Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.17. Адміністративні правопорушення у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Ведення адвокатом таких справ.

13.17. Адміністративні правопорушення у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
350

13.17. Адміністративні правопорушення у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Ведення адвокатом таких справ.

Назвемо порушення, за які передбачено адміністративну відповідальність, у кожній сфері окремо. Розпочнемо з адміністративних правопорушень у галузі торгівлі, громадського харчування, а також сфері послуг:

порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю (ч. 1 ст. 155 КпАП), — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; якщо ці ж дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, вони тягнуть за собою накладення штрафу від 5 до 27 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (ор­ганізацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і спожив­чої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування то­варів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами, — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; такі самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж пору­шення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 5 до 27 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг — тягне за собою накладення штра­фу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 2 до 5 неоподатковуваних мініму

мів доходів громадян і на посадових осіб — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; такі самі дії, вчинені особою, яку протягом року бу­ло піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за со­бою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти — тягне за собою накла­дення штрафу на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валю­ти, від 3 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб уповноважених банків або суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з опе­рацій купівлі-продажу іноземної валюти, — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, від 6 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб уповноважених банків або суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими бан­ками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, — від 10 до 20 неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян;

обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, гро­мадського харчування і сфери послуг та громадянами — суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три не­оподатковуваних мінімуми доходів громадян, — тягне за собою накладення штрафу від 2 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору — тягне за собою накладення штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі;

порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі; ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі;

відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і гро­мадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інфор­мації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх ви­користання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів, — тягнуть за собою накла­дення штрафу від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; відмо­ва вказаними вище особами громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості — тягнуть за собою накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян;

порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів — тягне за собою накла­дення штрафу на посадових осіб від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян;

порушення правил торгівлі на ринках — тягне за собою попередження або на­кладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 7 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої;

торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами — тягне за со­бою накладення штрафу від 6 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян з конфіскацією предметів торгівлі;

незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод куплі-продажу то­варів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо розмір цього прибутку не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 25 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян з конфіскацією цих товарів і виручених грошей;

незаконний відпуск або незаконне придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів, що належать державним або громадським підприємствам, установам і організаціям, при відсутності ознак розкрадання — тягне за собою накладення штрафу від 4 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

КпАП передбачає адміністративну відповідальність за такі правопорушення у галузі фінансів і підприємницької діяльності:

незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 30 до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей;

порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з емісії цінних паперів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб емітента цінних па­перів, незалежно від форм власності — від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб чи уповноважених ними осіб — від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадови­ми особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання ау­диторських висновків, подання яких передбачено законами України, — тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян; аналогічні дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладен­ня штрафу у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, уста­нов та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати по­датків та зборів (обов'язкових платежів), — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян; ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на поса­дових осіб у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, уста­нов, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб ор­ганів державної податкової служби, — тягне за собою попередження або накла­дення штрафу у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян; ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізич­них осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, — тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від 2 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта го­сподарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду госпо­дарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одер­жання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, — тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої про­дукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої; такі самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж пору­шення, — тягнуть за собою накладення штрафу від ЗО до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої;

надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимо­гам законодавства — тягне за собою накладення штрафу від 40 до 100 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян;

неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведения обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'яз­кову форму обліку, — тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 8 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян;

приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням уста­новленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, непо­дання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з вин­них осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності, — тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян; такі ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених вище, — тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені — тягне за собою накладення штрафу від 30 до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виго­товленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої;

умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця — тягне за собою накладення штрафу від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій, — тягне за собою накладення штрафу на осіб, відповідальних за здавання виторгу, від 17 до 88 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян; ті ж самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за аналогічне порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 43 до 175 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян;

зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного збору, або з підроб­леними чи фальсифікованими марками акцизного збору посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів — тягне за собою на­кладення штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів; ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню за будь-яке з вказаних право­порушень, або вчинені у великих розмірах, — тягнуть за собою накладення штра­фу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв чи тютюнових виробів;

незаконне зберігання марок акцизного збору — тягне за собою накладення штрафу від 3 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок акцизного збору;

демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсю­дження і демонстрування фільмів — тягне за собою накладення штрафу від 20 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в про­кат; ці ж дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 45 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в про­кат;

розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх де­монстрування, продажу, передачі в прокат — тягне за собою накладення штрафу від 60 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демон­стрування, продажу або передачі в прокат; такі ж дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 90 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат;

розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, — тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат;

недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 60 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, — тягне за собою накладення штрафу від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних; та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопору­шень, зазначених вище, — тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, — тягне за собою накладення штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації;

використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або не­дотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це вста­новлено чинним бюджетним законодавством, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян;

порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, експорт, імпорт обладнання чи сиро­вини для їх виробництва, — тягне за собою накладення штрафу від 20 до 200 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосуван­ня визначених законом процедур; застосування процедур закупівлі з порушен­ням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі оформлення тендерної документації з порушенням законо­давства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, оцінка тендерних пропозицій, які не відповідають критеріям та методиці оцінки для виз­начення найкращої тендерної пропозиції, що міститься у тендерній докумен­тації, укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про за­купівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам тендерної документації; неоприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства, недотримання умов захисту вітчизняного ринку; неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків; ухилення від реєстрації або несвоєчасна реєстрація платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду України, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізични­ми особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального стра­хування України на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхо­вих внесків — тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізични­ми особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, несвоєчасна сплата страхових внесків або несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), річну суму за­робітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт, виду діяльності підприємства або його ліквідацію — тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізични­ми особами, які використовують найману працю, від реєстрації як платника стра­хових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездат­ності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення по­рядку використання цих коштів — тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів в нерівне стано­вище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору, в тому числі нав'язування товару, не потрібного контрагенту, обмеження або припинення ви­робництва, а також вилучення з обороту товарів з метою створення або підтрим­ки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, часткова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за відсутності альтернативних джерел постачання або збуту з метою створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін, інші дії, спрямовані на створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) інших підприємців, встановлення монопольних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, а також дискримінаційних цін, що обмежують права окремих споживачів, — тягнуть за собою накладення штрафу на керівників (розпорядників кредитів) підприємств (об'єднань, господарських товариств тощо) у розмірі до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, — до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

укладання угод, спрямованих на встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок, розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими ознаками з метою їх монополізації, усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців — тягне за собою накладення штрафу на керівників (розпорядників кредитів) підприємств (об'єднань, господарських товариств тощо) у розмірі до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, — до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво певних видів товарів з ме­тою обмеження конкуренції, примушування підприємців до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному ко­лу споживачів, прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що при­зводить до монопольного становища на ринку, встановлення заборони на ре­алізацію товарів з одного регіону республіки в інший, надання окремим підприємцям податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване станови­ще щодо інших підприємців, що призводить до монополізації ринку певного то­вару, обмеження прав підприємців щодо придбання та реалізації товарів, вста­новлення заборон чи обмежень відносно окремих підприємців або груп підприємців — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до 15 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

неподання, несвоєчасне подання посадовими особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також керівниками (розпорядника­ми кредитів) підприємств (об'єднань, господарських товариств тощо) та особа­ми, які займаються підприємницькою діяльністю, інформації або подання завідомо недостовірної інформації Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та керівників у розмірі до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, — до 20 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

порушення керівниками банків або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, банківського за­конодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, — тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян;

неподання або несвоєчасне подання, подання за невстановленою формою чи подання недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи, — тягне за собою накладення штрафу від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ведення з порушенням встановленого порядку бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, що здійснюється відповідальними за це особами, — тягне за собою накладення штрафу від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, від організації ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, — тягне за собою накладення штрафу від 40 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

створення перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів — тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії — тягне за собою на­кладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог щодо ідентифікації особи, яка здійснює фінансову опе­рацію, порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають пер­винному фінансовому моніторингу, неподання, несвоєчасне подання або подан­ня недостовірної інформації про такі фінансові операції спеціально уповноваже­ного органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, а також невико­нання вимог щодо зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та документації щодо проведених ними фінансо­вих операцій, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

розголошення інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, або факту надання такої інформації — тягне за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом або адміністратором суб'єкта господарювання про прийняття рішення про відмову у видачі такого документа у строк, встановлений законом, — тягне за собою накла­дення штрафу на посадових осіб від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян;

порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу доку­мента дозвільного характеру, неповідомлення адміністратором суб'єкта господа­рювання про одержання від дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений законом, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

безпідставна відмова дозвільним органом суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру — тягне за собою накладення штрафу на поса­дових осіб від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук