Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 14.17. Відповідальність за порушення митного законо­давства. Види стягнень за порушення митних правил. Ведення адвокатом таких справ.

14.17. Відповідальність за порушення митного законо­давства. Види стягнень за порушення митних правил. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
274

14.17. Відповідальність за порушення митного законо­давства. Види стягнень за порушення митних правил. Ведення адвокатом таких справ.

Порушення митних правил — це адміністративне правопорушення, яке є про­типравною, винною (умисною або з необережності) дією чи бездіяльністю, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які МК України передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Суб'єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути гро­мадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а також посадові особи підприємств.

Притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє за­значених осіб від обов'язку сплати мита та інших податків і зборів.

За порушення митних правил можуть бути накладені такі стягнення:

попередження;

штраф;

конфіскація товарів.

Попередження або штраф можуть застосовуватися тільки як основний вид стягнення за вчинене правопорушення.

Конфіскація товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовува­лися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщен­ня безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон Ук­раїни, може застосовуватися як основний і як додатковий вид стягнення.

За одне і те саме порушення митних правил може накладатися тільки основне а

бо основне і додаткове стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється відпо­відальність за порушення митних правил, передбачається основне і додаткове стягнення, застосування лише додаткового стягнення без основного не допус­кається, за винятком випадків, передбачених МК України.

Попередження як стягнення за порушення митних правил є офіційним попе­редженням правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у майбутньо­му. Рішення про попередження приймається керівником митного органу або йо­го заступником у формі постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до Кодексу. Постанова оголошується правопорушникові.

Штраф є грошовим стягненням, що накладається на осіб за порушення мит­них правил у випадках і межах, встановлених МК України.

Конфіскація як стягнення за порушення митних правил полягає у примусово­му вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених відповідних положеннях МК України, і безоплатній передачі їх у власність держави.

Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що визначаються МК та іншими законами України.

Стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано інакше, як на підставі та в порядку, встановленому Кодексом та іншими законами України.

Додержання вимог законодавства у разі застосування стягнень за порушення митних правил забезпечується здійсненням систематичного контролю з боку митних органів вищого рівня та їх посадових осіб, права оскарження та інших встановлених законодавством України заходів.

Адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути на­кладені не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при три­ваючому правопорушенні — два місяці з дня його виявлення.

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних пра­вил, стягнення у вигляді попередження, штрафу може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Митний кодекс України передбачає такі види порушень митних правил:

Порушення режиму зони митного контролю, яке може полягати у переміщенні через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних за­собів, громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади (крім мит­них органів), які не перетинають митний кордон України, а також проведення в зоні митного контролю господарських робіт без дозволу митного органу або вчи­нення інших дій, якими порушується встановлений законодавством режим зони митного контролю, — тягне за собою за відсутності товарів, транспортних засобів — безпосередніх предметів порушення митних правил накладення штрафу в розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії за наявності товарів, транспортних засобів — безпосередніх предметів порушення митних правил тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання митному органу в установлений законодавством строк документів, передбачених відповідно до Кодексу для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, неза­лежно від подання письмової декларації, — тягне за собою попередження або на­кладення штрафу на громадян у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств — до десяти неоподатковува­них мінімумів доходів громадян.

Видача без дозволу митного органу або втрата товарів, транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, що перебува­ють під митним контролем і перевозяться з одного митного органу до іншого, а так само прийнятих для передачі митному органу митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незупинення в зоні митного контролю транспортного засобу, що перемі­щується через митний кордон України, — тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відправлення без дозволу митного органу транспортного засобу, що перебуває під митним контролем, — тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств — до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Причалювання до судна, що перебуває під митним контролем, інших суден та інших плавучих засобів без дозволу митного органу — тягне за собою попереджен­ня або накладення штрафу на громадян у розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств — до тридцяти не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними, тобто здійснення операцій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, а саме зміна їх стану, користування та розпорядження ними без дозволу митного органу, — тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб підприємств — у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.

9. Вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу, тобто навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаков­ки, розпакування, переупакування товарів, що перебувають під митним контро­лем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці--без дозволу митного органу — тягнуть за собою накладення штрафу на гро­мадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств — до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пошкодження або втрата пломб, печаток чи інших засобів митного забезпе­чення, зазначених у товаросупровідних документах, — тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств — до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого відповідно до Митного кодексу України порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявність під час проведення митного контролю в особи, яка формою про­ходження митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор), товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України, або товарів у кількостях, що перевищують неоподатковувану норму пе­реміщення через митний кордон України, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів.

Недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через мит­ний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних відомо­стей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транс­портні засоби, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, — тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів, а на посадових осіб підприємств — від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або конфіскацію цих товарів, транспортних засобів.

Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання, — тягне за собою конфіскацію цих товарів.

Перешкоджання посадовій особі митного органу під час здійснення нею мит­ного контролю або провадження в справах про контрабанду та порушення митних правил у доступі до товарів, транспортних засобів і документів, а також непред'явлення в установлений законодавством строк без поважних причин таких товарів, транспортних засобів і документів посадовій особі митного органу чи призначеному нею експерту або спеціалісту — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання митному органу особами, зазначеними у відповідних положенням МК України, передбаченої законодавством звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон і ввозяться, ви­возяться, зберігаються, переробляються, виготовляються, купуються та реалізу­ються без попереднього дозволу митного органу, а також порушення порядку ведення звітності щодо таких товарів — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств — до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу відповідних документів та зразків товарів, необхідних для проведення дослідження (аналізу, експертизи), — тягне за собою попередження або накладен­ня штрафу в розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інте­лектуальної власності, тобто ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності — тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян з конфіскацією контрафактних товарів, а на посадових осіб підприємств — від тридцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією контрафактних товарів.

Порушення встановленого законодавством порядку розміщення товарів на митних ліцензійних складах для зберігання, недотримання встановлених МК України строків, умов і порядку зберігання зазначених товарів, а так само прове­дення операцій з товарами, що зберігаються на митних ліцензійних складах, без дозволу митного органу — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого законодавством порядку знищення (руйнування) товарів, що перебувають під митним контролем, тобто порушення встановлених МК України та іншими законами України умов, заборон та обмежень щодо зни­щення (руйнування) таких товарів, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення това­рів, тобто невивезення за митний кордон України товарів, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, або неввезення на митну територію України товарів, які були тимчасово вивезені за митний кордон України під зобов'язання про зворотне ввезення, у строк, зазначений у зобов'язанні про зворотне вивезення (зворотне ввезення) таких товарів, — тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятисот до тисячі не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких товарів.

Порушення зобов'язання про транзит, тобто невивезення за митний кордон України товарів, транспортних засобів, ввезених з метою транзиту через тери­торію України, в строки, встановлені митним органом, — тягне за собою накла­дення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або конфіскацію цих товарів та транспортних засобів.

Ухилення від встановленого Кабінетом Міністрів України маршруту перемі­щення товарів територією України — тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіс­кацію цих товарів.

Дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем, тобто їх переміщення через митний кор­дон України поза місцем розташування митного органу або поза часом здійснен­ня митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіс­кацію цих товарів, а також конфіскацію транспортних засобів, що використову­валися для переміщення товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з прихову­ванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених схо­вищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких то­варів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані, — тягнуть за собою на­кладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або конфіскацію цих товарів, а також конфіскацію товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів через митний кордон України.

Зберігання, перевезення, придбання чи використання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з прихову­ванням від митного контролю, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих товарів та транспортних засобів.

Використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги, — тягне за со­бою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру, тобто заявлення в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави для звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру або несплата по­датків і зборів у строк, встановлений законодавством, а також інші протиправні дії, що спричинили недобори податків і зборів, за відсутності ознак злочину, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до п'ятисот не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств — від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук