Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 14.9. Правове регулювання місцевих податків та зборів, юридична допомога адвоката.

14.9. Правове регулювання місцевих податків та зборів, юридична допомога адвоката.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
180

14.9. Правове регулювання місцевих податків та зборів, юридична допомога адвоката.

Правове регулювання місцевих податків і зборів здійснюється крім Бюджет­ного кодексу України, зокрема, Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993 р. № 56-93.

Відповідно до Декрету до місцевих податків і зборів належить:

збір за парковку автомобілів;

ринковий збір;

збір за видачу ордера на квартиру;

збір з власників собак;

курортний збір;

збір за участь у бігах на іподромі;

збір за виграш на бігах;

збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

податок з реклами;

збір за право використання місцевої символіки;

збір за право проведення кіно- і телезйомок;

збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;

комунальний податок;

збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;

податок з продажу імпортних товарів.

Розглянемо детальніше кожен із перерахованих вище елементів.

Збір за парковку автотранспорту. Платниками збору за парковку автотранспор­ту є юридичні особи та громадяни, які паркують автомобілі в спеціально облад­наних або відведених для цього місцях. Ставка збору за парковку автотранспорт) встановлюється з розрахунку за одну годину парковки, її граничний розмір не по­винен перевищувати 3 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в спеціально обладнаних місцях і 1 відсотка у відведених місцях. Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці парковки.

Ринковий збір. Ринковий збір — це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчика

х для торгівлі з автома­шин, візків, мотоциклів, ручних візків, що справляється з юридичних осіб і гро­мадян, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші това­ри. Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 20 відсотків мінімальної заробітної плати для громадян і трьох мінімальних заробітних плат для юридичних осіб залежно від ринку, його територіального розміщення та виду продукції (товару). Ринковий збір справ­ляється працівниками ринку до початку реалізації продукції.

Збір за видачу ордера на квартиру. Збір за видачу ордера на квартиру спла­чується за послуги, пов'язані з видачею документа, що дає право на заселення квартири. Граничний розмір збору за видачу ордера на квартиру не повинен пе­ревищувати 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час оформлення ордера на квартиру. Збір за видачу ордера на квартиру сплачується через установи банків до одержання ордера і перераховується до бюджету місце­вого самоврядування. Документом про сплату збору є квитанція, видана устано­вою банку. Облік надходжень збору за видачу ордера на квартиру здійснюється органами з обліку та розподілу житла.

Збір з власників собак. Платниками збору з власників собак є громадяни — власники собак (крім службових), які проживають у будинках державного і гро­мадського житлового фонду та приватизованих квартирах. Збір з власників собак справляється за кожний рік. Його граничний розмір за кожну собаку не повинен перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час нарахування збору. Збір з власників собак стягується органами житлово-кому­нального господарства.

Курортний збір. Платниками курортного збору є громадяни, які прибувають у курортну місцевість. Граничний розмір курортного збору не може перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Від сплати курорт­ного збору звільняються:

діти віком до 16 років;

інваліди та особи, що їх супроводжують;

учасники Великої Вітчизняної війни;

воїни-інтернаціоналісти;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії, будинки відпо­чинку, пансіонати, включаючи містечка та бази відпочинку;

особи, які прибули в курортну місцевість у службове відрядження, на на­вчання, постійне місце проживання, до батьків та близьких родичів;

особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами туристично-екскурсійних установ і організацій, а також які здійснюють подорож за маршрут­ними книжками;

чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші. Курортний збір справляється з платників за місцем їх тимчасового проживан­ня. При зміні платником місця проживання в межах курортної місцевості курортний збір повторно не справляється з осіб, які прибули в курортну місцевість, збір справляється не пізніше як у триденний термін від дня прибуття. Курортний збір справляється:

адміністрацією готелю та іншими установами готельного типу під час реєстрації прибулих;

квартирно-посередницькими організаціями при направленні осіб (крім прибулих за путівками туристично-екскурсійних установ і організацій) на посе­лення в будинки (квартири), що належать громадянам на праві власності.

З осіб, які зупиняються в будинках (квартирах) громадян без направлення квартирно-посередницьких організацій, а також з осіб (крім тих, що здійснюють подорож за маршрутними книжками), які проживають у наметах, автомашинах тощо, курортний збір справляється у порядку, визначеному Радами народних де­путатів, що встановлюють цей збір.

Збір за участь у бігах на іподромі. Збір за участь у бігах на іподромі справ­ляється з юридичних осіб та громадян, які виставляють своїх коней на змаган­ня комерційного характеру. Граничний розмір збору за участь у бігах на іподромі за кожного коня не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Збір справляється адміністрацією іподромів до початку зма­гань.

Збір за виграш на бігах. Збір за виграш на бігах справляється адміністрацією іподромів з осіб, які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі, під час видачі їм виграшу. Його граничний розмір не повинен перевищувати 6 відсотків від суми виграшу.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, справляється у вигляді відсоткової надбав­ки до плати, визначеної за участь у грі. Його граничний розмір не повинен переви­щувати 5 % від суми цієї надбавки. Сума збору справляється адміністрацією іпо­дромів з учасника гри під час придбання ним квитка на участь у грі.

Податок з реклами. Об'єктом податку з реклами є вартість послуг за встанов­лення та розміщення реклами. Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни. Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідо­млень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу; на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях. Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за розміщення реклами на тривалий час. Податок з реклами спла­чується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.

Збір за право на використання місцевої символіки. Збір за право на використан­ня місцевої символіки справляється з юридичних осіб і громадян, які використо­вують цю символіку з комерційною метою. Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста або іншого населеного пункту, назви чи зображення архітектурних, історичних пам'яток) видається відповідними органами місцевого самоврядування. Граничний розмір збору за право на використання місцевої символіки не повинен перевищувати з юридичних осіб — 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місце­вої символіки, з громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, — п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Збір за право на проведення кіно- і телезйомок. Збір за право на проведення кіно- і телезйомок вносять комерційні кіно- і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями та зарубіжні організації, які проводять зйом­ки, що потребують від місцевих органів державної виконавчої влади додаткових заходів (виділення наряду міліції, оточення території зйомок тощо). Граничний розмір збору за право на проведення кіно- і телезйомок не повинен перевищува­ти фактичних витрат на проведення зазначених заходів.

Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лоте­рей. Платниками збору за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпрода­жу і лотерей є юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Об'єктом збору за право на прове­дення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей є вартість заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів виходячи з їх початкової ціни або суми, на яку випускається лотерея. Граничний розмір збору не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсно­го розпродажу товарів або від суми, на яку випускається лотерея.

Збір за право на проведення місцевих аукціонів і конкурсного розпродажу справляється за три дні до їх проведення.

Збір за право на проведення лотерей справляється під час одержання дозволу на випуск лотереї. Граничний розмір збору за право на проведення лотерей з кож­ного учасника не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян.

Комунальний податок. Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогоспо­дарських підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподатковувано­го мінімуму доходів громадян.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі — це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях. Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогос­подарську, промислову продукцію та інші товари залежно від площі торгового місця, його територіального розміщення та виду продукції.

Граничний розмір збору за видачу дозволу на торгівлю не повинен перевищу­вати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб'єктів, що постій­но здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, і одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в день — за одноразову торгівлю.

Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється уповноваженими організаціями, яким надано таке право.

Для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях (стаціонарних об'єктах), збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі стягується одноразово.

Податок з продажу імпортних товарів. Платниками податку з продажу імпорт­них товарів є юридичні особи і громадяни, які зареєстровані як суб'єкти підприємництва. Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринкови­ми цінами, що зазначається у декларації, яка подається щоквартально до держав­ної податкової інспекції по району (місту) за місцезнаходженням (місцем прожи­вання) суб'єкта підприємництва.

Граничний розмір податку з продажу імпортних товарів не повинен перевищу­вати 3 відсотків виручки, одержаної від реалізації цих товарів.

Вищезазначений Декрет також закріплює повноваження органів місцевого самоврядування в галузі визначення місцевих податків і зборів. Так, органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених гранич­них розмірів ставок, мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, пов­ністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів.

Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого самовряду­вання в порядку, визначеному місцевими радами, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством.

Над міру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

Іноземні юридичні особи та громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не пе­редбачено міжнародними договорами та законодавством України.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування покладається на плат­ників відповідно до чинного законодавства.

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється державними по­датковими інспекціями.

Правове регулювання місцевих податків та зборів відбувається також відпо­відно до Указу Президента України «Про місцеві податки і збори» від 25 травня 1999 р. № 565/99. Він дещо конкретизує Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори». У тій частині, в якій ці акти вступають у протиріччя між собою, перевага надається Указу Президента України.

Указ закріплює дещо менший, порівняно з Декретом, перелік місцевих по­датків і зборів. Відповідно до Указу до місцевих податків належить:

податок з реклами;

комунальний податок.

Відповідно до Указу до місцевих зборів належить:

збір за здійснення зарубіжного туризму;

готельний збір;

збір за припаркування автотранспорту;

ринковий збір;

збір за видачу ордера на квартиру;

курортний збір;

збір за право використання місцевої символіки;

збір за проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

збір за проїзд по території АРК та прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

збори за надання земельних ділянок для будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення, індивідуального житла та гаражів у населених пунктах.

Розглянемо, які особливості передбачає Указ у врегулюванні кожного з назва­них видів місцевих податків і зборів.

Податок з реклами. Платниками податку з реклами є суб'єкти підприємниць­кої діяльності, їх філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи, постійні представництва нерезидентів та фізичні особи — замовники реклами (рекламодавці) або виробники і розповсюджувачі реклами, якщо вони самі є рекламодавцями.

Об'єктом оподаткування є:

вартість виготовлення і розміщення реклами на телебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації;

час показу реклами в кінотеатрах, відеосалонах та інших закладах, де здійснюється публічний показ кіно-, відео-, слайдфільмів;

площа і кількість носіїв зовнішньої та внутрішньої реклами і реклами на транспорті, на пакувальних матеріалах, формі спортсменів, жетонах та інших рекламних носіях.

До зовнішньої реклами належить будь-яка реклама, що розміщується на окре­мих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд або на транспортних засобах зовні.

До внутрішньої реклами належить будь-яка реклама, розміщена всередині будинків, приміщень, споруд, транспортних засобів тощо.

Податок з реклами сплачується з усіх видів спеціальної інформації про осіб чи продукцію, що поширюється у будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою пря­мого або опосередкованого отримання прибутку за допомогою рекламних за­собів, за винятком інформації про назву та режим роботи особи на фасаді (ви­вісці) біля входу (в'їзду) та інформації про продукцію у вітрині споруди, в якій ця особа займає приміщення.

Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних уста­нов, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств.

Платниками збору за здійснення зарубіжного туризму є особи, що придбавають туристичні (екскурсійні) путівки або путівки для відпочинку за межами України.

Об'єктом збору є повна вартість туристичної (екскурсійної) путівки, за якою вона придбавається платником.

Збір за здійснення зарубіжного туризму утримується з платників податку під час продажу туристичних (екскурсійних) путівок з виділенням суми збору в платіжному документі (квитанції, платіжному дорученні тощо).

Збір справляється і перераховується організацією, яка реалізує путівки, до бю­джету за місцем її реєстрації.

Платниками готельного збору є фізичні особи, які проживають у готелях, кем­пінгах, мотелях, у гуртожитках для приїжджих та інших приміщеннях готельного типу усіх форм власності, і юридичні особи, що орендують зазначені приміщення.

Готельний збір справляється за кожну добу проживання, в тому числі й за не­повну, і перераховується до місцевого бюджету готелями, кемпінгами, мотелями, гуртожитками для приїжджих та організаціями, яким належать приміщення го­тельного типу.

Платниками збору за припаркувавші автотранспорту є водії автотранспортних за­собів, які припарковують автомобілі у спеціально обладнаних для цього місцях, виз­начених органами місцевого самоврядування. Збір за припаркування автотранспор­ту справляється залежно від часу стоянки автотранспорту в місцях припаркування. При цьому враховується кожна година стоянки, в тому числі й неповна.

Збір за припаркування автотранспорту справляється з водіїв на місці припар­кування автотранспорту особою, уповноваженою органом місцевого самовряду­вання, або шляхом придбання водіями талонів у порядку, визначеному органом місцевого самоврядування, який установив цей збір.

Поняття ринкового збору, наведене в Указі, дещо відрізняється від визначення, що закріплено в Декреті Кабінету Міністрів України. Отже, відповідно до Указу, ринковий збір — це плата за право займання місця для торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках (включаючи орендовані), з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків тощо.

Платниками ринкового збору є юридичні особи усіх форм власності, їх філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи і фізичні особи, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші това­ри на ринках.

Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Ринковий збір спла­чується до початку торгівлі через касовий апарат адміністрації ринку. На підставі отриманого касового чека про його сплату торгівцю надається місце для торгівлі.

80 відсотків ринкового збору зараховується до місцевого бюджету, а 20 % зали­шається у розпорядженні ринку.

У разі виявлення на ринку під час проведення контрольної перевірки праців­никами органів державної податкової служби торгівців без касових чеків, що засвідчують сплату ринкового збору, з них стягується штраф у сумі, еквівалентній 10 розмірам ринкового збору. У разі виявлення у торгівців неналежно оформле­них з вини адміністрації ринку касових чеків про сплату ринкового збору адміністрація ринку за кожний випадок сплачує штраф у сумі, еквівалентній 20 розмірам ринкового збору.

Не справляється ринковий збір із підприємств торгівлі, громадського харчу­вання, побутового обслуговування, які розташовані у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, палатках) на території ринку, та з власних торговельно-за­купівельних підрозділів ринку незалежно від займаного місця.

Збір за видачу ордера на квартиру справляється з фізичних осіб, які одержують ордер, і сплачується через установи банків до одержання ордера. Документом про сплату збору є квитанція установи банку. Облік надходжень збору за видачу орде­ра на квартиру здійснюється органами з обліку й розподілу житла.

Курортний збір справляється з фізичних осіб, які прибувають у населені пунк­ти, віднесені до курортних (курортну місцевість).

В Указі наведено неповний, порівняно з Декретом, перелік осіб, які звільня­ються від сплати курортного збору:

діти віком до 16 років;

інваліди та особи, які їх супроводжують;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

учасники Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи;

особи, які прибули у населені пункти, віднесені до курортних (курортну місцевість), у службове відрядження, на навчання, постійне проживання або на тимчасове проживання до батьків і близьких родичів;

чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші.

У разі зміни платниками збору місця проживання в межах АРК та областей ку­рортний збір повторно не справляється. З осіб, які прибули у населені пункти, віднесені до курортних (курортну місцевість), збір справляється одноразово і не пізніше триденного строку від дня прибуття.

Курортний збір справляється:

адміністраціями санаторіїв, пансіонатів та інших санаторно-курортних закладів;

адміністраціями готелів та інших закладів готельного типу під час реєстрації прибулих;

квартирно-посередницькими організаціями під час направлення осіб на поселення в будинки (квартири), що здаються в оренду (піднайом) громадянам.

З осіб, які зупиняються в будинках (квартирах) громадян без направлення квартирно-посередницьких організацій, а також з осіб, які проживають у наметах, автомашинах тощо, курортний збір справляється у порядку, визначеному ор­ганами місцевого самоврядування, які встановлюють цей збір.

Збір за право використання місцевої символіки справляється з юридичних осіб усіх форм власності, філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів юридичних осіб, у тому числі постійних представництв нерезидентів, а також фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які використову­ють цю символіку під час виробництва продукції, виконання робіт, надання по­слуг.

Дозвіл на використання місцевої символіки видається органами місцевого самоврядування на один рік. Збір за право використання місцевої символіки справляється щорічно під час видачі дозволу та у разі продовження строку його дії.

Якщо виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг з використан­ням місцевої символіки здійснюється без дозволу (за умови встановлення збору), органи державної податкової служби стягують до відповідного місцевого бюдже­ту за наслідками документальних перевірок штраф у розмірі 0,5 відсотка вартості реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місце­вої символіки.

Платниками збору за проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей є організатори проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей, які отримують дозвіл на їх проведення в органах місцевого самоврядування.

Об'єктом збору за проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей є виручка, отримана на аукціоні і конкурсному розпродажі, або сума, на яку випу­скаються лотерейні квитки.

Порядок сплати збору визначається органами місцевого самоврядування.

Кошти від збору за проведення лотерей перераховуються до місцевого бюдже­ту до одержання дозволу на випуск лотерейних квитків.

У разі проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей без отримання на це дозволу (за умови встановлення збору) органи державної податкової служ­би стягують до відповідного місцевого бюджету за наслідками документальних перевірок штраф у розмірі 10 відсотків виручки, отриманої на аукціоні, конкурс­ному розпродажі, або суми, на яку випущено лотерейні квитки.

Платниками збору за проїзд по території АРК та прикордонних областей авто­транспорту, що прямує за кордон, є водії автотранспортних засобів.

Збір за проїзд автотранспорту, що здійснює перевезення за кордон, не справ­ляється з:

спортсменів, які від'їжджають на міжнародні змагання;

громадян, які від'їжджають з метою участі в культурному обміні, на лікуван­ня, оздоровлення дітей та за телеграмою на похорон близького родича.

Збір за проїзд по території АРК та прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, справляється органами внутрішніх справ України.

Платниками збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг є юридичні особи усіх форм власності, філіали, відділення, представ­ництва та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, у тому числі представ­ництва іноземних юридичних осіб, а також фізичні особи — підприємці, які отримали дозвіл на розміщення таких об'єктів.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг для суб'єктів, які постійно здійснюють торгівлю та надають послуги, в тому числі й на орендованих площах, справляється через установи банків щомісяця з розрахунку 1/12 частини річної ставки збору.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів одноразового здійснення торгівлі і надання послуг сплачується особі, уповноваженій органом місцевого самоврядування.

Платниками збору за надання земельних ділянок для будівництва об'єктів вироб­ничого і невиробничого призначення у населених пунктах є розташовані в Україні юридичні особи всіх форм власності, філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, у тому числі представництва іноземних юридичних осіб, а також фізичні особи, які отримують земельну ділянку для будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення у межах населе­них пунктів.

Платниками збору за надання земельних ділянок для будівництва індивідуаль­ного житла є фізичні особи, які одержують земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво в населених пунктах.

Платниками збору за надання земельних ділянок для будівництва гаражів є фізичні особи, які одержують земельні ділянки в межах міст, селищ, сіл.

Розміри зборів визначаються виходячи із ставок зборів і площі земельних ділянок.

Збори справляються під час видачі відповідними органами місцевого самовря­дування дозволів про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів вироб­ничого і невиробничого призначення, індивідуального житла та гаражів.

Крім того, Указ встановлює граничні розміри ставок кожного виду податку (збору).

Місцеві податки і збори встановлюються міськими, селищними та сільськими радами в межах граничних розмірів (ставок), визначених цим Указом, крім збору за проїзд по території АРК та прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється Верховною Радою АРК та обласними радами.

Ради, приймаючи рішення про встановлення місцевих податків і зборів, затвер­джують положення про кожний їх вид, в яких визначаються платники, об'єкти оподаткування, ставки податків і зборів, пільги, порядок їх обчислення (сплати) і строки перерахування до місцевих бюджетів, органи (організації), що здійснюють контроль і справляння податків і зборів, відповідальність органів (організацій) та платників за дотримання нормативно-правових актів з питань оподаткування.

Ради в межах своєї компетенції мають право надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів, звільняти певні категорії платників від їх сплати.

Іноземні юридичні особи, їх філіали та представництва, іноземці та особи без громадянства сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачене цим Указом, інши­ми нормативно-правовими актами України та чинними міжнародними договора­ми України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі несплати в установленому порядку місцевих податків і зборів або зани­ження їх сум платники та органи (організації), на які покладено відповідальність за своєчасну сплату (перерахування) до місцевих бюджетів, сплачують суми дона­рахованих органами державної податкової служби місцевих податків і зборів, штраф у розмірі 100% донарахованих сум та пеню, обчислену виходячи із 120 % облікової ставки Національного банку України, що діє на дату складання акта перевірки.

Не застосовуються фінансові санкції до платників податків, які до початку пе­ревірки органом державної податкової служби виявили факт заниження суми місцевих податків і зборів, у письмовій формі повідомили про це зазначений орган та сплатили недоїмку і нараховану пеню.

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється органами дер­жавної податкової служби та міськими, селищними, сільськими радами, які їх встановлюють відповідно до цього Указу.

Місцеві податки і збори, внесені за рахунок коштів юридичних осіб, їх філіа­лів, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів, відносяться до валових витрат виробництва та обігу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук