Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 4.6. Судова система згідно з Конституцією України. Основні засади судочинства.

4.6. Судова система згідно з Конституцією України. Основні засади судочинства.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
173

4.6. Судова система згідно з Конституцією України. Основні засади судочинства.

У Конституції України (ст. 124) прямо зазначено, що судочинство здій­снюється Конституційним Судом України і судами загальної юрисдикції. В юри­дичній науці співвідношення понять «правосуддя» і «судочинство» визначається таким чином: 1) судочинство є способом здійснення правосуддя; 2) судочинство реалізує цілі та завдання правосуддя; 3) співвідношення правосуддя і судочинст­ва — це зв'язок змісту та форми, здійснюючи судочинство, орган держави вер­шить правосуддя, що ґрунтується на ряді принципів.

Конституція України гарантує кожному право на судовий захист. Це право включає можливість оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів дер­жавної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, ви­конавчу та судову. Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства.

Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадя­нина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Відповідно до ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

Конституційно-правові засади діяльності судової влади в Україні:

Заборона делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами.

Поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі.

tify;">Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юри­сдикції є Верховний Суд України.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Заборона створення надзвичайних та особливих судів.

Гарантування незалежності і недоторканності суддів. Заборона впливу на суддів у будь-який спосіб. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України за­триманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду Ук­раїни та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Суддя може бути звільнений з посади органом, який його обрав або призначив, лише у разі:

закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

досягнення суддею 65 років;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

порушення суддею вимог щодо несумісності;

порушення суддею присяги;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення його громадянства;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за вла­сним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Забезпечення державою особистої безпеки суддів та їхніх сімей.

Здійснення правосуддя виключно професійними суддями та, у визначених законом випадках, народними засідателями і присяжними. Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оп­лачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладаць­кої та творчої.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготов­ку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх профе­сійного рівня встановлюються законом.

Згідно з конституційним положенням перше призначення на посаду профе­сійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з поса­ди шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

Право на судовий захист

Усім суб'єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону.

Для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розгляду справ, закон­ності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної ін­станцій.

Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до під­судності якого вона віднесена процесуальним законом. Угоди про відмову у звер­ненні за захистом до суду є недійсними.

Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якого рівня.

Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами та юридичними особами України.

Рівність перед законом і судом

Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судово­го процесу перед законом і судом незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Правова допомога при вирішенні справ у судах

Кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні його справи в суді.

Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє ад­вокатура. У випадках, передбачених законом, правову допомогу надають також інші особи. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом. У випадках, передбачених законом, правова допомога надається безоплатно.

Гласність судового процесу

Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмо­вої інформації щодо результатів розгляду його судової справи.

Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, передбачених про­цесуальним законом. Учасники судового розгляду та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові нотатки. Прове­дення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідан­ня допускаються з дозволу суду, в порядку, встановленому процесуальним зако­ном.

Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за рішенням су­ду у випадках, передбачених процесуальним законом.

При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому процесуальним законом.

Мова судочинства

Судочинство в Україні провадиться державною мовою.

Застосування інших мов у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, виз­начених законом.

Особи, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою та послугами перекладача у судовому про­цесі. У випадках, передбачених процесуальним законом, це право забезпечується державою.

Обов'язковість судових рішень

Судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України.

Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх поса­довими особами, об'єднаннями громадян та іншими організаціями, громадяна­ми та юридичними особами на всій території України. Обов'язковість урахуван­ня (преюдиціальність) судових рішень для інших судів, органів прокуратури, слідства, дізнання визначається процесуальним законом.

Судові рішення інших держав є обов'язковими до виконання на території Ук­раїни за умов, визначених законом України відповідно до міжнародних догово­рів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність.

Право на оскарження судового рішення

Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, передбачених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження су­дового рішення.

Колегіальний та одноособовий розгляд справ

Справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а у випадках, визначених процесу­альним законом, — також судом присяжних.

Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.

Розгляд справ в апеляційному, касаційному порядку, а також в інших випад­ках, передбачених законом, здійснюється судом колегіально у складі не менше трьох професійних судців відповідно до закону. Справи в порядку повторної касації розглядаються складом суддів відповідної судової палати (Військової судової колегії) Верховного Суду України згідно з вимогами процесуального закону.

Самостійність судів і незалежність суддів

Суди здійснюють правосуддя самостійно. Судді при здійсненні правосуддя не­залежні від будь-якого впливу, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону.

Органи та посадові особи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадяни та їх об'єднання, а також юридичні особи зобов'язані поважати незалежність суддів і не посягати на неї.

Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, з приводу розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено процесуальним законом.

Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поши­рення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдати шкоди їх ав­торитету чи вплинути на неупередженість суду забороняється і тягне передбачену законом відповідальність.

Суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ від­повідно до їх внутрішнього переконання, що ґрунтується на вимогах закону.

Гарантії самостійності судів і незалежності суддів забезпечуються:

особливим порядком призначення, обрання, притягнення до відповідаль­ності та звільнення суддів;

незмінюваністю судців та їх недоторканністю;

порядком здійснення судочинства, встановленим процесуальним законом, таємницею постановлення судового рішення;

забороною втручання у здійснення правосуддя;

відповідальністю за неповагу до суду чи судді, встановленою законом;

особливим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, встановленим законом;

належним матеріальним та соціальним забезпеченням суддів;

функціонуванням органів суддівського самоврядування;

визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а також іншими засобами їх правового захисту.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допус­кається звуження змісту та обсягу передбачених законом гарантій самостійності суців, незалежності та правової захищеності судців.

Недоторканність суддів

Недоторканність суддів гарантується Конституцією України, законом про ста­тус судців та іншими законами.

На народних засідателів і присяжних на час виконання ними у суці обов'язків, пов'язаних зі здійсненням правосудця, поширюються гарантії недоторканності судців.

Незмінюваність суддів

Професійні судді судів загальної юрисдикції обіймають посади безстроково, крім суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Судці, обрані безстроково, перебувають на посаді судці до досягнення ними 65 років.

За неповагу до суду і судці винні особи притягаються до юридичної відпо­відальності.

Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видат­ки на утримання судів.

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самовряду­вання.

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в поряд­ку, встановленому Конституцією України та законами.

Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встанов­люється Конституцією України та законом про Конституційний Суд України.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:

єдиними засадами організації та діяльності судів;

єдиним статусом суддів;

обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом;

забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законів судами загальної юрисдикції;

обов'язковістю виконання на території України судових рішень;

єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;

фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;

вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського са­моврядування.

Відповідно до Конституції України, в системі судів загальної юрисдикції утво­рюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону.

Спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані суди.

У судах різних судових юрисдикцій може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ даної юрисдикції.

Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськ-районні суди, а також військові суди гарнізонів.

Місцевими господарськими судами є господарські суди АРК, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами є окружні суди, що утворю­ються в округах відповідно до указу Президента України.

Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голо­ви суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

Повноваження місцевого суду

Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесу­альним законом до його підсудності.

Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.

Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарсь­ких правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди.

Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд АРК, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляцій­ний суд України. У разі необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поши­рюється на декілька районів області.

Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.

До складу апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, голова суду та його заступники.

В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апе­ляційного суду утворюються судова палата у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утво­рюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Апеляційний суд України діє у складі:

судової палати у цивільних справах;

судової палати у кримінальних справах;

військової судової палати.

Касаційний суд України діє у складі суддів, обраних на посаду безстроково, го­лови суду та його заступників.

У складі Касаційного суду України діють:

судова палата у цивільних справах;

судова палата у кримінальних справах;

військова судова палата.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя, забезпечує однакове за­стосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Верховний Суд України:

розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, відне­сених до його підсудності процесуальним законом; переглядає в порядку повтор­ної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційно­му порядку; у випадках, передбачених законом, розглядає інші справи, пов'язані з виключними обставинами;

дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі уза­гальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнає не чинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду;

дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинува­чується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість вико­нання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачен­ня Конституції України та законів;

веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практик}, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;

у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнарод­них договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з суда­ми інших держав; здійснює інші повноваження, передбачені законом.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук