Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 14.22. Правове становище органів державного казначейства та їх функції.

14.22. Правове становище органів державного казначейства та їх функції.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
161

14.22. Правове становище органів державного казначей­ства та їх функції.

Правове становище органів державного казначейства встановлюється поста­новою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 «Питання Дер­жавного казначейства України», якою затверджено Положення про Державне казначейство України.

Державне казначейство України — це урядовий орган державного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується. Казначейство є учасником си­стеми електронних платежів Національного банку.

Державне казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та закона­ми України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та цим Положенням.

Основними завданнями Казначейства є:

забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюд­жетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:

розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджет­них коштів;

контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надход­жень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями;

в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджет­ного процесу бюджетного законодавства;

ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання дер­жавного та місцевих бюджетів;

управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;

визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, к

ошторисів розпо­рядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про ви­конання кошторисів державних цільових фондів.

Казначейство відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів Національного банку;

управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, у тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казна­чейського рахунка;

відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства;

проводить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за подан­ням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнен­ня до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень;

нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами АРК, областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами АРК, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюд­жетів у порядку, встановленому законодавством;

веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;

веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бю­джетів та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;

здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державно­го боргу в національній та іноземній валюті;

у випадках, передбачених БК України та іншими актами законодавства, видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації;

у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов'язані із:

— здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;

— відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відпо­відності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюд­жетні установи, які обслуговуються органами Казначейства;

дотриманням порядку проведення державних лотерей з використанням еле­ктронних систем прийняття оплати за участь у лотереї в режимі реального часу;

дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;

здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;

надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну;

виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов'язані із роботою його територіальних органів;

здійснює добір, розстановку та підвищення кваліфікації працівників Каз­начейства;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Казначейство має право:

відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для виплат готівкою в Національному банку та інших банках;

розміщувати в банках тимчасово вільні кошти, що ним обліковуються, в по­рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

залучати працівників інших державних органів, спеціалістів і фахівців-експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

ініціювати у межах наданих законодавством повноважень припинення асигнувань та зупиняти проведення операцій з бюджетними коштами у разі вчи­нення учасником бюджетного процесу бюджетного правопорушення;

списувати позички, надані місцевим бюджетам на покриття тимчасових ка­сових розривів місцевих бюджетів, відповідно до законодавства;

надавати послуги (у тому числі платні), пов'язані з обслуговуванням бюд­жетних коштів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій дотримання уста­новленого порядку казначейського обслуговування державного та місцевих бю­джетів, ведення бухгалтерського обліку, складення звітності;

звертатися до суду, в тому числі у разі виявлення бюджетних правопору­шень;

проводити конференції, семінари та наради з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядників та одержу­вачів бюджетних коштів, підприємств, установ, організацій і банків пояснення, довідки, інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

здійснювати в межах своїх повноважень співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, з казначействами інших країн, вивчати досвід робо­ти з організації їх діяльності та готувати пропозиції щодо його впровадження в Україні.

Казначейство в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпо­рядчого характеру та контролює їх виконання.

Казначейство очолює голова, який в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мініст­ра фінансів. Голова Казначейства є членом колегії Міністерства фінансів України.

Голова Казначейства має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів, погодженим з головою Казначейства.

Голова Казначейства:

здійснює керівництво діяльністю Казначейства, несе персональну відпові­дальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром фінансів за виконання покладених на Казначейство завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Казначейства, крім заступників голови;

затверджує положення про структурні підрозділи Казначейства;

визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників структур­них підрозділів та інших працівників Казначейства і керівників територіальних органів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Казначейства, крім заступників голови;

підписує видані в межах компетенції Казначейства накази та організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Казначейство для виконання покладених на нього завдань може за погоджен­ням з Міністром фінансів утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Казначейства. Типове положення про територіальний орган Казначейства затверджує Міністр фінансів.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Казначейст­ва, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Казначействі утво­рюється колегія у складі голови, його заступників та керівників структурних під­розділів Казначейства.

Персональний склад колегії затверджує Міністр фінансів за поданням голови Казначейства.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Казначейства.

Граничну чисельність працівників Казначейства затверджує за поданням голови Міністр фінансів у межах граничної чисельності працівників Мінфіну, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Структуру Казначейства затверджує Міністр фінансів за поданням голови Казначейства. Штатний розпис та кошто­рис Казначейства затверджує голова за погодженням з Міністром фінансів.

Казначейство утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінфіну.

Умови оплати праці працівників Казначейства визначаються Кабінетом Міністрів України.

Казначейство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зоб­раженням Державного Герба України та своїм найменуванням.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук