Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.

13.10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
238

13.10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.

Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населен­ня включають:

порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодав­ства про працю — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб під­приємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці — тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти нео­податковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи до­повнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого зако­нодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами перего­ворів строк — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, уго­ди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представни­ками трудових колективів — тягне

за собою накладення штрафу від 50 до 100 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колек­тивних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних дого­ворів, угод, — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 25 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 6 до 25 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні добрива та інші хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації, — тягнуть за со­бою накладення штрафу на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої і на посадових осіб — від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої;

заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 8 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої і на посадо­вих осіб — від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіс­кацією зазначеної продукції або без такої;

виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчу­вання чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами, іншими біологічними агентами, біологічно активними речовинами та продуктами біотехнологій понад гранично допустимі рівні, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіс­кацією зазначеної продукції або без такої і на посадових осіб — від 6 до 25 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої;

незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах — тягнуть за собою накладення штрафу від 18 до 43 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб;

особа, яка добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністратив­ної відповідальності за передбачені вище дії;

ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 18 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропни­ми речовинами, від медичного обстеження — тягне за собою накладення штрафу від 18 до 43 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення від обстеження осіб, щодо яких є достатні дані про те, що вони хворі на венеричну хворобу, або від лікування осіб, які були у контакті з хворими на венеричну хворобу і потребують профілактичного лікування, продовжуване після попередження, зробленого їм органами охорони здоров'я, — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів, порядку кон­тролю за безпекою та якістю донорської крові, її компонентів, препаратів і відповідних консервуючих розчинів, порядку обміну донорською кров'ю, її ком­понентами і препаратами та вивезення їх за межі України, порядку медичного об­стеження донора перед здаванням крові та її компонентів — тягне за собою накла­дення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

умисне приховування хворими на венеричну хворобу джерела зараження та осіб, які були у контакті з цими хворими, — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення, що виражається у проникненні в цю зону без дозволу відповідних органів або самовільному поселенні у ній, або знищенні, пошкод­женні чи перенесенні знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначеної зо­ни, або винесенні чи вивезенні з неї без відповідного дозволу будівельних ма­теріалів, устаткування, транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших про­дуктів харчування, домашніх речей або інших предметів, — тягне за собою накла­дення штрафу на громадян від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян з конфіскацією цих предметів і на посадових осіб — від 8 до 25 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян;

винесення або вивезення з території, що зазнала радіоактивного забруднен­ня, без радіометричного контролю і відповідного дозволу будівельних матеріалів, устаткування, транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчу­вання, домашніх речей або інших предметів, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих пред­метів і на посадових осіб — від 8 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян.

Умисне придбання і використання для виробничих потреб будівельних ма­теріалів, устаткування, транспортних засобів, які винесено або вивезено з тери­торії, що зазнала радіоактивного забруднення, — тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією або вилученням цих предметів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук