, плаваючого складу промислових і транспортних суден і льотно-підйомного складу авіації На­родного комісаріату рибної промисловості колишнього Союзу РСР, морського і річкового флоту, льотно-підйомного складу авіації Головного управління Північного морського шляху, переведені у період Великої Вітчизняної війни на становище осіб, що перебували у лавах Червоної Армії і виконували завдання в інтересах армії та флоту в межах тилових кордонів діючих фронтів або оператив­них зон діючих флотів, а також члени екіпажів суден транспортного флоту, які Тули захоплені в портах фашистської Німеччини 22 червня 1941 р. на порушення Конвенції про становище ворожих торгових суден на початку воєнних дій (Гаага, 1907 рік);

особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у складі частин і підрозділів діючої армії та флоту як сини, вихованці полків і юнги до досягнення ними повноліття;

особи, які брали участь у бойових діях проти фашистської Німеччини та її союзників у роки Другої світової війни на території інших держав у складі армій союзників колишнього СРСР, партизанських загонів, підпільних груп та інших антифашистських формувань;

працівники сфери культурного обслуговування фронтів, які в період Вели­кої Вітчизняної війни або в період ведення бойових дій в інших державах висту­пали перед воїнами діючих армій, флотів, військових з'єднань і контингентів;

особи, які в період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. працювали на підприємствах, в установах і організаціях міста Ленінграда і нагороджені медал­лю «За оборону Ленінграда», та особи, нагороджені знаком «Жителю блокадного Ленінграда», а також особи, які з 30 жовтня 1941 р. по 4 липня 1942 р. брали участь у обороні міста Севастополя і нагороджені медаллю «За оборону Севасто­поля»;

особи, які були залучені командуванням військових частин, державними і громадськими організаціями до розмінування полів і об'єктів народного госпо­дарства, та особи, які на мінних тральщиках брали участь у траленні бойових мін у територіальних і нейтральних водах у воєнний і повоєнний час;

особи, які у неповнолітньому віці були призвані до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 pp.;

військовозобов'язані, які призивалися на навчальні збори і направлялися до Афганістану в період ведення там бойових дій;

військовослужбовці автомобільних батальйонів, які направлялися до Аф­ганістану для доставки вантажів у цю країну в період ведення там бойових дій;

військовослужбовці льотного складу, які здійснювали вильоти на бойові завдання до Афганістану з території колишнього Союзу РСР;

вояки Української повстанчої армії, які брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово окупованій території України в 1941—1944 pp., які не вчинили злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»;

військовослужбовці та особи, які були зараховані до частин місцевої протиповітряної оборони Народного комісаріату внутрішніх справ колишнього Союзу РСР і брали безпосередню участь у відбиванні ворожих нальотів, ліквідації наслідків бомбардувань та артилерійських обстрілів, що здійснювалися спеціаль­но сформованими частинами.

До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців діючої армія (та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали інвалідами внаслідок по­ранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщи­ни, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'яза­них з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спору­дженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період грома­дянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю в бойових діях у мирний час.

До інвалідів війни належать також інваліди з числа:

військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час за­хисту Батьківщини, виконання інших обов'язків військової служби, пов'язаних з перебуванням на фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчан­нях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;

осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, Міністерст­ва внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, інших уражень ядерними матеріалами;

осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здо­ров'я, одержаних у районах бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період, а також під час виконання робіт, пов'язаних з розмінуванням боєприпасів часів Ве­ликої Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання;

осіб, які стали інвалідами внаслідок воєнних дій громадянської та Великої Вітчизняної воєн або стали інвалідами від зазначених причин у неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні роки;

військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також колишніх бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу та інших осіб, які брали безпосередню участь у бойових операціях по ліквідації диверсійно-те­рористичних груп та інших незаконних формувань на території колишнього Союзу РСР і стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одер­жаних під час виконання службових обов'язків у цих батальйонах, взводах і заго­нах у період з 22 червня 1941 р. по 31 грудня 1954 p.;

учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебу­ванням у цих державах;

осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчиз­няної війни та війни з Японією і стали інвалідами внаслідок загального захворю­вання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових форму­ваннях;

осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які стали інваліда­ми внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим Законом.

Учасниками війни вважаються:

військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ, Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в арміях його союзників у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 pp. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією або навчались у цей період у військових училищах, школах і на курсах;

особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp. та війни 1945 р. з імперіалістичною Японією працювали в тилу на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, радгоспах, індивідуальних сільських господарствах, на спорудженні оборонних рубежів, заготівлі палива, продуктів, переганяли худобу, навчались у цей період в ремісничих, залізничних училищах, школах і училищах фабрично-заводського навчання та інших закладах професійно-технічної освіти на курсах професійної підготовки або під час навчання в школах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах працювали в народному господарстві та на відбудові об'єктів господарського і культурного призначення.

До учасників війни належать також особи, які в період Великої Вітчизняної війни працювали на територіях, що після 1944 р. ввійшли до складу колишнього Союзу РСР, а також громадяни, які за направленням державних органів колишнього Союзу РСР працювали в державах — союзницях СРСР.

Особам, які народилися до 31 грудня 1932 р. включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період війни, статус учасника війни може бути встановлено за поданням відповідних комісій у порядку, визначному Кабінетом Міністрів України.

Особам, які народилися після 31 грудня 1932 p., статус учасника війни може бути встановлено лише за наявності документів та інших доказів, що незапереч­но підтверджують факт роботи в період війни.

Учасниками війни визнаються особи, нагороджені орденами і медалями ко­лишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією;

члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд місцевої протиповітря­ної оборони, народного ополчення, що діяли в період Великої Вітчизняної війни;

особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у складі армії та флоту як сини, вихованці полків та юнги до досягнення ними повноліття;

працівники, які на контрактній основі направлялися на роботу в держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку Афганістан у період з 1 грудня 1979 р. по грудень 1989 p.), і не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ;

дружини (чоловіки) військовослужбовців, які працювали за наймом в дер­жавах, зазначених у п. 6 ст. 9, в період ведення бойових дій у них і не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ;

особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 pp. відбували по­карання в місцях позбавлення волі або перебували в засланні і реабілітовані відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР;

особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp. добровільно подавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у їх боротьбі проти німецько-фашистських загарбників за умови незаперечного підтвердження цих фактів;

особи, які після 9 вересня 1944 р. були переселені на територію України з те­риторії інших країн;

особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня 1941 р. по 4 лип­ня 1942 р. проживали на його території.

Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цьо­го звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 pp.

Учасникам бойових дій надаються такі пільги:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з до­рогоцінних металів);

безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будин­ку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (га­зом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно прожи­ває у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатко­во 10,5 кв. метра на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-про-центна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, авто­мобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, ап­теках та першочергова госпіталізація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечу­ються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих Рад та державних адміністрацій, — протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, ко­мунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і бла­гоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) коопе­ративів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоя­нок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, вод­ним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

звільнення від сплати прибуткового податку з усіх одержуваних ними доходів, податку з власників транспортних засобів (не більше одного транспорт­ного засобу), земельного податку;

позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встанов­лення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів — додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від за­тверджених тарифів;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та органі­заціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального госпо­дарства, міжміського транспорту;

позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасни­кам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановле­ними цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максималь­но можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце­здатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова до­помога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком.

Інвалідам війни та прирівняним до них особам надаються такі пільги:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з доро­гоцінних металів), безплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопе­дичними виробами;

безплатне позачергове щорічне забезпечення санітарно-курортним лікуван­ням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно органами соціального захи­сту населення, охорони здоров'я, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону Ук­раїни та іншими органами за місцем перебування на обліку або за місцем роботи.

За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або бу­динку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову ком­пенсацію: інваліди війни І—II груп — у розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни III групи — 75 процентів середньої вартості путівки. Грошова ком­пенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань;

100-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будин­ку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно прожи­ває у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатко­во 10,5 кв. метра на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 100-про­центна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

100-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, авто­мобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Це право поши­рюється і на особу, яка супроводжує інваліда І групи;

позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а та­кож позачергова госпіталізація.

Ліквідація госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни здійснюється лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

13) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.

Праця інвалідів війни регулюється відповідними нормами законодавства Ук­раїни про працю і соціальний захист інвалідів;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим інвалідам війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу ро­боти;

виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомо­ги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в сана­торії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення жит­лових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих Рад та державних адміністрацій. Вищезазначені особи забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а інваліди І групи з числа учасників бойових дій на території інших країн — протягом року.

Органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих Рад зо­бов'язані подавати допомогу інвалідам війни у будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садів­ництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в поряд­ку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) коопе­ративів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоя­нок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів інвалідів війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинків;

інвалідам І і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів І групи (не більше одного су­проводжуючого), — 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною зниж­кою вартості проїзду.

Інвалідам війни та особам, які супроводжують у поїздках інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок;

позачергове безплатне забезпечення автомобілем з ручним керуванням (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років (з наступ­ною заміною на новий); виплата компенсації на паливо, ремонт, технічне обслу­говування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, який визна­чається Кабінетом Міністрів України;

звільнення від сплати податків, зборів і мита всіх видів та земельного податку;

звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їх форми власності;

позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а та­кож на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі не­можливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим інвалідом, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

позачергове обслуговування підприємствами, установами, організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Урядом Автономної Республіки Крим, обласни­ми, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Для продажу цих товарів створюються спеціальні салони-магазини, секції, відділи та інші види пільгового торговельного обслуговування. Продаж товарів здійснюється за соціально доступними цінами за переліком, визначеним Кабіне­том Міністрів України.

Магазини, секції, відділи та інші торговельні підприємства, що обслуговують інвалідів та ветеранів війни, звільняються від сплати податку на добавлену вартість.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 ст. 13, надаються інвалідам війни та членам їх сімей, які прожива­ють разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 100-процентна знижка плати визна­чається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановле­ними цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 100 процентів, спочатку обчислюється в макси­мально можливому розмірі 100-процентна відповідна знижка плати.

Інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи держав­на соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам І групи — у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи — 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи — 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах: інвалідам І групи — десять мінімальних пенсій за віком; II групи — вісім мінімальних пенсій за віком; III групи — сім мінімальних пенсій за віком.

Учасникам війни надаються такі пільги:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з до­рогоцінних металів);

безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням — один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будин­ку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (га­зом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно прожи­ває у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатко­во 10,5 кв. метра на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-про­центна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, авто­мобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, ап­теках та першочергова госпіталізація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової відпустки у зручний для них час; одержання додат­кової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерго­вий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і бла­гоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) коопе­ративів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будів­ництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, вод­ним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вка­заними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

звільнення від сплати прибуткового податку з усіх одержуваних доходів, податку з власників транспортних засобів (не більше одного транспортного засо­бу), земельного податку;

позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встанов­лення телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів — додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефо­ном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.

Порядок користування послугами та оплати за встановлення квартирних те­лефонів визначається Кабінетом Міністрів України;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та органі­заціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального госпо­дарства, міжміського транспорту;

20) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а та­кож обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі не­ можливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту на­селення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за учасником війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасни­кам війни та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати.

Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи держав­на соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 75 про­центів мінімальної пенсії за віком, іншим учасникам війни — на 50 процентів мінімальної пенсії за віком.

Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, виплачується разова грошова допомога у розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, іншим учасникам війни — у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком.

Пільги для ветеранів праці встановлені Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

Відповідно до цього Закону ветеранами праці визнаються:

громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років — для чо­ловіків і 35 років — для жінок і вийшли на пенсію;

громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:

за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах — за наявності стажу роботи у жінок — 25 років і у чоловіків — 30 років;

за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідли­вими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає пра­во на пенсію за віком на пільгових умовах — за наявності стажу роботи у жінок — 30 років і у чоловіків — 35 років;

відповідно до статей 13 та 52 Закону України «Про пенсійне забезпечен­ня» — за наявності стажу роботи у жінок — 30 років і у чоловіків — 35 років;

відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про пенсійне забезпечення» — за наявності стажу роботи у жінок — 25 років і у чоловіків — 30 років;

пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за законодавством ко­лишнього Союзу РСР;

інваліди І і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Ветеранам праці надаються такі пільги:

користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів);

переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а та­кож на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, ап­теках та першочергова госпіталізація;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуально­го житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будів­ництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;

переважне право на вступ до садівницьких товариств (кооперативів), коо­перативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів;

переважне право на встановлення домашніх телефонів;

звільнення від плати за землю та сплати земельного податку;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (Республіки Крим) за місцем проживання.

Особами, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вважають­ся Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави.

Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, надаються такі пільги:

надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімаль­ної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бю­джету України;

звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;

першочергове безплатне особисте і безплатне членів їх сімей (дружини (чо­ловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних за­кладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста і безплатна членів їх сімей (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування в стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговуван­ня зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і дітьми віком до 18 років;

першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;

безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з до­рогоцінних металів);

першочергове одержання в поліклініці чи за місцем останньої роботи без­платної путівки у санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років) — за 25 про­центів вартості. При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в сана­торіях, профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими цінами, передбаченими для працівників тих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, у віданні яких знаходяться зазначені санаторно-ку­рортні заклади. Усі види медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, які одержали путівки для санаторно-курортного лікування, надається право безплат­ного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або водним транспортом у каютах першого класу. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило;

звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати, незалежно від форм власності житло­вого фонду, оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, елек­троенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, — надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сиг­налізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберіга­ються за одним із подружжя, що пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави;

першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20 квадратних метрів;

звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру при її приватизації;

безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходять­ся у їх власності, або компенсація витрат на його проведення при виконанні вла­сними силами відповідно до Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будинків;

першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт житла;

позачергове користування усіма видами послуг зв'язку, позачергове і без­платне встановлення домашніх телефонів, позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації;

першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на суму і за ра­хунок виданих Герою Соціалістичної Праці, Герою України, повному кавалеру ордена Трудової Слави, членам їх сімей, що спільно проживають з ними, прива­тизаційних майнових сертифікатів;

першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номіналь­ною вартістю на половину суми виданих особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів;

безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспор­том у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах першого класу (на місцях першої категорії) екс­пресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобу­сом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами примісько­го сполучення, а в сільській місцевості — автобусами внутріобласних ліній;

позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного і автомобільного транспорту;

щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого автотранспорту);

позачергове користування усіма видами послуг підприємств торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні культурно-видовищних і спортив­но-оздоровчих закладів;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства;

безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах;

надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також до­даткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;

безплатне поховання померлого (загиблого) Героя Соціалістичної Праці, Героя України, повного кавалера ордена Трудової Слави;

спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім'єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором;

виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п'яти прожиткових мінімумів, затверджених за­коном на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук