Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 4.5. Конституційний Суд України і його повноваження. Звернення до Конституційного Суду України та порядок їх розгляду.

4.5. Конституційний Суд України і його повноваження. Звернення до Конституційного Суду України та порядок їх розгляду.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
247

4.5. Конституційний Суд України і його повноваження. Звернення до Конституційного Суду України та порядок їх розгляду.

Відповідно до ст. 147 Конституції України, Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Згідно з Конституцією України до повноважень Конституційного Суду Ук­раїни належить:

вирішення питань про конституційність законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, правових актів ВР АРК (ч. 1 ст. 150);

офіційне тлумачення Конституції та законів України (ч. 1 ст. 150);

вирішення питань про відповідність Конституції України міжнародних до­говорів (ч. 1 ст. 151);

надання висновків щодо додержання конституційної процедури розсліду­вання і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (ч. 2 ст. 151 та ч. 6 ст. 111);

надання висновків про порушення ВР АРК Конституції України або законів України (п. 28 ст. 85);

надання висновків щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України (ст. 159). Ре­зультати здійснення органом конституційного контролю своїх повноважень відтворюються в актах Конституційного Суду України та визначають їх юридич­ну природу.

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти судців Консти­туційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України признача­ють по шість суддів Конституційного Суду України.<

/p>

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним на повторний строк.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарно­му засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

З цих питань Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язко­вими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає вис­новок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України виз­наються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відпо­відають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконсти­туційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом.

В Україні діє Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовт­ня 1996 р. Відповідно до нього завданням Конституційного Суду України є гаран­тування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України

Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України.

Призначеною на посаду судці Конституційного Суду України вважається осо­ба, про призначення якої видано Указ Президента України, скріплений підписа­ми Прем'єр-міністра України та Міністра юстиції України.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у місячний строк призна­чає іншу особу на цю посаду.

Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України вносить Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/4 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України; при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури, і ці підписи депутатів не відкликаються. Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому порядку.

Призначеними на посади суддів Конституційного Суду України вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше полови­ни голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було б перевищено необхідне для призначення кількість суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався Верховною Радою України, Верховна Рада України у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного Су­ду України.

Порядок призначення суддів Конституційного Суду України з’їздом суддів України

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України для включення в бюлетені для таємного го­лосування.

Призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається кан­дидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від чис­ла обраних делегатів з'їзду суддів України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує кво­ту для призначення на посаду суддів Конституційного Суду України, призначе­ними вважаються кандидати, які за умов, визначених Законом, набрали більше голосів, ніж інші кандидати на ці посади.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався з'їздом суддів України, з'їзд суддів України у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду підписуються рішення з'їзду судців України про призначення суддів Конституційного Суду Ук­раїни.

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої (див. схему на наст. стор.).

Конституційне подання — це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо до­держання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунен­ня Президента України з поста в порядку імпічменту.

Конституційне звернення — це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук