Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 14.19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Випадки обов'язкового проведення аудиторських перевірок. Використання аудита в адвокатській діяльності.

14.19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Випадки обов'язкового проведення аудиторських перевірок. Використання аудита в адвокатській діяльності.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
317

14.19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Випадки обов'язкового проведення аудиторських перевірок. Використання аудита в адвокатській діяльності.

Правове регулювання аудиторської діяльності здійснюється згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХП (далі — Закон). Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника. Положення Закону діють на території України і поширюються на усі господарюючі суб'єкти незалежно від форм власності та видів діяльності. Єдиний виняток становить аудиторська діяльність державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю.

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечен­ня аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (ау­дита) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Прибуток (дохід) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством.

Аудит — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних до­кументів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його по­вноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Аудит здійснюється незалежними осо

бами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення, і може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, пе­редбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Затрати на проведен­ня аудита відносяться на собівартість товару (продукції, послуг).

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її квалі­фікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю індивідуально, створити аудиторську фірму, об'єднатися з іншими аудиторами в спілку з дотриманням ви­мог цього Закону та інших законів України. Аудиторам забороняється безпосе­редньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпо­ративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Аудиторська фірма — це організація, яка займається виключно наданням ауди­торських послуг.

Проведення аудита є обов'язковим для:

підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, това­риств та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю.

Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності господарюючих суб'єктів з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатко­вуваних мінімумів проводиться один раз на три роки;

перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інве­стиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

емітентів цінних паперів;

порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом.

Аудитор може надавати аудиторські послуги індивідуально (на підставі чинно­го сертифіката) або як працівник аудиторської фірми.

Аудиторська фірма має право надавати аудиторські послуги за наявності в її складі хоча б одного аудитора, що має чинний сертифікат.

Аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником.

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватися на підставі дого­вору, письмового або усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).

В договорі на проведення аудита та надання інших аудиторських послуг перед­бачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.

Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотри­манням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність».

Замовник зобов'язаний створити аудитору (аудиторській фірмі) належні умо­ви для якісного виконання аудита.

Виконання аудитором (аудиторською фірмою) договору визначається актом прийому-здачі аудиторського висновку або іншого офіційного документа. Ауди­торський висновок складається з дотриманням відповідних норм та стандартів і повинен містити підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству бухгалтерської звітності замовника.

Аудитори і аудиторські фірми України мають право:

самостійно визначати форми і методи аудита на підставі чинного законо­давства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду;

отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб.

Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазна­чена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;

отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керів­ництва та працівників замовника;

перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:

належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгал­терського обліку і звітності замовника," їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам;

повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудита недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності;

зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудита та вико­нанні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинних законодавчих актів України;

обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими ви­дами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.

Забороняється проведення аудита:

аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом господарюю­чого суб'єкта, що перевіряється;

аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

аудитором — членом керівництва, засновником або власником господарю­ючого суб'єкта, що перевіряється;

аудитором — працівником господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

аудитором — працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

аудитором в інших випадках, при яких не забезпечуються вимоги щодо йо­го незалежності.

Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів аудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам, акціоне­рам забороняється втручатися у практичне виконання аудита в спосіб, що пору­шує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит.

Господарюючі суб'єкти, для яких законодавством встановлено обов'язкове проведення аудита, зобов'язані до 1 грудня поточного року повідомити відпо­відним податковим інспекціям про укладання договору на аудиторську перевірку.

Подання аудиторського висновку до відповідної податкової інспекції здійснюється не пізніше десяти днів після закінчення аудиторської перевірки. В разі неподання або несвоєчасного подання аудиторського висновку відповідним податковим інспекціям з вини господарюючого суб'єкта до нього за­стосовуються фінансові санкції та адміністративні штрафи, передбачені законо­давчими актами України.

Керівництво господарюючого суб'єкта відповідно до законів України несе персональну відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерських та інших документів, які надаються аудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту, та за дії, що впливають на незалежність аудитора.

У разі виявлення фактів недостовірності або неповноти бухгалтерських доку­ментів аудитор (аудиторська фірма) зобов'язаний повідомити замовника не пізніше дня закінчення перевірки або надання інших послуг.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук