Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 2.13. Одностороннє розірвання адвокатом чи особою угоди про надання правової допомоги згідно з Правилами адвокатської етики.

2.13. Одностороннє розірвання адвокатом чи особою угоди про надання правової допомоги згідно з Правилами адвокатської етики.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
259

2.13. Одностороннє розірвання адвокатом чи особою угоди про надання правової допомоги згідно з Правилами адвокатської етики.

Стаття 40 Правил адвокатської етики встановлює порядок одностороннього розірвання клієнтом угоди про надання правової допомоги. Згідно з цією статтею клієнт може в будь-який час і з будь-яких причин (або без їх пояснення) розірва­ти угоду з адвокатом в односторонньому порядку. Адвокат не має права вчиняти тиск на клієнта з метою перешкодити реалізації цього права.

Водночас адвокат, котрому став відомий намір клієнта розірвати угоду з ним, повинен пояснити клієнту можливі наслідки цього для перспективи подальшого виконання його доручення, з'ясувати причини, що потягли ініціювання клієнтом розірвання угоди, і якщо вони пов'язані з помилковим уявленням клієнта про хід захисту (представництва) його інтересів або обумовлені недоліками в захисті (представництві) клієнта адвокатом, які можуть бути усунені, — пояснити це клієнту і обговорити з ним можливість збереження угоди, якщо це об'єктивно відповідає інтересам клієнта.

Стаття 41 Правил передбачає можливість одностороннього розірвання адво­катом угоди про надання правової допомоги. Відповідно до цього нормативного положення адвокат може достроково (до завершення виконання доручення) розірвати угоду з клієнтом за сукупності таких умов:

клієнт згоден на розірвання угоди, маючи достатню інформацію про мож­ливі наслідки цього для перспективи виконання його доручення;

у клієнта є реальна можливість звернутися до іншого адвоката;

чинним законодавством не передбачено неможливість розірвання угоди про надання правової допомоги певного виду.

Без дотримання першої і другої умови адвокат може достроково розірвати уго­ду з клієнтом за однієї з таких обставин:

клієнт вчиняє дії, що

стосуються суті доручення, на порушення чинного за­конодавства і відмовляється припинити їх вчинення, не зважаючи на роз'яснен­ня адвоката;

клієнт використовує правову допомогу, що йому надається адвокатом, для полегшення вчинення злочину;

клієнт, не зважаючи на роз'яснення адвоката, наполягає на досягненні ре­зультату, який через нові або нововиявлені обставини є об'єктивно недосяжним;

клієнт грубо порушує обов'язки, взяті ним на себе згідно з угодою про на­дання правової допомоги;

належне виконання доручення стає неможливим через дії клієнта, що вчи­няються ним всупереч порадам адвоката;

клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката;

клієнт не погоджується погашати фактичні видатки у випадку, якщо вони є необхідними для подальшого виконання доручення;

фізичний або психологічний стан адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання доручення; у цьому випадку адвокат зобов'язаний вжити всіх доступних йому заходів для запобігання ущемленню за­конних інтересів клієнта і забезпеченню подальшого представництва клієнта іншим адвокатом;

в інших випадках, передбачених Правилами адвокатської етики.

У всіх випадках розірвання угоди за ініціативою адвоката він зобов'язаний по­передити про це клієнта, пояснити йому причини розірвання угоди, пересвідчитися, що вони об'єктивно або суб'єктивно, виходячи з позиції, зайнятої клієнтом, не можуть бути усунені, і вжити розумно необхідних заходів для захис­ту законних інтересів клієнта.

Правилами адвокатської етики також передбачено порядок розірвання угоди про надання правової допомоги за взаємною згодою адвоката і клієнта та поря­док розірвання угоди про надання правової допомоги через суперечність інте­ресів клієнтів або неможливість дотримання принципу конфіденційності.

Угода про надання правової допомоги може бути в будь-який час розірвана за взаємною згодою адвоката і клієнта за умови, що клієнту повідомлено можливі наслідки розірвання угоди для перспективи виконання його доручення.

Щодо розірвання угоди про надання правової допомоги через суперечність інтересів клієнтів або неможливість дотримання принципу конфіденційності ст. 43 Правил передбачає, що у випадку, коли в процесі виконання доручення клієнта адвокат дізнався про існування суперечності між інтересами цього та інших клієнтів, він повинен розірвати угоду з клієнтом (одним з клієнтів), якщо не буде отримано відповідної письмової згоди клієнта (клієнтів) або осіб, зацікавлених у збереженні конфіденційної інформації, на подальше представ­ництво його (їх) інтересів цим адвокатом або на розголос конфіденційної інфор­мації.

При визначенні того, з ким із клієнтів розірвати угоду, адвокат має виходити із зіставлення можливостей рівноцінного представництва інтересів кожного з них іншим адвокатом, важливості прав та інтересів, пов'язаних з предметом дору­чень, строків необхідного здійснення дій по кожному з доручень, розміру перед­бачуваної шкоди, що може бути заподіяна кожному з клієнтів внаслідок розірвання угоди про надання правової допомоги.

При розірванні угоди (незалежно від причин) адвокат зобов'язаний:

1) повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення, майно, пере­ дане клієнтом на зберігання адвокату, та невитрачені кошти, що призначалися для погашення видатків, пов'язаних з виконанням доручення;

2) поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи і передати клієнту копії процесуальних документів, складених адвокатом при виконанні доручення. Це правило не поширюється на випадки розірвання угоди адвокатом з підстав грубого порушення клієнтом зобов'язань, прийнятих на себе згідно з угодою, що виразилося у відмові від сплати або фактичній несплаті гонорару в повному обсязі.

Статтею 45 Правил адвокатської етики передбачено особливості розірвання угоди про надання правової допомоги з адвокатським об'єднанням. Якщо сторо­ною в угоді з клієнтом про надання правової допомоги виступає адвокатське об'єднання, то при виникненні обставин, які є підставами для розірвання угоди, пов'язаних з конкретним адвокатом, котрого об'єднання призначило для надан­ня правової допомоги клієнту, адвокатське об'єднання повинне вжити заходів для заміни адвоката за згодою клієнта, якщо при цьому можуть бути дотримані вимоги Правил адвокатської етики.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук