Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 14.6. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі податки. Правова допомога суб'єктам оподаткування при веденні таких справ.

14.6. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі податки. Правова допомога суб'єктам оподаткування при веденні таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
283

14.6. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі податки. Правова допомога суб'єктам оподатку­вання при веденні таких справ.

Платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особли­вості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету визначає Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР (далі — Закон).

Згідно з цим нормативно-правовим актом платником податку на додану вартість є:

1) будь-яка особа, яка:

а) здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку;

б) підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього податку;

в) імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком;

2) будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася плат­ником податку на додану вартість.

Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість у разі:

коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадця­ти календарних місяців сукупно перевищує 300 000 грн. (без урахування податку на додану вартість);

особа, що уповноважена вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг пі

дприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з вико­ристанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, при цьому особа-нерезидент може здійснювати таку діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на території України;

особа, що здійснює операції з реалізації конфіскованого майна, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій з поставки товарів (послуг), сукупно перевищує 300 000 грн, чи ні, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

Будь-яка особа, що імпортує (для фізичних осіб — ввозить (пересилає)) това­ри (супутні послуги) на митну територію України для їх використання або спожи­вання на митній території України, незалежно від того, який режим оподаткуван­ня вона використовує згідно із законодавством, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, які ввозять (пересилають) товари (предме­ти) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню відповідно до митного законодавства (крім ввезення транспортних засобів чи за­пасних частин до них такими фізичними особами) та нерезидентів, які пересила­ють поштові відправлення згідно з правилами Міжнародного поштового союзу на митну територію України, та отримувачів таких поштових відправлень.

У разі ввезення (пересилання) товарів (предметів) фізичними особами, не за­реєстрованими як платники цього податку, в обсягах, що перевищує неторговий оборот, який підлягає оподаткуванню, такі особи сплачують податок на додану вартість під час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без реєстрації виходячи з митної вартості товарів (предметів), що переви­щують розмір неторгового обороту.

Закон також розкриває поняття «об'єкт оподаткування». Об'єктом оподатку­вання є операції платників податку на додану вартість з:

поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній те­риторії України, в тому числі операції з передачі права власності на об'єкти за­стави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю);

ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпор­ту (далі — імпорту).

З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється:

ввезення з-за меж митного кордону України на митну територію України товарів (супутніх послуг) за договорами лізингу (оренди) (у тому числі у разі по­вернення об'єкта лізингу лізингодавцю резиденту або іншій особі за дорученням такого лізингодавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке ввезення пов'язане із поверненням товарів у зв'язку з припиненням дії зазначених договорів;

поставка товарів з території безмитних магазинів на митну територію Ук­раїни для їх вільного обігу (крім території інших безмитних магазинів);

поставка продуктів переробки (готової продукції) з митного режиму перероб­ки на митній території України на митну територію України для їх вільного обігу;

в інших випадках, передбачених Митним кодексом України (далі — МК України);

вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекс­порту (далі — експорту), поставки транспортних послуг по перевезенню паса­жирів, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України.

З метою оподаткування до експорту товарів також прирівнюється:

вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кордону України за до­говорами фінансового лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкта фінансового лізингу лізингодавцю-нерезиденту або іншій особі за дорученням такого лізингодавця), застави та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке вивезення пов'язане із припиненням дії зазначених договорів;

поставка товарів (супутніх послуг) з митної території України на територію безмитних магазинів;

передача товарів, оформлених у митному режимі експорту, під митний ре­жим митного складу, для подальшого вивезення таких товарів з митної території України;

в інших випадках, визначених МК України.

Не є об'єктом оподаткування на додану вартість операції з:

1) випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (по­гашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпора­тивних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папе­ри; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону

Це положення не застосовується до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних до­кументів, пластикових (розрахункових) карток;

2) передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;

повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а та­кож майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодав­цю), крім переданого у фінансовий лізинг;

нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингово­го) платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день на­рахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізин­гу; по об'єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата процентів, з метою оподаткування визначається у гривнях по курсу валют, визна­ченого Національним банком України на момент сплати;

передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забез­печення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України;

грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідова­ної іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолідова­ної іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь;

3) надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особа­ ми, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;

— надання послуг із загальнообов'язкового соціального та пенсійного страху­вання, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів;

4) обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти),

банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, обігу та погашення білетів державних лотерей, запроваджених за ліцензією Міністерства фінансів України; виплати грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород; прийняття ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони чи інші замінники гривні, призначені для ви­користання в гральних автоматах та іншому гральному устаткуванні, поставки негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними по­штовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;

5) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залу­чення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкла­ду (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпо­ративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переус­тупки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств

особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;

торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сер­тифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, житлові чеки, земельні бони та деривативи;

імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону;

оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та обов'язковість отримання (поставки) яких встановлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у ви­гляді зборів, державного мита тощо;

виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї ви­платам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов'язкового соціального страху­вання (крім тих, що надаються у майновій формі);

виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;

надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або уп­равління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валют­ними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх чле­нам у зв'язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими тор­говцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями;

поставки за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку;

безоплатної передачі у державну власність чи комунальну власність тери­торіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень.

Це положення поширюється на:

операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу платника податку, майно якого перебуває в державній або комунальній власності, на баланс іншої юридич­ної особи, майно якої перебуває відповідно в державній або комунальній власності;

операції з безоплатної передачі неприватизованих об'єктів житлового фон­ду (включаючи місця загального користування та прибудинкові будівлі і спору­ди), а також об'єктів соціальної інфраструктури (в тому числі об'єктів їх незавер­шеного будівництва) з балансу платника податку на баланс юридичної особи, майно якої перебуває в державній або комунальній власності, чи безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради.

Під об'єктами соціальної інфраструктури у даному випадку слід розуміти:

заклади дошкільного виховання, середньої та середньо-професійної освіти, дитячі музичні та художні школи; заклади охорони здоров'я, пункти медичного огляду, профілактики та допомоги працівникам;

спортивні зали та майданчики, стадіони, дитячі табори відпочинку;

клуби та будинки культури;

бібліотеки та бібліотечні колектори;

об'єкти житлово-комунального господарства, у тому числі мережі поста­чання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення; будівлі і споруди, при­значені для їх обслуговування (котельні, бойлерні, каналізаційні та водопровідні споруди, колектори та їх обладнання);

пожежні депорта протипожежна техніка і обладнання;

з поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слу­хачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;

надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фонда­ми банківського управління, виплати винагороди за здійснення управління фон­дом операцій з нерухомістю, за перерахування коштів на фінансування будів­ництва із фонду фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечни­ми сертифікатами відповідно до закону;

з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону;

надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами.

Звільняються від оподаткування на додану вартість операції з:

поставки вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та спеціалізованими магазинами і куточками, які виконують функції роздаточних пунктів, у порядку і за переліком продуктів, встановленими Кабінетом Міністрів України;

поставки (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників ук­раїнсько-іноземної або іноземно-української мови; доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України;

поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичними та ху­дожніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільно­го виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з пе­реліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках;

поставки товарів спеціального призначення для інвалідів за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

поставки послуг з виплати і доставки пенсій із системи загальнообов'язко­вого державного пенсійного страхування, пенсійних виплат за недержавним пенсійним забезпеченням, страхових виплат (у тому числі ануїтетів) за договора­ми довгострокового страхування життя, з банківських пенсійних рахунків, за пенсійними вкладами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету відповідно до затверджених соціальних програм;

поставки послуг з реєстрації актів громадянського стану державними ор­ганами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавст­вом;

поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України до 1 верес­ня року, попереднього звітному. Якщо у такий строк перелік не встановлено, діє перелік минулого року;

поставки послуг з охорони здоров'я згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на поставку таких послуг, а також поставки послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на поставку таких послуг;

поставки путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок на тери­торії України фізичних осіб віком до 18 років;

поставки в порядку та в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, послуг з:

утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах, кімнатах-розподільниках установ Міністерства внутрішніх справ України;

утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів;

харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у спеціаль­но відведених для цього місцях;

харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах та громадян у закладах охорони здоров'я;

харчування, забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються спецконтингенту в установах пенітенціарної системи згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

надання послуг з перевезення осіб пасажирським транспортом (крім так­сомоторів) у межах населеного пункту, тарифи на які регулюються органом місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, визначеної законом. Це звільнення не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат);

поставки культових послуг та поставки предметів культового призначення (крім підакцизних товарів) релігійними організаціями за переліком, встановле­ним Кабінетом Міністрів України;

поставки послуг з поховання за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України будь-яким платником податку;

передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майна, визнаних безхазяйними, у власність держави або у розпорядження державних органів або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або поставку згідно із за­конодавством. Поставка таких товарів при наступних операціях оподатковується на загальних підставах;

поставки (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що знаходяться під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства;

безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користу­вання державної форми власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування (у тому числі підвали та горища) у багатоквартирних будинках, присадибних ділянок та земельних паїв відповідно до законодавства, а також з надання послуг, отримання яких відповідно до законодавства є передумовою приватизації такого житлового фонду, присадибних ділянок та земельних паїв;

безоплатно передачі корпоративного права (частки, долі, паю, акції), емітованого переробним підприємством, у власність приватного сільськогоспо­дарського підприємства відповідно до Закону України «Про особливості прива­тизації майна в агропромисловому комплексі»;

поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки. При цьому під першою поставкою житла (об'єкта житлового фонду) ро­зуміється:

а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фон­ду) у власність покупця або поставка послуг включаючи вартість придбаних за ра­хунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого жит­ла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник та­ кого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або поставка послуг (включа­ючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) з такої реконструкції чи капітального ремонту за рахунок замовника;

надання благодійної допомоги, а саме безоплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства.

Під безоплатною передачею розуміється поставка товарів (робіт, послуг) набу­вачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій їх вартості з боку таких отримувачів або інших осіб. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування осо­бою, яка надає такі товари (послуги);

оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунку Державного казначейства України;

надання бібліотеками, які знаходяться у державній або комунальній влас­ності, платних послуг з:

комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, форму­лярів);

користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (нічний абоне­мент);

тематичного підбору літератури за запитом споживача;

надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок.

Ставки податку на додану вартість для всіх об'єктів оподаткування, за винят­ком операцій, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка згідно з Законом України «Про податок на додану вартість», ста­новить 20 відсотків.

Питання сплати акцизного збору регулюються Декретом Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26 грудня 1992 р. № 18-92.

Згідно зі ст. 1 вказаного нормативно-правового акта, акцизний збір — це не­прямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

Платниками акцизного збору є:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відо­кремлені підрозділи) — виробники підакцизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які встановлено ставки акцизного збору у твердих сумах, а також замовники, за дору­ченням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на

які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, які сплачують акцизний збір виробнику;

б) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством;

в) будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну тери­торію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;

г) фізичні особи — резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супровод­жувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одер­жують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжу­вального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законо­давством;

г) юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми воло­діння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів.

Під терміном «податковий агент» розуміється суб'єкт підприємницької діяль­ності, створений у формі підприємства з іноземною інвестицією, а також його дочірні підприємства, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, право якого на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов'яз­ковими платежами) було підтверджено рішенням суду (арбітражного суду), упов­новажений здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з платників акцизного збору а також вносити суми акцизного збору, стягнуті з його плат­ників, до бюджету.

Об'єктом оподаткування є:

а) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), в тому числі з давальницької сировини, шляхом їх продажу, обміну на інші това­ри (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою, а також обсяги відвантажених підакцизних товарів (продукції), виготовлених з давальницької сировини;

б) обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживан­ня, промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів, за виключенням нафтопродуктів), а також для своїх працівників;

в) вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою.

Акцизний збір не справляється з товарів, що були вивезені (експортовані) платником акцизного збору за межі митної території України. Товари вважають1 ся вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України в разі, коли їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформле­ною митною вантажною декларацією.

Акцизний збір не справляється з підакцизних товарів, що імпортуються на митну територію України, якщо з таких товарів згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку із звільненням, передбаче­ним для транзитних товарів, товарів на митних складах, реекспортованих товарів, товарів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, товарів, що призна­чаються для переробки під митним контролем. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога надання банківської га­рантії чи інша вимога, така вимога застосовується і для цілей акцизного збору. Акцизний збір справляється органами митної служби України з таких товарів, як­що пізніше щодо них виникає зобов'язання із сплати податку на додану вартість.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук