Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом — юридичною особою згідно з Правилами адвокатської етики.

2.14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом — юридичною особою згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
227

2.14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом — юридичною особою згідно з Правилами адвокатської етики.

Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом — юридичною особою передба­чено ст. 47 Правил адвокатської етики.

У відносинах щодо надання правової допомоги клієнту — юридичній особі ад­вокат при визначенні суб'єкта прав і обов'язків клієнта і відповідному визначенні порядку реалізації своїх обов'язків має виходити з такого:

для цілей передбаченої законодавством та Правилами адвокатської етики взаємодії з клієнтом (узгодження змісту доручення, отримання дозволу на розго­лошення конфіденційної інформації, надання роз'яснень щодо правової позиції у справі, інформування про хід виконання доручення тощо) клієнта уособлює особа, яка від імені юридичної особи уклала угоду на надання останній правової допомоги, маючи на те належні повноваження, або інша особа (особи), зазначе­на в угоді;

носієм прав та обов'язків, які захищає або представляє адвокат при наданні правової допомоги, є юридична особа як така.

Тому якщо пов'язані з предметом доручення дії особи (осіб), зазначених у ч. 1 ст. 47, або інших осіб, що перебувають у трудових (членських або подібних) відно­синах з клієнтом — юридичною особою є протиправними, або такими, що об'єктивно шкодять інтересам клієнта і унеможливлюють ефективне виконання доручення, адвокат має вжити розумно необхідні і доступні йому заходи для зменшення негативних наслідків таких дій, зокрема може оскаржити їх керівни­ку юридичної особи (або вищому щодо нього органу).

Якщо, незважаючи на вжиті адвокатом заходи, керівник юридичної особи (або вищий орган) підтримують зазначені дії (бездіяльність), шкідливі для інте­ресів юридичної особи, адвокат може розірвати угоду на надання правової допо­моги клієнту — юридичній особі в односторонньом

у порядку.

На відносини щодо надання правової допомоги клієнту — юридичній особі в повному обсязі поширюються норми Правил адвокатської етики, що регламенту­ють поведінку адвоката в ситуаціях існування або виникнення конфлікту (супе­речності) інтересів.

Якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та іншими праців­никами клієнта — юридичної особи, пов'язаному з наданням правової допомоги цьому клієнту, стає очевидним, що виникає ситуація конфлікту інтересів адвокат повинен недвозначно повідомити, що він представляє клієнта — юридичну осо­бу і пояснити свої обов'язки, пов'язані з конфліктом інтересів.

У період дії угоди про надання правової допомоги клієнту — юридичній особі адвокат не повинен укладати угод про надання правової допомоги з особами, які перебувають в трудових, цивільно-правових та інших правовідносинах з клієнтом, якщо це може суперечити інтересам клієнта — юридичної особи.

У ситуаціях, описаних у ч. 1 ст. 23 та ч. 1 ст. 25 Правил адвокатської етики, адвокат може прийняти доручення від посадової особи, службовця, іншого працівника юридичної особи, який опинився у відносинах конфлікту інтересів з останньою (або виконання доручення якого може потягти розголошення відомо­стей щодо юридичної особи), якщо стосовно до правил зазначених норм від імені юридичної особи дається згода належно уповноваженою особою, що не є тією особою, на користь якої така згода запитується.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук